BraVe-tutkimus selvitti aivoystävällisen ravinnon vaikutuksia työikäisten vireyteen ja hyvinvointiin.

Työelämän vaatimukset kasvavat ja vauhti kiihtyy. Uutta tietoa tulee tarjolle jatkuvasti ja työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy.  Kiihkeä elämänrytmi altistaa ylikuormittumiselle ja epäterveellisille elintavoille ja kognitiivinen suorituskyky voi kärsiä, jolloin myös työskentelyn tehokkuus, työstä suoriutuminen ja työstä palautuminen heikkenevät.

Aineenvaihdunta, erityisesti veren sokeritasot, vaikuttavat huomattavasti vireystilaan ja kognitiiviseen suorituskykyyn. Riittävä unen määrä, tehokkaat palautumis- ja stressinhallintakeinot, säännöllinen liikunta, sekä runsaasti kasviksia, hyvälaatuista rasvaa ja täysjyväviljaa sisältävä ruokavalio parantavat tutkitusti kognitiivista suorituskykyä ja auttavat voimaan hyvin arjessa.   

Fazer, Nightingale Health, Työterveyslaitos ja Nokia toteuttivat yhdessä BraVe - ravitsemustutkimuksen (Brainfood InterVention), jossa selvitettiin aivoterveyden kannalta optimoidun ruokavalion vaikutusta aineenvaihduntaan, fysiologiaan sekä kognitiiviseen suoriutumiseen.

BraVe-tutkimus toteutettiin syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana Nokian pääkonttorilla Espoon Karamalmilla. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 84 iältään 18-65-vuotiasta Nokialla työskentelevää toimistotyöntekijää useista eri kulttuureista ja kansallisuuksista. Tutkimukseen valituilla henkilöillä oli kohonnut LDL-kolesteroli.

Lounasaterioita, mittauksia ja kirjanpitoa

BraVe-tutkimus alkoi viikon mittaisella sisäänajojaksolla, jota seurasi neljän viikon kontrollijakso ja neljän viikon interventiojakso. Fazer tarjosi tutkittaville lounaat henkilöstöravintolassa, sekä aamu- ja välipalatuotteita kotiin vietäviksi.

Kontrollijakson aikana osallistujat noudattivat tyypillisen länsimaisen ruokavalion mukaisia aterioita.  Tämän jälkeen he siirtyivät neljän viikon interventiojakson ajaksi tutkimusruokavaliolle, joka oli koottu aivoystävällisistä Fazer Brainhow -ateriavaihtoehdoista. Fazer Brainhow -aterioissa on kiinnitetty erityistä huomiota rasvan ja hiilihydraattien laatuun, sekä aivoystävällisten vitamiinien ja kivennäisaineiden määrään. Interventiojakson aluksi osallistujat saivat myös ravitsemusneuvontaa aivoystävällisten ruokavaliomuutosten omaksumiseen.

Ruokavalion vaikutusta arvioitiin seuraamalla ”pahalaatuisen” LDL-kolesterolin muutoksia eri ruokavaliojaksojen aikana. Lisäksi verinäytteistä tutkittiin Nightingale Healthin ainutlaatuisella mittausmenetelmällä useita sydän- ja verisuoniterveyttä, nestetasapainoa ja elimistön tulehdustilaa kuvaavia metabolisia muuttujia, kuten sokeri- ja kolesteroliarvot, lipoproteiinit, rasva- ja aminohappopitoisuudet, kreatiniini sekä pitkäaikaista tulehdustilaa kuvaava merkkiaine GlycA (glykoproteiinien asetylaatio).

Lisäksi tutkittavat osallistuivat Työterveyslaitoksen kognitiivista suorituskykyä mittaaviin testeihin ja kyselyihin, joissa kartoitettiin mm. kognitiivisen työskentelyn joustavuutta, oppimista, huomiokykyä ja työmuistia.  Nokian rinnan ympärille kiinnitettävällä älykkäällä rintapannalla seurattiin samanaikaisesti useita fysiologista tilaa kuvaavia muuttujia kuten aktiivisuutta, kuormitusta ja stressiä, unta ja palautumista. Lisäksi tutkittavat pitivät ruokapäiväkirjaa ruoka- ja ravintoaineiden saannin kartoittamiseksi.

Brave Kuva FI2.jpg

Aivoystävällisyys kiinnosti ja innosti

Tutkimuksen ajaksi Nokian pääkonttorille pystytettiin tutkimusklinikka osallistujien ohjeistusta, testien tekoa ja näytteiden keruuta varten. Klinikalla työskennelleiden hoitajat ja ravitsemusasiantuntijat kertoivat, että osallistujien kanssa työskentely oli sujuvaa ja innostavaa, koska he olivat motivoituneita, noudattivat ohjeita tunnollisesti ja tulivat ajallaan mittauksiin ja testeihin.

Koko tutkimuksen sujuvuutta lisäsi klinikan työntekijöiden korkea ammattitaito, onnistunut työnjako, sekä perusteellinen valmistautuminen tutkimusprotokollan toteuttamiseen. Osallistujille perusteltiin huolellisesti protokollan mukaiset käytännöt ja niiden noudattaminen pyrittiin tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi.  Lyhyellä varoitusajalla tulleet aikataulumuutokset sekoittivat välillä klinikan toimintaa, mutta tilanteista selvittiin niin tutkittavien kuin klinikan työntekijöidenkin nopealla reagoinnilla ja joustavuudella.

Osallistujilta saadun palautteen mukaan tutkimukseen osallistuminen oli mielenkiintoinen ja positiivinen kokemus. Erityisesti osallistujia kiinnosti palaute omasta terveydentilasta ja tutkimusruokavalion vaikutuksista terveyteen. 

Neljän viikon kontrollijakson tyypillinen länsimainen ruokavalio ei ollut tutkittavien mieleen, ja he totesivatkin aivoystävällisen ruokavalion ja ravitsemusohjauksen lisäävän vireystilaa. Kognitiota mittaavia testejä moni piti erittäin mielenkiintoisina ja osa suunnitteli jopa harjoittelevansa saman tyyppisiä tehtäviä vapaa-ajallaankin tutkimuksen jälkeen. Harva oli aiemmin tehnyt vastaavanlaisia tehtäviä, joten tuloksia odotettiin uteliaina.

Useat verinäytteiden ottokerrat, ruokapäiväkirjan pitäminen, sekä kannettavat mittauslaitteet hankaloittivat elämää erityisesti paljon matkustaville, mutta harvinaisen pieni poisjääneiden osallistujien määrä (4 tutkittavaa 88 mukaan rekrytoidusta) osoittaa tutkittavien vahvan sitoutumisen ja korkean motivaation. 

BraVe-tutkimusklinikalla vallitsi sekä työntekijöiden että tutkittavien mielestä hyvä yhteishenki. Mukana oli myös huumoria, mikä osaltaan teki tutkimuskäynneistä odotettuja kohtaamisia.  Tutkimus oli molemmin puolin rikastuttava kokemus ja tutkimusjakso päättyikin haikeisiin kiitoksiin ja halauksiin.