Perheyrityksenä Fazer-konserni panostaa pitkän aikavälin kehittämiseen. Fazer on toiminut pitkäjänteisesti jo 123 vuotta.

Vastuullinen liiketoiminta ei ole tärkeää ainoastaan yhtiön perinnön vaalimisessa, vaan se on avainasemassa myös Fazerin vankan ja korkealaatuisen brändin maineen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Fazerin mainetta on jo usean vuoden ajan tutkittu Suomessa Reputation Instituten RepTrak® -mallilla. Vuonna 2013 tutkimus ulotettiin myös Ruotsiin ja Pietarin alueelle. Tulokset osoittavat, että Fazerin maine on hyvä kaikilla näillä markkinoilla.  

Kannattavuuttaan ylläpitämällä Fazer-konserni varmistaa kykynsä edistää taloudellista hyvinvointia. Vuoden 2013 haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Fazer onnistui saavuttamaan tavoitteensa liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Konserni maksoi vuoden kuluessa palkkoja ja muita henkilöstökuluja 564 miljoona euroa ja veroja 46 miljoona euroa. Se myös osti 966 miljoonalla eurolla tavaraa ja palveluja lähes 7 500  toimittajalta.

Kannattavuus terveellä pohjalla

Taloudellisella vastuulla on avainasema Fazerin kestävässä kehityksessä. Terveellä pohjalla olevasta kannattavuudesta hyötyvät asiakkaat ja kuluttajat, tavarantoimittajat ja alihankkijat sekä työntekijät ja osakkeenomistajat.

"Innovaatiot, tuotekehitys ja näiden prosessien tuloksena syntyvät uutuudet muodostavat hyvän pohjan Fazerin kannattavalle kasvulle globaaleilla markkinoilla", sanoo Fazer-konsernin talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja Jouni Grönroos.

"Meille on tärkeää tuoda markkinoille uusia tuotteita ja palveluita, jotka kiinnostavat asiakkaitamme ja kuluttajia ja tuottavat arvoa. Jatkuva kehittäminen ja parantaminen ovat keskeisessä asemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa", jatkaa Jouni Grönroos ja korostaa samalla ketteryyttä, kustannustietoisuutta ja läheistä kumppanuutta asiakkaiden kanssa etuina, joiden ansiosta Fazer kykenee tehokkaasti sopeutumaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin. 

Fazer noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä kaikessa toiminnassaan ja konsernin eettiset periaatteet ovat vastuullisen toiminnan ohjenuora. Fazerin eettiset periaatteet perustuvat konsernin arvoihin ja YK:n Global Compactin kansainvälisiin periaatteisiin. Ne ohjaavat Fazerin toimintaa kaikilla sen liiketoiminnan alueilla, kaikissa sen toimintamaissa. Työntekijöiden tietoisuus eettisistä periaatteista, kilpailuoikeudellisista kysymyksistä ja niihin liittyvistä ohjeista on keskeistä. 

Läpinäkyvyyttä raportointiin

Yksityisestä omistuksestaan huolimatta Fazer haluaa vuosikertomuksessaan antaa kattavan kuvan liiketoiminnoistaan ja taloudellisesta asemastaan. Läpinäkyvyyden edistämiseksi konserni on myös päättänyt osana vuoden 2013 raportointiaan julkaista ensimmäistä kertaa verojalanjälkensä.

Allekirjoitettuaan YK:n Global Compact -sitoumuksen Fazer alkoi vuonna 2013 raportoida edistymisestään aloitteen kymmenen kansainvälisen periaatteen täyttämisessä. Periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, työoloja, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa.