CR

Samfunnsansvar betyr å produsere varer og tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte. Dette innebærer å integrere hensyn til mennesker, samfunn og miljø i bedriftens strategi og daglige drift.

Vårt miljøengasjement bygger på at vi skal tilfredsstille våre gjester og oppdragsgivers forventinger til oss som leverandør. Miljøaspektet er derfor en naturlig del av våre kvalitetssikringssystem, hvor vi måler hvordan vi oppfyller våre gjester og oppdragsgivers forventninger.

Vi stiller krav til våre leverandører for å påvirke utvikling av miljøvennlige produkter. Vårt miljøansvar skal inkludere råvarenes livssyklus fra tilberedning til avfallshåndtering. Vi vil etterleve kundenes overordnede miljømål.

Fazers verdiskaping bidrar til velferd. Samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes, og hvordan næringslivet påvirker mennesker, miljø og samfunn. I dagens globaliserte verden øker kravet til at bedrifter utviser samfunnsansvar. Dette innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift.

Vi leverer innenfor myndighetenes krav til kvalitet og HMS. I tillegg utarbeider vi i samarbeid med kunden en detaljert kvalitetsplan med bakgrunn i vår egen kvalitetsstrategi. Rutiner og planer for etablering, drift og vedlikehold av kantineanlegget nedfelles i egen driftshåndbok. I tillegg ivaretar en IK-matperm alle forhold som omhandler bruk og håndtering av personalrestaurantens råvarer.