Fazerin tavoitteena on luoda turvallinen työympäristö ja työyhteisö, joka tukee sekä ihmisten terveyttä että työkuntoisuutta. Fazer haluaa varmistaa, että sen työntekijät ovat motivoituneita ja jokaisella on selvät vastuut.

Fazer haluaa olla vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa ihmisille mielekästä, haastavaa ja palkitsevaa työtä turvallisessa ja tukea-antavassa ympäristössä.  Fazer uskoo, että menestyvät työntekijät ovat korvaamaton voimavara. Konserni tekee jatkuvasti töitä, jotta se säilyttäisi asemansa houkuttelevana työnantajana.

"Fazer on suorituslähtöinen yritys. Selkeät tavoitteet ja vastuut varmistavat, että jokainen sekä kokee työnsä merkitykselliseksi ja saa mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen että ymmärtää roolinsa liiketoimintamme tavoitteiden saavuttamisessa", sanoo Fazer-konsernin henkilöstöjohtaja Mika Videman.  

Hyvinvointistrategian toteuttaminen

Vuonna 2013 konserni aloitti hyvinvointistrategiansa toteuttamisen kaikissa toimintamaissaan. Vuosina 2011 ja 2012 kehitetty strategia perustuu kahdeksaan tekijään: johtaminen, työn sujuvuus, turvallisuus, terveys, osaaminen, työn mielekkyys, yhteenkuuluvuus ja työntekijän rooli sekä työn elinkaaren hallinta. Strategian toteuttamiseen tarvittavat prosessit ja työkalut on sisällytetty johtamisjärjestelmiin ja muihin henkilöstön kehittämisen ulkopuolella oleviin toimintoihin.

Henkilöstökyselyn vastausprosentti ennätyksellisen hyvä

Hyvinvointistrategian alustavat tulokset näkyvät People Power -kyselyn tuloksissa. Vuonna 2013 vastausprosentti tässä vuosittaisessa kyselyssä, joka mittaa työntekijöiden sitoutuneisuutta, ylsi 80,4 prosenttiin. Tämä on selvästi korkeampi luku kuin edellisen vuoden ennätyksellinen vastausprosentti, 73,1 ja todistaa fazerilaisten sitoutumista. Kokonaisvaltaista sitoutuneisuutta mittaava People Power -indeksi nousi hieman.

Nousua oli myös Well-being -indeksissä, joka koostuu hyvinvointikyselyn 16 tekijästä. Yhtiön panostusta hyvinvointiin luotaavan tekijän tulokset paranivat eniten.

Fazerin People Power -kyselyn tulokset nousevat kirkkaasti eurooppalaisen keskiarvon yläpuolelle kysymyksissä, jotka koskevat luottamusta esimiehiä kohtaan, työntekijöiden mahdollisuutta ilmaista mielipiteensä ristiriitatilanteissa ja esimiesten rohkeutta selvittää ongelmat.

Työntekijän roolin kehittäminen

"Henkilöstön kehittämisessä keskeinen menestystekijämme on se, ettemme keskity ainoastaan johtamisen kehittämiseen, vaan kehitämme myös työntekijän roolia. Tavoitteena on vaalia avointa ilmapiiriä, jossa emme ainoastaan arvosta eri mielipiteitä, vaan kykenemme myös haastamaan toisemme rakentavalla tavalla. Tällä tavoin voimme luoda jatkuvan kehittymisen kulttuurin, joka lisää niin tehokkuutta kuin hyvinvointiakin", sanoo Mika Videman.

Yksi työntekijän toiminnan kehittämiseen tähtäävä aloite oli vuonna 2013 Fazerilla lanseerattu konkreettinen ohjeistus työpaikkakiusaamisen ehkäisemiseksi.

Konserninlaajuinen arvokeskustelu päätökseen

Vuoden 2012 loppupuolella aloitetut arvokeskustelut saatiin päätökseen kaikkialla konsernissa vuoden 2013 loppuun mennessä. Kukin tiimi osallistui Fazerin arvoja tutkivaan keskusteluun, jossa pohdittiin, kuinka hyvin yhtiö ja työntekijät toteuttivat arvoja käytännössä. Keskusteluissa korostettiin käyttäytymismalleja, jotka olivat työntekijöiden mielestä säilyttämisen arvoisia. Näiden joukosta nousivat selvästi esiin Fazerin laatua korostava ajattelutapa, vahva asiakaskeskeisyys, avoin ja vapaa työilmapiiri sekä työntekijöiden valmius auttaa toisiaan.

People Power -kyselyn tulokset osoittavat selkeästi, että lähes yhdeksän kymmenestä työntekijästä on sitä mieltä, että Fazerin työntekijät toimivat yhtiön periaatteiden ja arvojen mukaisesti ja että näitä arvoja kannattaa tavoitella. Tämä luku ylittää selvästi eurooppalaisen keskiarvon.