Vårt mål är att skapa smakupplevelser - samtidigt som vi beaktar miljökonsekvenserna.

Den globala livsmedelsproduktionen står för mer än 30 procent av de globala växthusgasutsläppen, 70 procent av färskvattenförbrukningen och 80 procent av skogsskövlingen (UNEP). Det är den största enskilda orsaken till förlusten av arter och minskad biologisk mångfald. Det är även en orsak till övergödning och vattenförorening.

Fazer är beroende av tillgången på råvaror på lång sikt, därför är det viktigt att vi arbetar för att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet.

Vi jobbar för att minska vår miljöpåverkan

Den största direkta miljöpåverkan från Fazers produktionsanläggningar och restauranger uppstår genom vår energi- och vattenförbrukning, avfall och biprodukter. För att hantera vår inverkan på miljön har många produktionsanläggningar och restauranger infört Lean-principerna och är certifierade enligt ISO 14001. Fazer arbetar för att minimera påverkan genom forskning, produktutveckling och innovativa recept och menyer.

Fazers miljömål

Fazers miljöprogram består av fem fokusområden: energi, avfall, råvarusvinn, vatten, ansvarsfullt jordbruk och ökad miljömedvetenhet. Fazer har miljömål som definierar ambitionen av respektive fokusområde. Framgången för att uppfylla varje mål mäts genom KPI:er och genom att uppfylla de uppsatta mål som anges nedan.

Minska klimatpåverkan och öka energieffektiviteten

 • Fazer har som mål att minska energiförbrukningen med 20 procent per ton till 2020.
 • 70 procent av elförbrukningen ska vara förnybar energi till 2017

Förebygga avfall och råvarusvinn

 • Fazer har som mål att minska avfallet i produktionen med 10% per ton till år 2020
 • Fazer ska till år 2020 inte skicka något avfall till deponi
 • Fazer har som mål att öka återvinningen med 10% i Ryssland
 • Fazer Caféer kommer att utveckla en process för att skänka osåld mat till välgörenhet 2016
 • Fazer Caféer kommer att utveckla en process för reduktion av organiskt avfall till 2016
 • Gateau has som mål att minska svinnet från framdukningen med 40 procent till år 2020
 • Fazer ska minska mängden produktionsmatavfall med 5 gram/portion samt gästsvinn med 5 gram/portion till 2017

Hantera och använda vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt

 • Fazer har som mål att utveckla en Water Management Plan till 2017
 • Fazer kommer fullfölja vårt åtagande till Baltic Sea Action Group till 2017 för att främja den ekologiska balansen i Östersjön

Stödja ett ansvarsfullt lantbruk och förhindra förlust av biologiskt mångfald

 • 100 procent av den palmolja som bolaget köper 2020 ska vara RSPO-verifierad, hållbart producerad olja med bättre spårbarhet.
 • Fazer has som mål att köpa in 100 % RSPO-certifierad segregerad palmolja i Fazers konfektyrprodukter till 2016
 • Fazer has som mål att definiera kriterier för Fazer Grain Vision till 2016
 • Fazer has som mål att utveckla och implementera riktlinjer och initiativ mot skogsskövling under 2016
 • Fazer has som mål att stödja GAP I kakao odling enligt Fazers kakaovision och kriterier