Fazerin muita kuin taloudellisia tietoja koskeva osio kuvaa yhtiön lähestymistapaa ympäristö-, yhteiskunta- ja henkilöstöasioihin, sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja korruption ja lahjonnanvastaiseen työhön. Nämä vapaaehtoisuuteen pohjautuvat, ja läpinäkyvyyttä lisäävät tiedot, perustuvat Suomen kirjanpitolain raportointivaatimuksiin koskien selvitystä muista kuin taloudellisista tiedoista. Ne eivät täysin kata yleisen edun kannalta merkittäväksi suureksi yhteisöksi määritetylle yhtiölle asetettuja raportointivaatimuksia, koska Fazer ei ole yleisen edun kannalta merkittävä suuri yhteisö. Lisätietoja vastuullisuustyöstämme ja keskeisistä tunnusluvuista löytyy vuosikertomuksemme erillisestä yritysvastuuosiosta.

Vastuullisuus kuuluu kiinteästi Fazerin liiketoimintaan

Ruokaelämyksiä tarjoavana yhtiönä Fazer luo ihmisille iloa ja hyvinvointia laadukkailla tuotteilla ja palveluilla Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä ja noin 40 muussa maassa. Fazer keskittyy leipomotuotteiden, makeisten, maidottomien tuotteiden ja kasvipohjaisten ruokien markkinoille. Yritys on myös merkittävä tekijä Pohjoismaiden viljamyllymarkkinoilla, ja Fazerilla on kasvava rooli ruokateknologiassa.

Vastuullisuus on syvällä Fazerin ytimessä. Yritys luo yhteistä arvoa konsernina ja liiketoimintojensa kautta. Fazer kehittää ruokaa ratkaisuksi ympäristön ja liiketoiminnan vastuullisuuteen. Fazer on sitoutunut neljään vastuullisuuden päätavoitteeseen, joille yhtiön suunta nojaa: 50 % vähemmän päästöjä, 50 % vähemmän ruokahävikkiä, 100-prosenttisesti vastuullisesti hankittua ja enemmän kasvipohjaista vuoteen 2030 mennessä. Fazerin tuotevalikoimassa ja tarjooman kehityksessä otetaan huomioon nämä tavoitteet, jotka perustuvat syvälle kuluttajatuntemukselle ja tutkimustiedolle.

Fazerin operatiivista toimintaa määrittelevät tuotannon tehokkuus, tavoitteellinen työskentelykulttuuri ja tehokas suorituksen hallinta. Yritys vaalii osallisuutta edistävää, motivoivaa ja turvallista työskentelykulttuuria. Fazerin sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita ovat niin koulutus- ja tutkimuslaitokset, viljelijäjärjestöt kuin kansalaisjärjestötkin.

Vastuullisuusriskit ja niiden hallinta

Suurimmat vastuullisuusriskit liittyvät esimerkiksi elintarviketurvallisuuteen ja tiettyjen raaka-aineiden hankintaan korkean riskin maista. Näihin riskeihin puututaan sertifioiduilla elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmillä (kuten esimerkiksi FSSC 22000) ja hankkimalla kaakaon kaltaisia raaka-aineita tarkkoja hankintakriteerejä noudattaen joko vastuullisista, sertifioiduista lähteistä tai viljelijäohjelmien kautta.

Fazer arvioi ja analysoi konsernin vastuullisuusriskejä riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti ja toimii riskien pienentämiseksi. Liiketoiminta-alueet ja liiketoimintayksiköt ovat vastuussa operatiivisesta QEHS-hallinnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Konsernin vastuullisuustiimi puolestaan keskittyy vastuullisuuden päätavoitteisiin ja niihin liittyviin suunnitelmiin sekä kehityksestä raportointiin. Ongelmanhallintatiimit tunnistavat mahdollisia vastuullisuusongelmia eri markkinoilla ja valmistautuvat niihin ennakoivasti.

Lisätietoja riskienhallinnastaa löytyy vuosikertomuksen Hallinnointiperiaatteet-osiosta.

Keskeiset politiikat ja periaatteet

Fazerin toimintaa ja vastuullisuustyötä ohjaavat yrityksen arvot ja eettiset periaatteet sekä sen vastuullisuuspolitiikka, ihmisoikeuspolitiikka ja QEHS-politiikka. Fazerin hallinnointitavat perustuvat YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen kansainväliseen periaatteeseen, ja yritys on sitoutunut tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Vuonna 2020 Fazer uudisti arvonsa ja niihin liittyvät käyttäytymiset, joilla arvoja tuodaan jokapäiväiseen tekemiseen. Vuoden aikana fazerilaisten parissa järjestettiin arvo- ja käyttäytymiskeskusteluja, joiden kautta Fazerin uudistetut arvot – pohjoinen vapaus, aidot suhteet ja rohkea luovuus – tulivat näkyviksi. Hankinnoissaan Fazer soveltaa tavarantoimittajien vastuullisuusvaatimuksia, joita raaka-aine- ja palveluntuottajien odotetaan noudattavan.

Johtaminen ja hallinnointi

Fazer soveltaa johtamis- ja hallinnointiprosesseja, joilla varmistetaan, että politiikoita noudatetaan pitkäjänteisesti. Fazerin jatkuvaa vastuullisuustyötä hallinnoivat yritysvastuutiimi sekä yritysvastuu- ja QEHS-verkosto, ja sitä johtaa yritysvastuun johtamisfoorumi. Hallitustasolla QEHS-asioita valvoo tarkastusvaliokunta.

Fazerin toimipaikkojen työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmät perustuvat vähintään paikallisiin lakisääteisiin vaatimuksiin, ja useimmilla on myös ISO 45001 -sertifikaatti. Kaikilla Fazerin sisäisillä tuotantolaitoksilla on Global Food Safety Initiative -aloitteen hyväksymät elintarviketurvallisuuden hallintasertifikaatit (FSSC 22000, IFS). Riskienhallintaan liittyen yritys jatkaa toimia, joilla pyritään pienentämään elintarvikepetoksen riskiä ja kehittämään elintarvikepetosten ehkäisyä (esimerkiksi kulunvalvontajärjestelmät).

Henkilöstö ja kolmannet osapuolet voivat ilmoittaa havaituista tai epäillyistä väärinkäytöksistä whistleblowing-järjestelmän kautta. Järjestelmän kautta ilmoitettiin 21 tapauksesta, joista jokainen otettiin tutkintaan. Tapausilmoitukset liittyivät esimerkiksi henkilöstöasioihin, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusasioihin (QEHS), eturistiriitoihin sekä yhtiön varojen väärinkäyttöön. Kaksi tapausta on vielä avoinna.

Lisätietoja funktioista ja vastuullisuusasioiden johtamisvastuista löytyy vuosikertomuksen Vastuullisuustoiminnan johtaminen -osiosta.

Ympäristövastuu

Fazerin toiminnan ympäristövaikutukset syntyvät tuotannosta, pakkauksista, logistiikasta ja epäsuorasti raaka-aineiden tuotannosta. Fazer pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta ja vähentämään päästöjä, lisäämään kierrätystä ja materiaalien uusiokäyttöä sekä vähentämään jätteiden syntymistä. Yritys toimii vastuullisesti halki arvoketjun, niin hankinnoissa, pakkausmateriaaleissa kuin logistiikassa.

Yksi Fazerin vastuullisuuden päätavoitteista on 50 % vähemmän päästöjä vuoteen 2030 mennessä. Suurin osa Fazerin päästöistä tulee raaka-aineiden tuotannosta. Vuonna 2020 Fazer paransi energiatehokkuuttaan 18 %:lla verrattuna vuoden 2011 lähtötasoon. Yrityksen käyttämästä energiasta 82 % tuli uusiutuvista lähteistä. Energian kokonaiskulutus oli 529 970 MWh (507 418 MWh vuonna 2019). Päästöintensiteetti oli 2,11 CO2e tonnia/tuotettu tonni (2,29 CO2e tonnia/tuotettu tonni vuonna 2019).

Ruokahävikin vähentäminen on Fazerilla ylimpiä prioriteetteja, ja yrityksen tavoite on vähentää ruokahävikkiä 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2020 ruokahävikin määrä laski Venäjän uuden leipätilauslain ja Suomessa sijaitsevien suurten volyymien yksiköiden tehokkaamman tuotannon ansiosta. Kaikesta Fazerin jätteestä 98,5 % uusiokäytettiin tai kierrätettiin.

Fazerin tavoite on käyttää 100-prosenttisesti vastuullisesti hankittuja raaka-aineita vuoteen 2030 mennessä. Tässä tavoitteessa otetaan huomioon niin ympäristöön kuin sosiaaliseen vastuuseen liittyvät näkökulmat. Yritys tekee jatkuvasti töitä tavarantoimittajien kanssa, jotta raaka-ainetuotannon päästöjä saadaan leikattua. Fazer tekee esimerkiksi yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja Reaktorin kanssa maanviljelijöille suunnatun uudistavan viljelyn verkkokoulutusalustan luomisessa.  Kun maaperä sitoo hiiltä, viljelymaaperä voidaan muuntaa päästöjen lähteestä hiilinieluksi. Vesistöjen ravinnekuormia vähentämällä voidaan ehkäistä Itämeren rehevöitymistä.

Kiertotalouden konseptit ja sivuvirtojen hyödyntäminen ovat olennainen osa Fazerin vastuullisuustyötä ja yritystoiminnan ratkaisuja. Rakennustyöt jatkuivat Lahdessa, jossa uusi ksylitolitehdas käyttää ksylitolin raaka-aineena kauramyllyn sivuvirtana syntynyttä kaurankuorta. Koko Lahden tehdasalue tullaan lämmittämään uudella voimalalla, jossa polttoaineena käytetään ksylitolituotannosta ylijäänyttä kaurankuorimassaa. Fazer painottaa entistä enemmän pakkauksia ja muovia vähentäviä innovaatioita. Vuoden 2021 alussa Fazer lanseerasi leipäpussin, joka on osittain valmistettu kauramyllyn sivuvirtana syntyvistä kaurankuorista.

Vuonna 2020 Fazerin veden kokonaiskulutus kasvoi 15 %:lla ja jäteveden määrä 19 %:lla. Tämä johtui lähinnä Lahden ksylitolitehtaan rakentamisesta ja Fazer Leipomot Ruotsissa tapahtuneesta konerikosta. Fazer tekee edelleen töitä vähentääkseen vedenkäyttöä ja jätevettä sen kaikissa toimintamaissa.

Yhteiskuntavastuu

Fazer luo iloa ja hyvinvointia merkityksellisillä ruokakokemuksilla. Yrityksen yhteiskuntavastuu kattaa omien työntekijöiden hyvinvoinnin, työturvallisuuden ja kehityksen, tavarantoimittajien työskentelyolosuhteet sekä vaikutukset, joita Fazerilla ja sen tuotteilla on yhteiskuntaan.

Fazer tuki koronaviruspandemian vastaisia toimia lahjoittamalla tuotteita terveydenhoidon ammattilaisille sairaaloissa, sairaanhoidossa ja ensihoidon yksiköissä. Fazer toimitti huomattavan määrän tuotteita ruoka-apuun, eristyksessä eläville vanhuksille ja apua tarvitseville perheille kansalaisjärjestöjen kautta.

Hyvinvointi, tuotteiden laatu ja tuotekehitys

Yksi Fazerin neljästä päätavoitteesta on tarjota enemmän kasvipohjaista ruokaa, sillä yritys haluaa tukea niin ihmisten kuin ympäristönkin hyvinvointia. Fazer kehittää innovatiivisia kasvipohjaisia tuotteita ratkaisuksi kuluttajille, jotka kaipaavat hyvinvointia edistäviä vaihtoehtoja. Fazer kehittää jatkuvasti erilaisia ruokateknologia-aloitteita ja on innovaatiojohtaja esimerkiksi kauran parissa. Vuonna 2020 Fazer sijoitti jälleen kumppaniinsa Solar Foodsiin, suomalaiseen kasvuyritykseen, joka on kehittänyt täysin uuden proteiinin nimeltä Solein®. Investoinnin myötä Fazerista tuli yrityksen suurin osakkeenomistaja.

Fazerilla on useita tarkastuspisteitä, joilla se varmistaa elintarviketurvallisuuden ja yhtenäisen laadun kaikissa tilanteissa. Yrityksellä on korkeat laatustandardit raaka-aineille ja pitkäjänteiset laadunvarmistusprosessit valmiille tuotteille. Vuonna 2020 tehtiin kolme elintarviketurvallisuuteen liittyvää takaisinvetoa. Takaisinvedot johtuivat allergeeneihin liittyvistä ristikontaminaatioista.

Henkilöstö ja työllistäminen

Fazer työllistää sekä suoraan että epäsuorasti. Vuonna 2020 Fazer työllisti keskimäärin 7 316 ihmistä kahdeksassa maassa. Fazerin epäsuorat työllistämisvaikutukset syntyvät hankinnoista, kumppanuuksista ja esimerkiksi sijoitushankkeista. Yritys tarjoaa työntekijöilleen useita urapolkuja ja tilaisuuksia osaamisen kehittämiseen.

Henkilöstön turvallisuus on luonnollisesti etusijalla Fazerilla. Vuonna 2020 Fazer keskittyi koronaviruspandemian vuoksi henkilöstön turvallisuuden ja tuotannon jatkuvuuden varmistamiseen. Vuonna 2020 Fazerin tapaturmataajuus (LTAF) laski arvoon 4,7, mikä on edellistä vuotta (6,5) ja konsernin vuoden 2020 tavoitetta (5,0) parempi. 

Fazer lanseerasi monimuotoisuus- ja osallisuuskoulutuksen verkossa, jotta voisi auttaa työntekijöitä tunnistamaan mahdollisia ennakkoasenteita ja haastamaan ne. Fazer sai People Pulse -henkilöstökyselystä erinomaiset tulokset, jotka paranivat jokaisella mitatulla alueella ja kaikissa liiketoimintayksiköissä. Tiimien ja toimintojen kanssa suunniteltiin tekoja, joiden avulla voidaan kehittyä entisestään nimetyillä alueilla.

Fazerin toimintaympäristön muutosten ja pandemian takia yritys joutui järjestämään useita yt-neuvotteluja, joista seurasi lomautuksia ja irtisanomisia. Fazer tuki irtisanottuja henkilöitä ja auttoi näitä uuden työn etsinnässä. 

Vastuullinen hankinta

Fazerilla työskenneltiin vuonna 2020 ahkerasti päätavoitteen 3 edistämiseksi: 100-prosenttisesti vastuullisesti hankitut raaka-aineet kaikkien toimittajien osalta ja kaikissa arvoketjuissa vuoteen 2030 mennessä. Työskentelyyn kuului kehyksen määrittäminen tavoitteen saavuttamiselle, mukaan lukien vastuullisen hankintatoimen määrittely, tavarantoimittajien vastuullisuusvaatimukset ja vastuullisten hankintaprosessien luominen. Fazerin ulkoisista kokonaisostoista 52 % kohdistui tavarantoimittajiin, jotka ovat allekirjoittaneet eettiset ohjeet vuoden 2020 loppuun mennessä.

Päätavoitteeseen liittyvä vastuullinen hankinta kattaa myös sosiaalisia näkökulmia. Näihin liittyvät esimerkiksi Fazerin paikallisille yhteisöille ja kaakaonviljelijöille suunnatut koulutusohjelmat ja lapsityövoiman käytön ehkäiseminen Fazerin raaka-ainetuotannossa. Kaakao on Fazerin keskeinen raaka-aine, ja yrityksen käyttämä kaakao on 100-prosenttisesti vastuullista. Hankitusta kaakaosta 69 %:lla on UTZ:n, Rainforest Alliancen tai Fairtrade Cocoa Programmen sertifikaatti, ja 31 % hankitaan viljelijäohjelmien kautta.

Fazerin tuotannossa käytetään vain sertifioitua palmuöljyä. Pohjoismaissa ja Baltiassa lähes 100 % käytetystä palmuöljystä on segregoitua. Tämä on RSPO-sertifikaattijärjestelmän (Roundtable for Sustainable Palm Oil) kestävin vaihtoehto. Venäjällä Fazer käytti vuonna 2020 Book & Claim -palmuöljyä, mutta kasvatti pientilallisilta hankitun palmuöljyn osuutta 3 %:sta 50 %:iin.

Ihmisoikeudet, korruption vastainen työ ja lahjonnan ehkäiseminen

Ihmisoikeuksista kiinni pitäminen on Fazerille ensisijaisen tärkeää. Vuonna 2020 Fazer kehitti edelleen yhteistyötään Eurooppalaisen Yritysneuvoston (EWC) kanssa. Yritys vaalii ihmisoikeuksia myös yhden päätavoitteensa kautta: vaatimus 100-prosenttisesti vastuullisesti hankituista raaka-aineista ottaa huomioon myös vastuullisuuden yhteiskunnalliset ja ihmisoikeusulottuvuudet. Fazer päivittää tavarantoimittajien vastuullisuusvaatimuksia ulkoisilta ihmisoikeusarvioijilta saadun palautteen perusteella.

Fazer ei hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota, ei omassa toiminnassaan eikä tavarantoimittajiensa tai kumppaniensa toiminnassa. Fazer kouluttaa jatkuvasti henkilöstöään varmistaakseen, että yrityksen lahjonnantorjuntaohjelmaa ja toimintamaiden omaa lainsäädäntöä noudatetaan. Vuonna 2020 Fazer järjesti työntekijöilleen lahjonnan torjunnan verkkokurssin, joka auttaa fazerilaisia tunnistamaan lahjonnan ja ehkäisemään sitä.