Fazerin verkkopalvelun käyttäjärekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot

Nimi: Oy Karl Fazer Ab
Yhteystiedot: Fazerintie 6, Vantaa, PL 00941 HELSINKI

Rekisterinpitäjän edustaja: Sanna Vanhatalo
puh. +358 40 6527722
sähköposti sanna.vanhatalo@fazer.com

2. Rekisterin nimi

Fazerin verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Laatimispäivä 21.1.2014

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja voidaan käyttää 

  • Fazerin sähköisten palvelujen tarjoamiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi
  • analysointi ja tilastointitarkoituksiin, sekä
  • palvelun ylläpitäjän ja verkkosivuston käyttäjän väliseen viestien vaihtoon.

Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli suoramarkkinointi on muuten lain nojalla sallittua.

Verkkosivustojen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan analytiikan ja evästeiden avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • sähköpostiosoite ja muut mahdolliset kirjautumis- tai rekisteröintitiedot, kuten nimi tai nimimerkki
  • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot,
  • käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
  • mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti käyttäjältä itseltään palvelua käytettäessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville tahoille.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi palvelun ylläpitäjän lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjä- tai asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja.

8. Tarkastusoikeus

Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavasti:

  • Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
  • Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti kohdassa 1 esitetyssä osoitteessa.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 1 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

9. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoa koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä kohdassa 1 mainittuun edustajaan.