Fazer paransi edelleen tulostaan vuonna 2015. Vaikka konsernin liikevaihto pieneni vuoden 2014 tasosta, liikevoitto kasvoi. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myös liikevaihto nousi. Vuoden 2015 aikana ei yrityksen organisaatiomalliin tehty merkittäviä muutoksia. Vuonna 2014 käyttöön otettu toiminta- ja organisaatiomalli oli täysin toiminnassa ja auttoi Fazeria vastaamaan haastavan liiketoimintaympäristön haasteisiin. Fazerin panostus tehokkuuden parantamiseen jatkui eri aloilla. Myös työturvallisuuskulttuuri kehittyi hyvin.

Markkinat ja liiketoimintaympäristö 

Liiketoimintaympäristö Fazerin päämarkkinoilla jatkui haastavana vuonna 2015. Suomen taloudellinen tilanne pysyi heikkona. Venäjän talous heikkeni ja öljyn hinnan nopea lasku vaikutti myös Norjan talouteen. Ruotsi puolestaan osoitti kasvun merkkejä. Tämän lisäksi Venäjän, Ruotsin ja Norjan valuuttojen heikentyminen vaikutti Fazerin liiketoimintaan ja kokonaistulokseen vuonna 2015. 

Fazer Leipomon osalta ruplan arvon lasku ja korkea inflaatio heikensivät kuluttajien ostovoimaa Venäjällä. Hintakilpailu Suomen markkinoilla koveni. Ruotsissa leipämarkkina kasvoi hieman, vaikkakin kasvu oli suurinta segmenteissä, joissa Fazerin markkinaosuus on verrattain pieni. Uutuudet olivat Fazer Leipomoille yhä elintärkeitä tiukoilla markkinoilla kilpailtaessa. Onnistuneina esimerkkeinä mainittakoon Ruotsissa lanseerattu Fazer Rotfruktsbröd -juuresleipä ja Venäjällä markkinoille tuodut Energija zdorovja (Terveyden energia) -leivät. Jo aiemmin ilmoitetut Tallinnan, Ulvilan ja Hyvinkään leipomoiden sulkemiset saatettiin päätökseen 2015. Lisäksi Vantaan leipomolla käytiin yt-neuvottelut, joiden tuloksena päätettiin vähentää henkilöstön määrää 40:llä. 

Fazer Makeisten kotimarkkina Suomi pieneni hieman vuodesta 2014, ja huolimatta hyvästä tuloksesta ja hyvän vastaanoton saaneista uutuuksista suklaakategoriassa Fazerin markkinaosuus laski hieman. Toisaalta Ruotsin ja Venäjän kasvavilla markkinoilla Fazer Makeisten markkinaosuus kasvoi. Kohokohtia olivat myös kattava valikoimastrategiatyö ja uuden lakritsituotesarjan lanseeraus. Myös digitaaliseen markkinointiin ja pakkauskehitykseen panostettiin. Suomen hallituksen päätös poistaa makeisia, jäätelöä ja virvoitusjuomia koskeva makeisvero vuoden 2016 lopussa julkistettiin syyskuussa. 

Fazer Food Servicesin liiketoimintaympäristölle vuonna 2015 oli tunnusomaista talouden alamäen jatkuminen useilla markkinoilla sekä asiakkaiden kasvavat odotukset ja jatkuva hintapaine. Laskeva trendi perinteisessä sopimusruokailussa henkilöstöravintolasektorilla jatkui 2015. Fazer Food Services panosti edelleen tähän sektoriin, mutta myös julkinen sektori sai lisää huomiota. Julkisen sektorin kasvusta hyviä esimerkkejä ovat suuri sairaalasopimus Etelä-Ruotsissa ja Seniori Aterian osto Suomessa. Seniori Ateria on kasvava yritys, joka tuottaa ruokapalvelukokonaisuuksia senioreille koteihin ja palvelutaloihin ympäri Suomen. 

Fazer Myllyn toimintaan 2015 vaikuttivat Suomen vehnäsadon heikko laatu ja miksituotteiden Venäjän-viennin merkittävä lasku. Fazer Mylly saavutti kuitenkin hyvän tuloksen kauran viennissä ja lanseerasi onnistuneesti uusia kaurajohdannaisia. Fazer Myllyn valmistama Fazer Alku -puuro valittiin Vuoden elintarvikkeeksi Suomessa. Fazer Mylly pystyi myös turvaa maan kotimaisen ruisjauhon saatavuuden Suomessa pitkälle vuoteen 2017 asti, mikä oli merkittävä saavutus. 

Fazer Cafésille 2015 oli vahva vuosi. Uuden kahvilakonseptin käyttöönoton ja heikosti kannattavien kahviloiden muutosohjelman jälkeen se jatkoi kannattavaa kasvua avaamalla kaksi uutta Fazer Cafés -kahvilaa, jotka toivat Fazerin makuelämykset ja kahvilakonseptin Turkuun ja Tampereelle. 

Tulos ja taloudellinen tilanne 

Venäjän, Ruotsin ja Norjan valuuttojen heikkeneminen vaikutti konsernin liikevaihtoon. Liikevaihto oli 1 576,1 M€ (2014: 1 647,7 M€) ja laski 4,3 % vuodesta 2014. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna liikevaihto kasvoi 0,5 %. Liikevaihdon kasvu paikallisessa valuutassa oli voimakkainta Venäjällä ja Ruotsissa sekä leipomo- että makeisliiketoiminnassa. 

Jatkunut talouden heikkeneminen vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon etenkin Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Konsernin liikevoitto oli 44,9 M€ (43,3 M€). Se sisältää 3,4 M€ (12,7 M€) kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja ja alaskirjauksia. Tilikauden voitto oli 19,7 M€ (16,5 M€). Fazer Leipomoiden, Fazer Food Servicesin ja Fazer Cafésin toiminnan kannattavuus parani. Sitä vastoin Fazer Makeisten ja Fazer Myllyn tulos heikkeni edellisestä vuodesta. 

Kassavirta ja taloudellinen asema 

Konsernin taloudellinen asema säilyi vahvana. Korolliset nettovelat olivat -17,3 M€ (-20,7 M€), toisin sanoen konserni oli tilinpäätöshetkellä nettovelaton, jolloin nettovelkaisuusaste oli negatiivinen. Konsernin omavaraisuusaste oli 56 % (63 %).  

Liiketoiminnan kassavirta oli 110,7 M€ (130,4 M€) ja bruttoinvestoinnit 61,7 M€ (58,9 M€). Suurin osa investoinneista kohdistui uusiin tuotantolaitteisiin ja olemassa olevien koneiden ja laitteiden uudistamiseen leipomo- ja makeistoiminnassa. Henkilöstö Vuoden lopussa Fazer-konsernissa oli 14 709 työntekijää (15 305), joista 133 (127) henkeä oli konsernin emoyhtiön palveluksessa, sisältäen konsernijohdon ja Fazer Myllyn henkilöstön. 

Laatu, työterveys, työturvallisuus ja ympäristö 

Fazer jatkoi laatuun, työterveyteen, ympäristöön, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien vastuullisuusasioiden kehittämistä ja parantamista jatkamalla sisäisten ohjelmien sekä kolmansien osapuolien sertifikaattien käyttöönottoa. 

Laatuasioissa painopiste oli FSSC 22000 elintarviketurvallisuussertifikaattien käyttöönotossa Fazerin tuotantolaitoksissa. Vuoden 2015 loppuun mennessä kaikki Fazerin leipomot Ruotsissa ja Venäjällä, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan leipomot Suomessa sekä kaikki Fazerin makeistehtaat Suomessa olivat saaneet sertifikaatin. 

Työturvallisuuden parantamista jatkettiin monin keinoin vuoden 2015 aikana. Turvallisuushavaintojen ja –keskustelujen määrä kasvoi ja painopistealueita olivat työntekijän osallistuminen ja riskien hallinta. Turvallisuuskeskustelut ovat nyt osa kehityskeskusteluita ja keskustelu käydään myös aina, kun työntekijä palaa lomalta. Työturvallisuuden edistämiseksi järjestettiin myös useita turvallisuuskampanjoita. Tapaturmien ehkäisyä tuettiin kouluttamalla työntekijöitä tekemään työtä turvallisella tavalla. Yksi painopistealue oli esimiesten ja turvallisuushenkilöstön turvallisuuskoulutus. Kaikkialla konsernin toimipisteissä vahvistettiin tukea ja osaamista tällä alueella. 

Työturvallisuuden merkitystä on korostettu ottamalla bonustavoitteeksi tapaturmataajuuden (LTAF) alentaminen 20 prosentilla vuodessa. Tavoitetta ei saavutettu vuonna 2015, mutta tapaturmataajuus laski 13,8 prosenttia vuodesta 2014. 

Suurin osa Fazerin toiminnasta on ISO14001-sertifioinninpiirissä ja Fazer jatkoi ympäristöasioiden hallinnan kehittämistä. Vuonna 2015 Fazer saavutti tavoitteensa, jonka mukaan 70 % sen käyttämästä sähköstä oli uusiutuvaa. 

Yritysvastuu 

Vuonna 2015 Fazer edistyi merkittävästi vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. Kohokohtia olivat kasvisten osuuden lisääminen Fazer Food Servicesin tarjoomassa, vastuullisen kaakaon osuuden kasvattaminen 72 prosenttiin makeisliiketoiminnassa, uuden ihmisoikeuspolitiikan julkaiseminen, työturvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden tekeminen sekä rukiin viljelyn tukeminen Suomessa. 

Riskienhallinta 

Konserni tekee riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti säännöllisesti arvioinnin konsernin strategisista, operatiivisista ja taloudellisista riskeistä ja toimii niiden pienentämiseksi. Vain muutama pieni riski toteutui vuoden 2015 aikana. 

Tutkimus ja tuotekehitys 

Vuoden 2015 painopistealue tutkimus- ja kehitystyössä oli tutkimustulosten soveltaminen tuotekehitykseen ja siihen liittyvän viestinnän lisääminen. Fazerin tumman suklaan terveysvaikutuksia Helsingin Yliopiston kanssa tutkineen projektin tulokset julkaistiin Nutrition Journalissa. Tuotelaatututkimuksesta saatiin lupaavia tuloksia harmaantumisen hallinnasta ja kaakaon flavanolien käsittelystä suklaaprosesseissa. Sokerin ja suolan vähentämistä tutkittiin ja ravitsevien kasvispohjaisten ruokien malleja kehitettiin. Myös kaksi kliinistä koetta tehtiin, joissa tutkittiin eri vehnä- ja ruisleipien suolistovaikutuksia. Verkostoitumista ja aktiivista yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa jatkettiin. Tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 10,5 M€ (10,8 M€).  

Muutoksia konsernirakenteessa 

Fazer osti vuoden lopussa Suomessa pienen, erikoistuneen Seniori Ateria -ruokapalveluliiketoiminnan, joka sisältää kolme yhtiötä. Konsernirakenteen yksinkertaistaminen jatkui ja kolme konserniyhtiötä sulautettiin Norjassa hallinnollisen työn vähentämiseksi ja kustannusten pienentämiseksi. Ruotsin kahvilat siirrettiin operatiivisesti Fazer Cafésista Fazer Food Servicesiin vuoden 2015 alussa. 

Osakkeet ja osakepääoma 

Vuoden 2015 lopussa emoyhtiöllä oli 3 958 763 etuoikeutettua osaketta ja 2 365 200 kantaosaketta. Etuoikeutetut osakkeet ovat kantaosakkeisiin nähden etuoikeutettuja yhtiön vuosittaisessa osingonjaossa. Etuoikeus on vähintään 6 % osakkeen nimellisarvosta. Yksi kantaosake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja yksi etuoikeutettu osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa. 

Hallitus ja tilintarkastajat 

Maaliskuun 26. päivänä 2015 pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavat jäsenet: Berndt Brunow (puheenjohtaja), Anders Dreijer (varapuheenjohtaja), Klaus CawénKetil Eriksen, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder ja Juhani Mäkinen. 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin GrandellKHT. 

Näkymät vuodelle 2016 

Vuonna 2016 kovan kilpailun odotetaan jatkuvan kaikilla markkinoilla ja kaikissa liiketoiminnoissa, samaten taloudellisen epävarmuuden Euroopassa ja Venäjällä. 

Fazer jatkaa strategiansa toteuttamista kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Tavoitteena on kannattava kasvu nykyisten ja uusien tuotekategorioiden sisällä sekä kotimarkkinoilla että valituilla kasvumarkkinoilla. Vuoden aikana liikevaihdon odotetaan kasvavan maltillisesti valuuttakurssivaikutuksista riippuen. Tehokkuutta parantavien toimenpiteitä jatketaan kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Panostusta uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä entistä tavoitteellisemman työskentelykulttuurin luomiseen jatketaan.  

Syyskuussa 2016 Fazerin perustamisesta tulee kuluneeksi 125 vuotta. Osana juhlavuoden viettoa Fazer avaa uuden vierailukeskuksen Vaaralaan. Fazerin tavoitteena on luoda inspiroiva ja opettava brändikokemus, joka johtaa elinikäiseen suhteeseen Fazerin kanssa.  

Ehdotus yhtiön voitonjaosta 

Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat 413 742 348,51 €, mistä tilikauden voitto on 24 031 800,99 €. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jaettaisiin seuraavasti: 

 

osinkoja maksetaan 3,00 €/osake, 

eli yhteensä                                        18 971 889,00 € 

voittovaroiksi jätetään                      394 770 459,51 € 

___________________________________________

                                                          413 742 348,51 € 

 

Ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.