Fazer kasvoi vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Tulos oli tyydyttävä mutta jäi alle edellisen vuoden tason.

Taloudellinen tilanne Fazerin päämarkkinoilla oli epävarma vuonna 2013. Tilanne johti kuluttajien kysynnän pienenemiseen, irtisanomisiin monilla aloilla ja yleiseen talouden epävarmuuteen. Tämä vaikutti Fazerin liiketoimintaan.

Leipomoliiketoiminnan suurimmat haasteet olivat raaka-ainehintojen heilahtelun jatkuminen, pakatun leivän kysynnän pieneneminen ja kasvava hintakilpailu. Myymäläpaiston osuus leivän myynnistä kasvaa ja pakatun leivän hintakilpailu on entistä voimakkaampaa etenkin Suomessa. Fazerin markkinaosuus leipomoliiketoiminnassa laski Suomessa ja Ruotsissa mutta kasvoi Venäjällä.  Kokonaistulos heikkeni. Vastauksena kauran lisääntyvään kysyntään Fazer investoi kauramyllyn rakentamiseen. Mylly avattiin 2013 ja ensimmäiset toimitukset tehtiin lokakuussa.

Makeistuotteiden kokonaiskysyntä laski erityisesti Suomessa, mutta Fazerin markkinaosuus kasvoi kaikilla päämarkkinoilla. Makeisliiketoiminnan liikevaihto kehittyi positiivisesti osittain innovatiivisten Fazer-brändättyjen keksituotteiden ansiosta. Vuoden 2012 lopussa hankitun keksiliiketoiminnan tulos ylitti selvästi vuodelle 2013 asetetut odotukset. Makeisliiketoiminnan tulos oli tyydyttävä, mutta alle edellisen vuoden tason.

Kahvila- ja leipomomyymälätoiminnnassa tavoitteita ei saavutettu lämpimän kesän vaikutettua negatiivisesti toimintaan. Yrityksen strategian mukaisesti Fazer avasi vuoden 2013 aikana kuusi uutta leipomomyymälää, yhden kahvilan ja kaksi lähileipomoa.

Fazerin ruokailupalveluliiketoiminnan tulosta rasittivat irtisanomiset asiakasyrityksissä. Fazer vahvisti asemiaan Norjassa ostamalla Skandinavisk Mat Invest AS:n (SMI), joka vuorostaan omistaaa Wilberg AS:n, Maestro F&B AS:n ja Holmedals Kantineservice AS:n. SMI toimii ruokailupalvelualalla ja tarjoaa korkealaatuisia asiakaskeskeisiä ruokailupalveluita. Suomessa ruokailupalveluliiketoiminnan tulos jäi vuoden 2012 tason alle. Muilla markkina-alueilla tuloskehitys oli positiivinen.

Tulos ja taloudellinen tilanne

Konsernin liikevaihto kasvoi 2,3 % ja oli tilikauden päättyessä 1 695,7 M€, kun se vuonna 2012 oli 1 656,9 M€.

Myllyliiketoiminnan liikevaihdon kasvu oli vahvinta, mutta se oli hyvää myös makeisliiketoiminnassa sekä Norjan, Ruotsin ja Tanskan ruokailupalvelutoiminnassa. Liikevaihdon kasvusta noin -15 M€ verrattuna vuoteen 2012 juontuu valuuttakursseista, pääasiassa ruplan heikentymisestä euroon nähden. Ostetun ja lakkautetun toiminnan nettovaikutus liikevaihtoon oli +36,5 M€.

Fazerin tulos oli tyydyttävä mutta alle edellisen vuoden tason. Konsernin liikevoitto oli 49,0 M€, kun se vuonna 2012 oli 68,6 M€. Tilikauden voitto oli 23,9 M€ (34,4 M€ vuonna 2012). Kannattavuus kasvoi myllyliiketoiminnassa, Pohjoismaiden ruokailupalvelutoiminnassa, Ruotsin ja Venäjän makeistoiminnassa sekä Ruotsin leipomotoiminnassa. Sitä vastoin sekä leipomo- että makeisliiketoiminnan tulos heikkeni Suomessa.

Konsernin taloudellinen asema on yhä vahva. Korolliset nettovelat laskivat ja olivat tilinpäätöshetkellä 33,3 M€ (46,7 M€ vuonna 2012). Konsernin omavaraisuusaste oli 58 % (57 % 31.12.2012) ja nettovelkaisuusaste 6 % (8 % 31.12.2012).

Liiketoiminnan kassavirta oli 115,3 M€ (155,6 M€ 2012) ja bruttoinvestoinnit 79,7 M€ (84,1 M€ 2012). Suurin osa bruttoinvestoinneista muodostui SMI:n hankinnasta, investoinneista uusiin tuotantolaitteisiin sekä leipomo- ja makeistoiminnan olemassa olevien laitosten uudistamiseen.

Henkilöstö

Joulukuun 31. päivänä 2013 Fazer-konsernissa oli 15 595 työntekijää (15 542 vuonna 2012). Vuoden lopussa 116 henkeä (120 vuonna 2012) oli konsernin emoyhtiön palveluksessa, mukaan luettuna Fazer Myllyn henkilöstö.

Tutkimus ja tuotekehitys

Fazer osallistui vuoden aikana kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, toimi osana kansainvälistä verkostoa ja teki omia tutkimusprojekteja. Fazer tutkii tumman suklaan terveysvaikutuksia yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa. Työ etenee aikataulussa ja tuloksia päästään arvioimaan keväällä 2014. Muita keskeisiä tutkimuskohteita olivat ruis, kaura, ksylitolituotteet ja hiilihydraatit, erityisesti runsaasti hiilihydratteja sisältävien ravintoaineiden vaikutus verensokeriin.

Tiivistä yhteistyötä ja suhteita kotimaisiin ja ulkomaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin jatkettiin vuonna 2013. Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen kasvoivat 19,4 prosenttia.

Fazer-konsernin tutkimus- ja kehityskulut vuonna 2013 olivat 10,0 M€ (8,4 M€ vuonna 2012), mukaan lukien tuotekehitys.

Laatu, ympäristö ja yritysvastuu

Fazerin tuotteiden ja palveluiden korkea laatu on ensisijaista kaikissa toiminnoissa. Yritys on luonut oman elintarviketurvallisuuden standardimallin, jonka tarkoitus on parantaa edelleen Fazerin tuotteiden turvallisuutta ja vahvistaa henkilöstön elintarviketurvallisuusosaamista. Työ alkoi vuonna 2012 ja sitä jatkettiin 2013 kaikissa toimintamaissa tehdyllä elintarviketurvallisuusanalyysillä.

Sidosryhmien suhtautumista Fazeriin on jo usean vuoden ajan tutkittu Suomessa Reputation Instituten RepTrak® -mallilla. Tänä vuonna tutkimus ulotettiin myös Ruotsiin ja Pietarin alueelle. Tulokset osoittavat, että Fazerin maine on hyvä kaikilla näillä markkinoilla.

Fazerin toiminnan ympäristöstandardeja määritettiin vuoden aikana ja työtä energiatehokkuuden parantamiseksi ja uudistuvan energian käytön lisäämiseksi jatkettiin. Fazer jatkoi myös vastuullisuuden lisäämistä raaka-aineiden hankinnassa, mukaan lukien kaakao.

Ruokailupalvelutoiminnassa luomuraaka-aineiden määrän lisäämistä jatkettiin. Ruotsissa yhdeksän uutta ravintolaa sai Ruotsin tunnetuimman ruuan ympäristömerkinnän KRAV-luomustandardin mukaisen sertifikaatin. Suomessa noin 70 prosenttia ravintoloista on toisella portaalla Portaat luomuun hankkeessa. Tanskassa Fazer painotti kestävyyttä ja keskittyi jätteen määrään vähentämiseen muuttamalla annostelua.

Fazerin Sininen oli jälleen kerran Suomen arvostetuin brändi ja Fazer oli toisella sijalla.

Riskienhallinta

Konserni tekee riskipolitiikkansa mukaisesti säännöllisesti arvioinnin konsernin strategisista, operatiivisista ja taloudellisista riskeistä. Konserniyhtiöt ovat määritelleen merkittävimmät riskinsä, laatineet toimintasuunnitelmat niiden pienentämiseksi ja edenneet näiden suunnitelmien toteutuksessa. Fazer-konsernin merkittävimmät riskit liittyvät toimintaan kasvavilla markkinoilla. Muita merkittäviä riskejä ovat tuotanto- ja toimitusketjun häiriöt, asiakas- ja toimittajaketjun muutokset sekä tärkeimpien raaka-aineiden suuriin hinnanmuutoksiin liittyvät riskit. Konsernin taloudellisia riskejä ja vahinkoriskejä käsiteltiin hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti.

Muutoksia konsernirakenteessa

Fazer investoi edelleen ydinliiketoimintaansa. Yritys osti norjalaisen SMI:n. SMI:n liikevaihto marras-joulukuussa 2013 oli 8,7 M€. Kauppa vahvistaa Fazerin asemaa Norjan ruokailupalvelumarkkinoilla.

Konsernirakenteen yksinkertaistaminen jatkui vuonna 2013. Hallinnollisen työn vähentämiseksi ja kustannusten pienentämiseksi sekä painopisteen siirtämiseksi juridisesta rakenteesta operatiiviseen rakenteeseen yhteensä kuusi konserniyhtiötä purettiin tai sulautettiin Tanskassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Osakkeet ja osakepääoma

Vuoden 2013 lopussa emoyhtiöllä oli
3 958 763 etuoikeutettua osaketta ja
2 365 200 kantaosaketta. Etuoikeutetut osakkeet ovat kantaosakkeisiin nähden etuoikeutettuja yhtiön vuosittaisessa osingonjaossa. Etuoikeus on vähintään 6 % osakkeen nimellisarvosta. Yksi kantaosake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja yksi etuoikeutettu osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Hallitus ja tilintarkastajat

Maaliskuun 21. päivänä 2013 pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavat jäsenet: Berndt Brunow (puheenjohtaja), Klaus Cawén, Anders Dreijer, Ketil Eriksen, Fredrik Fazer, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder ja Juhani Mäkinen.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Kim Karhu, KHT.

Konsernijohtaja Karsten Slotte jätti yrityksen täyttäessään 60 vuotta lokakuussa 2013, kuten oli ilmoittanut. Christoph Vitzthum aloitti Fazer-konsernin uutena konsernijohtajana 1.10.2013.

Näkymät vuodelle 2014

Taloudellinen epävarmuus Fazerin päämarkkina-alueilla jatkuu. Raaka-aineiden hintojen vaihtelu vaikuttaa yhä liiketoiminnan edellytyksiin vuonna 2014. Eritoten vuonna 2013 nousseen kaakaon hinnan odotetaan pysyvän korkealla myös vuonna 2014. Leipomoalan kovan hintakilpailun odotetaan jatkuvan.

Fazer jatkaa strategiansa toteuttamista vuoden 2014 aikana. Tavoitteena on kannattava kasvu nykyisten ja uusien tuotekategorioiden sisällä sekä kotimarkkinoilla että valituilla kasvumarkkinoilla. Vuoden aikana liikevaihdon ja kannattavuuden odotetaan kasvavan.

Ehdotus yhtiön voitonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat 441 003 229,49 €, mistä tilikauden voitto on 27 148 975,15 €.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jaettaisiin seuraavasti:

- osinkoja maksetaan 3,30 €/osake, eli yhteensä 20 869 077,90 €

- voittovaroiksi jätetään 420 134 151,59 €
-----------------------------------------------------------------------------------
                                                                      441 003 229,49 €

Ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.