Vastuullinen liiketoiminta 

Tavoitteet

 • Johdetaan mainetta ja kasvatetaan yritysvastuun luomaa lisäarvoa.
 • Noudatetaan Fazerin eettisiä periaatteita kaikessa liiketoiminnassa.

Saavutuksia vuonna 2013

 • RepTrak-tutkimus laajennettin Suomen lisäksi Ruotsiin ja Venäjälle. Saavutettiin Suomessa edelleen erinomainen tulos ja Ruotsissa ja Venäjällä hyvä tulos.
 • Toteutettiin ensimmäisen kerran verojalanjäljen laskenta.
 • Laadittiin ensimmäisen kerran COP-raportti.
 • Kehitettiin issues management -prosessia konsernin yksiköissä.

2014 ja tulevaisuus

 • Kehitetään maineen johtamisen mittarointia ja jatketaan RepTrak-tutkimuksen hyödyntämistä.
 • Kehitetään edelleen yritysvastuun raportointia.
 • Nostetaan tietoisuutta eettisten periaatteiden merkityksestä liiketoiminnassa sekä Helpline-linjasta.

 Vastuu ympäristöstä

Tavoitteet

 • Käytetään 20 prosenttia vähemmän energiaa tuotettua tuotetta (tonnia) kohden vuoteen 2020 mennessä.
 • 70 prosenttia käytetystä sähköenergiasta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2017 mennessä.
 • Parannetaan ympäristöosaamista, ympäristökuorman mittaamista ja seurantaa ravintoloissa.

Saavutuksia vuonna 2013

 • Toteutettiin energiatehokkuustoimenpiteet toteutettiin teollisissa toimipaikoissa suunnitelman mukaisesti.
 • Laadittiin Fazerin ympäristöstandardi toimipaikkojen käytännön ohjeeksi.
 • Julkistettiin Fazerin Itämeri-ohjelma ja käynnistettiin toimenpiteet.

2014 ja tulevaisuus

 • Jatketaan energiatehokkuuden parantamista.
 • Viedään Fazerin ympäristöstandardi käytäntöön
 • Edistetään jätteen määrän vähentämistä ja parannetaan seurantaa ja mittaamista

 Vastuullisuus ja kuluttaja

Tavoitteet

 • Lisätään vastuullista tarjoomaa ja kerrotaan siitä kuluttajalle helpolla tavalla.
 • Parannetaan näkyvyyttä vastuullisen kuluttajan arkeen kuluttajatutkimuksen ja -dialogin avulla

Saavutuksia vuonna 2013

 • Otettiin käyttöön lihan ja kalan alkuperämerkintä Amica-ravintoloissa Suomessa.
 • Jatkettiin vastuullista kalanhankintaa.
 • Lisättiin luomuraaka-aineiden käyttöä Ruotsin, Tanskan ja Norjan ravintoloissa.

2014 ja tulevaisuus

 • Jatketaan vastuullisen tarjooman kehittämistä.
 • Kehitetään kuluttajaviestintää mahdollistamaan vastuullisten valintojen tekeminen.
 • Lisätään sesongin mukaisten raaka-aineita tarjoomassa.

 Sidosryhmäsuhteet

Tavoitteet

 • Sidosryhmille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa vastuullisuustyöhön.
 • Tuetaan sponsorointi- ja yhteistyöstrategian mukaisesti valittuja järjestöjä.

Saavutuksia vuonna 2013

 • Käynnistettiin yhteistyö Baltic Sea Action Groupin kanssa.
 • Norsuunluurannikon Biebyn kummikylän koulu avattiin.

2014 ja tulevaisuus

 • Toteutetaan sidosryhmäanalyysi.
 • Jatketaan yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja otetaan ne entistä vahvemmin mukaan vastuullisuustyöhön.

 Vastuu henkilöstöstä

Tavoitteet

 • Työntekijöitä kunnioitetaan ja heille tarjotaan tasa-arvoinen työyhteisö sekä turvallinen työympäristö.
 • Tehdään monimuotoisesta työyhteisöstä vahvuus ja menestystekijä.

Saavutuksia vuonna 2013

 • Aloitettiin työturvallisuustandardin käyttöönotto kaikissa toimipaikoissa.
 • Aloitettiin työhyvinvointistrategian käytäntöön vieminen konsernin yhtiöissä ja toiminnoissa.
 • Käytiin arvokeskustelut koko konsernissa.

2014 ja tulevaisuus

 • Jatketaan toimenpiteitä työturvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi.
 • Jatketaan työhyvinvointi strategian jalkauttamista.

 Vastuullinen hankinta

Tavoitteet

 • Parannetaan jatkuvasti hankintaketjun vastuullisuuden tasoa.
 • Hallitaan ja pienennetään raaka-ainepohjan vastuullisuusriskiä.
 • Asetetaan raaka-aineryhmäkohtaisia tavoitteita, seurataan niiden toteutumista ja tehdään korjaavia toimenpiteitä.

Saavutuksia vuonna 2013

 • Vastuullisuusohjelmien mukaisesti hankitun kaakaon osuus nousi 40 prosenttiin.
 • Luotiin viljavisiovisio vastuullisen viljelyn edistämiseksi.
 • Jatkettiin GreenPalm –sertifikaatein varmistetun palmuöljyn hankintaa.

2014 ja tulevaisuus

 • Tarkastetaan ja päivitetään keskeisten raaka-aineiden vastuullisuuskriteerit.
 • Edistetään kotimaisen rukiin viljelyä Suomessa.
 • Kehitetään vastuullisen lihanhankinnan kriteereitä.