Varifrån kommer Fazers kakao? Vilka är kriterierna för ansvarsfull kakaoproduktion? Varför fäster Fazer vikt vid spårbarhet? Ta del av vanliga frågor om ansvarsfull kakaoanskaffning.

Varifrån kommer Fazers kakao?

Fazer tillverkar choklad av förädlade kakaoprodukter: kakaomassa, kakaosmör och kakaopulver. Vi köper råvarorna från europeiska leverantörer. Av den kakao som vi köper härstammar en fjärdedel från Ecuador och tre fjärdedelar från Västafrika. Kakaon förädlas antingen i Europa eller i ursprungslandet. Kakaomassan från Ecuador är den viktigaste faktorn i smaken på Fazer Blå.

Varför kommer en så stor andel av kakaon från Västafrika
Västafrika är det största kakaoproducerande området i världen. Cirka 70 procent av all kakao i världen härstammar från Västafrika.

Vilka är Fazers kriterier för ansvarsfull kakaoproduktion
Fazers kriterier för ansvarsfullt odlad kakao bygger på World Cocoa Foundations principer, som är människor (people), lönsamhet (profit) och vår planet (planet). Därtill är spårbarhet ett av Fazers kriterier.

Fazer har definierat ett antal kriterier för varje princip.

  • Människor innefattar människors välbefinnande och innebär bland annat respekt för de internationella principerna vad det gäller rättigheter i arbetslivet .
  • I lönsamhet ingår bland annat stöd för produktiviteten genom högre kvalitet på kakaon och ökad avkastning på skörden.
  • Att värna om vår planet omfattar bland annat kriterier för användning av gödselmedel, att ta hänsyn till miljöpåverkan av kakaoodlingen och utbildning  inom dessa områden.

I Fazers direkta hållbarhetsprogram kan kakaon spåras tillbaka till odlingen. Minimikriteriet för certifierad kakao är massbalans (mass balance). Vi kräver information om kakaons ursprung av både kakaoleverantörerna och certifieringsorganisationerna.

Varför fäster Fazer så stor vikt vid spårbarhet?
För oss är det viktigt att arbeta för spårbarheten av kakao i samarbete med aktörerna på området. Det ger oss en möjlighet att komma närmare odlarna, påverka villkoren på kakaoodlingarna och öka transparensen i hela värdekedjan.

Kan ni garantera att barnarbete inte har använts i produktionen av den kakao som Fazer köper?
Fazer accepterar inte användning av barnarbete och vi arbetar kontinuerligt för att öka transparensen i värdekedjan för kakao. De komplexa problem som rör barnarbete kräver aktiv delaktighet och samarbete mellan alla intressegrupper i värdekedjan. Vi är medvetna om de stora utmaningarna och inser att ingen organisation kan på egen hand lösa problematiken kring barnarbete och orsakerna till det. 

Vi vill bidra till att förbättra villkoren i primärproduktionen genom att uppfylla  vår kakaovision, engagera oss i samarbeten, dela med oss av vår kunskap och stötta odlarna genom vårt ansvarsprogram. Vi strävar efter att komma närmare kakaoodlarna och vi vill veta exakt var den kakao vi köper kommer ifrån.

Vi kan enbart förbättra villkoren på kakaoodlingarna genom internationellt samarbete på området och i en transparent dialog med alla våra intressenter.

Anser ni inte att det är orättvist att ni säljer produkter vars råvara produceras under fattiga förhållanden?
Det finns cirka fem miljoner kakaoodlare i världen. Odlingarna är oftast familjegårdar på några hektar som har brukats av samma familj i generationer. Hela 70 procent av dem finns i Västafrika där kakaoodlarna står inför en rad utmaningar. Det finns ingen regering, organisation eller företag som på egen hand kan lösa problemen kring de förhållanden som råder på kakaoodlingarna. Målet är i stället att hitta lösningar genom internationellt samarbete.

Är Fazers choklad certifierad?
Fazers produktförpackningar saknar certifieringsmärkning men vi använder kakaoråvara som köpts under certifikat (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade Cocoa Programme).

Men vi vill göra mer än så. Fazers kakaoprogram omfattar både inköp av certifierad kakao och stöd till odlarna genom direkta hållbarhetsprogram i Ecuador och Västafrika. Vi vill ge vårt stöd till certifierad kakaoproduktion men också till den stora majoriteten av kakaoodlare som inte tillhör något av certifieringsprogrammen.

Vårt mål är att vår kakao ska vara spårbar och att all kakao vi använder ska uppfylla kriterierna för ansvarsfull kakaoproduktion senast år 2017.

År 2015 uppgick andelen kakaoinköp via de direkta hållbarhetsprogrammen och under certifikat till 72 procent av den totala inköpsvolymen för kakao.

Hur verifierar ni att ansvarsaspekterna beaktas för er kakao? Hur säkerställer ni att kriterierna uppfylls?

Certifiering innebär en tredjeparts verifiering av ansvarskriterierna. För tillfället köper Fazer 49 procent (2015) 52 procent av kakaon under certifikat (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade Cocoa Programme). Dessutom köper Fazer kakao genom utvalda direkta hållbarhetsprogram (2015: 23 procent).Våra samarbetspartner som verkställer programmen i ursprungsländerna utbildar odlare och övervakar att ansvarskriterierna uppfylls. De följer med odlarna och rapporterar till Fazer på överenskommet sätt. Dessutom genomför Fazer egna kvalitetsrevisioner och tredjepartsrevisioner. 

Vad avses med direkta ansvarsprogram?

Fazer köper kakao under direkta ansvarsprogram i Ecuador och Nigeria. Den kakao som köps under programmen uppfyller kriterierna för ansvarsfull kakaoproduktion. Kakaon kan spåras tillbaka till odlingarna och vi stöder just de odlare som odlar vår kakao, bland annat genom att erbjuda utbildning.

Varför är det så viktigt att stöda lönsamheten?

Att stöda lönsamheten är enormt viktigt både för odlarna och för kakaoodlingens framtid. På grund av föråldrade odlingsmetoder ger kakaoträden på många odlingar mycket mindre avkastning än de skulle kunna ge. Kakaoträden drabbas lätt av olika skadedjur och sjukdomar och dessutom blir träden snabbt gamla. Med bättre lönsamhet får odlarna mer pengar att leva på och att investera i sina anläggningar, vilket gynnar hela lokalsamhället. Arbetet för att öka avkastningen är också ett sätt att svara på en ökande global efterfrågan på kakao.

Betalar Fazer premier för ansvarsfullt odlad kakao?

Ja, vi betalar premier för kakao som vi köper under certifikat och genom de direkta hållbarhetsprogrammen. Premierna är lika stora i bägge fallen och används för att verkställa projekt i odlarnas lokalsamhällen.

Varför har ni inte ännu uppnått ert mål? Varför tar det så lång tid att uppnå målet?
Vi har ställt tydliga mål och för att uppnå dem måste vi ta stora utvecklingssteg inom både inköp och värdekedjan. Vi är hängivna detta arbete och är beredda att investera resurser för att åstadkomma verkliga effekter tillsammans med våra samarbetspartner. Det tar tid och mycket kommer att behöva göras även efter vi har uppnått de nuvarande målen.

Det har sagts att det kommer att råda brist på kakao i framtiden. Anser ni att det är en risk för Fazer?
På lång sikt utgör brist på kakao en risk för alla företag som använder kakao. Bland annat klimatförändring, åldrande odlare och urbanisering inverkar på produktionen och i förlängningen på utbudet av kakao. Det är en av orsakerna till att Fazer har engagerat sig för hållbarheten inom kakaosektorn.