Fazerin tavoitteena on vähentää ilmastovaikutuksia ja parantaa energiatehokkuutta.

Energiankulutus on yksi merkittävimmistä Fazerin tuotantolaitosten suorista ympäristövaikutuksista. Fazerin tavoite on vähentää päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja energiankulutuksella on tässä keskeinen rooli. Alkuvuodesta 2021 sitouduimme asettamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet (Science Based Targets) ja vuoden 2021 aikana määritämme sen mukaiset konkreettiset päästöjen vähennystavoitteemme.

Ruuantuotanto aiheuttaa yli 30 % maailman kasvihuonepäästöistä (UNEP). Ruuantuotannon eri vaiheilla viljelystä maahantuontiin on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos ja liiketoiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat globaali huolenaihe. Fazer pyrkimyksenä on toimia tavalla, joka turvaa kriittisten luonnonresurssien ja energian saatavuuden myös tulevaisuudessa.

Fazerin tuotantolaitosten merkittävimmät ilmastovaikutukset syntyvät energiankäytöstä, orgaanisesta jätteestä sekä toimituksista. Sekä leipomo- ja makeisliiketoiminnan että Lifestyle Foods -liiketoimintojen tärkeimmät tavoitteet ovat tuotannon energiatehokkuuden parantaminen, tuotannossa syntyvän jätteen määrän vähentäminen sekä raaka-aineiden ja veden käytön tehostaminen.

Fazer seuraa Greenhouse Gas Protocol-protokollan ohjeistuksia päästöjen luokittelussaan, Global Reporting Initiative -aloitetta raportoidessaan ja saavuttaakseen tavoitteensa päästöjen vähentämisestä 50 prosentilla.

Tavoitteemme

Fazerin energiastrategia perustuu ympäristön kannalta kestäviin päätöksiin, mitattaviin tavoitteisiin ja jatkuvaan kehittämiseen.

Energiastrategian avulla Fazer etenee kohti keskeistä vastuullisuustavoitettaan, 50 prosenttia vähemmän päästöjä.  

Lisää uusiutuvaa energiaa: Fazerin tavoitteena on paitsi kasvattaa energiatehokkuutta, myös lisätä uusiutuvan sähkön osuutta.  

Käytännön toimenpiteitä ilmastovaikutusten pienentämiseksi

Fazerin energiatehokkuuden parantamiseen suunnattuja käytännön toimia ovat muun muassa nykyisten tuotantolaitosten ja -prosessien kehittäminen, energiatehokkaisiin ratkaisuihin investoiminen sekä tuotannossa syntyvän jätteen määrän vähentäminen. 

EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisia energiakartoituksia tehdään kaikissa Fazerin EU-toimintamaissa.

Fazerin osallistuminen Suomessa kansalliseen energiatehokkuussopimukseen on antanut rohkaisevia tuloksia. Energiatehokkuussopimukset ovat vapaaehtoisia, hallituksen ja eri toimialojen yhdessä laatimia sopimuspohjia EU:n Suomelle asettamien energiatehokkuusvelvoitteiden täyttämiseksi. Vapaaehtoisten sopimusten rooli maan energia- ja ilmasto- strategian toteuttamisessa on merkittävä, sillä energiatehokkuutta parantamalla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja näin lieventää ilmastonmuutosta.

Uusiutuva energia

Fazerin energian kokonaiskulutus on vähentynyt merkittävästi aikaisempaan verrattuna. Suurin osa Fazerin käyttämästä sähköstä on uusiutuvaa, esimerkiksi vuonna 2019 82 prosenttia. Fazer ostaa 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä Suomessa, Ruotsissa ja Liettuassa.

Ruuan ilmastovaikutukset

Fazer kiinnittää aktiivisesti huomiota ruokajätteen vähentämiseen sekä toimintansa ilmastovaikutuksiin. Terveydelle suotuisten vaikutusten lisäksi kasvispohjaisen ruuan ympäristövaikutukset ovat keskimääräisesti pienemmät kuin liha- tai maitotuotteiden. Fazerin tavoitteena on lisätä kasvipohjaisten tuotteiden tarjoomaa.