Fazer tarjoilee Pohjoismaissa päivittäin 450 000 ateriaa ja valmistaa yksin Suomessa 72 miljoonaa kiloa leipää vuodessa. Toiminnan jatkuvuuden ja kasvun edellytyksenä on, että kuluttajien luottamus Fazeriin ja sen tuotteisiin ja palveluihin säilyy.

Lisääntyvä digitalisaatio ja nopea tiedonkulku muuttavat ihmisten tapoja viestiä ja kuluttaa. Tämä on yrityksille sekä haaste että mahdollisuus. Fazer kannustaa sidosryhmiään aktiiviseen vuoropuheluun niissä vastuullisuuskysymyksissä, jotka ovat sidosryhmille tärkeitä.

Fazer pyrkii huomioimaan muuttuvat kuluttajatarpeet samalla, kun se katsoo eteenpäin tunnistaakseen keskeisimmät  tulevaisuuden trendit. Ruuantuotanto on vastuullisuusnäkökulmasta olennainen aihe. Monet kuluttajat haluavat tietää, mistä heidän ruokansa ainesosat ja raaka-aineet ovat peräisin. Tämä vaatii yritysten toiminnalta ja arvoketjuilta jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä.

Raaka-aineiden ja muiden resurssien niukkuus sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat johtaneet siihen, että käytettävissä olevat resurssit on kyettävä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi suuria määriä ruokaa heitetään pois maailmanlaajuisesti. Tämä tarkoittaa myös suurten raaka-aine-, vesi- ja tuotantoon käytettyjen energiamäärien hukkaamista ja tarpeettomia kasvihuonekaasupäästöjä.

Paljon erilaisia raaka-aineita käyttävänä elintarvikkeiden valmistajana Fazer uskoo pystyvänsä vaikuttamaan asioihin positiivisesti hyödyntämällä raaka-aineita, energiaa ja muita resursseja mahdollisimman tehokkaasti ja vähentämällä valmistusprosessissaan syntyvän jätteen määrää.

Tulevaisuuden kannalta kestävät tuotteet

Fazerin yritysvastuuvision tavoite on tarjota kuluttajille tuotteita ja palveluita, jotka mahdollistavat vastuullisen elämäntavan nyt ja tulevaisuudessa. Fazer on sitoutunut ansaitsemaan kuluttajien luottamuksen jokaisena päivänä. Tämän saavuttaakseen konsernin on jatkuvasti keskityttävä vastuullisuuden eri osa-alueisiin kehittäessään tarjoomaansa.

Tietoisuus ja ymmärrys kuluttaja- ja markkinatrendeistä auttavat osaltaan Fazeria menestyksellisesti kohtaamaan vastuullisuuteen liittyviä haasteita. Vahvaa mainettaan johtamalla konserni voi kasvattaa luottamuspääomaansa, jonka merkitys voimavarana on korvaamaton, kun Fazer jatkaa laajenemistaan menestyvänä ja arvostettuna kansainvälisenä yrityksenä.

Strateginen ote yritysvastuuseen

Yritysvastuu on erottamaton osa Fazerin brändiä ja yritysidentiteettiä. Sillä on tärkeä asema konsernin yrityskulttuurissa ja merkittävä rooli Fazerin liiketoiminnassa. Fazer-konserni on sitoutunut toimimaan vastuullisesti. Tämän velvollisuuden täyttääkseen se on omaksunut strategisen otteen yritysvastuuseen ja johtaa sitä aktiivisesti osana päivittäistä liiketoimintaa. Konsernin johto uskoo vahvasti, että vastuullisuus rakentaa luottamuspääomaa, lisää arvoa ja antaa mahdollisuuden kilpailuedun luomiseen.  Yritysvastuu tuo hyötyä myös resurssitehokkuuden kautta. 

Kaikkia Fazer-konsernin toimia ohjaavat lainsäädännön lisäksi sen arvot, eettiset periaatteet, yritysvastuu- ja ympäristöpolitiikat, johtamiskäytännöt ja toimintaperiaatteet. Konserni allekirjoitti YK:n Global Compact -sitoumuksen vuonna 2012. Sitoumuksen allekirjoittajana Fazer-konserni sitoutuu aloitteen kymmenen periaatteen toteuttamiseen, niissä edistymisen raportoimiseen ja periaatteiden edistämiseen.

Fazerin omat ihmisoikeuksia, työoloja, ympäristönsuojelua ja korruption ehkäisemistä koskevat eettiset periaatteet perustuvat Global Compact -sitoumukseen. Ne ohjaavat fazerilaisia kohtelemaan asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja omia työtovereitaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. 

Fazerin yritysvastuuohjelma koostuu kuudesta sen toiminnalle olennaisesta painopistealueesta. Kullekin alueelle on asetettu tavoitteet ja päämäärät, ja saavutuksia tarkastellaan säännöllisin väliajoin. Fazer kehittää jatkuvasti konsernin yritysvastuuohjelmaa.