Osakkeenomistajien nimittämä omistajaneuvosto nimittää ja kutsuu koolle nimityskomitean, jonka vastuulla on valmistella hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset. Nimityskomiteaan kuuluu yksi omistajaneuvoston edustaja, hallituksen puheenjohtaja ja yksi riippumaton hallituksen jäsen.

Casper von Koskull.jpg  

Casper von Koskull 
s. 1960 
Kauppatieteiden maisteri 
Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen
puheenjohtaja 2021-
Henkilöstöasiainvaliokunnan
puheenjohtaja

Elisabeth Dreijer von Sydow
s. 1985
Kauppatieteiden maisteri
(Aineettoman pääoman johtaminen)
Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen jäsen 2021-
Henkilöstöasiainvaliokunnan jäsenKetil Eriksen
s. 1963
Kauppatieteiden kandidaatti
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 2009–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Jan Fazer.png

Jan Fazer
s. 1975
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 2012–
Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja

Johan Linder
s. 1959
Oikeustieteen kandidaatti
Oy Karl Fazer Ab:n 
hallituksen jäsen 2000– 
Henkilöstöasiainvaliokunnan jäsen

Cecilia Marlow
s. 1960
Kauppatieteiden maisteri
Oy Karl Fazer Ab:n 
hallituksen jäsen 2016–
Henkilöstöasiainvaliokunnan jäsen

   

Juhani Mäkinen
s. 1956
Oikeustieteen kandidaatti, laamanni 
Oy Karl Fazer Ab:n 
hallituksen jäsen 2006–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Laura Tarkka
s. 1970
Diplomi-insinööri
Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen jäsen 2021-
Tarkastusvaliokunnan jäsen

 

Hallituksen kokoonpano ja velvollisuudet

Osakkeenomistajien nimittämä omistajaneuvosto nimittää ja kutsuu koolle nimityskomitean, jonka vastuulla on valmistella hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset.

Nimityskomiteaan kuuluu yksi omistajaneuvoston edustaja, hallituksen puheenjohtaja ja yksi riippumaton hallituksen jäsen.

Hallituksen kokoonpano ja velvollisuudet

Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään viidestä ja enintään kymmenestä jäsenestä, jotka valitaan vuosittain osakkeenomistajien yhtiökokouksessa. Hallituksella on yleinen toimivalta kaikissa asioissa, jotka eivät Suomen osakeyhtiölain taikka konsernin yhtiöjärjestyksen mukaan edellytä muiden elinten käsittelyä. Suomen osakeyhtiölain mukaan hallituksen vastuulla on varmistaa, että konsernin hallintoa ja liiketoimintaa johdetaan asianmukaisesti. Hallituksella on yleinen velvollisuus ajaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua, ja se on siitä myös vastuussa.

Hallitus on vastuussa seuraavista:

  • kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukainen johtaminen
  • konsernin arvojen ja strategian hyväksyminen
  • vuotuisten liiketoimintasuunnitelmien hyväksyminen
  • hankinnoista, myynneistä ja strategisista sijoituksista päättäminen
  • konsernin taloudellisen suoriutumisen ja aseman valvonta
  • toimitusjohtajan nimittäminen ja konsernin ylimmän johdon palkoista ja palkkioista päättäminen

Lisäksi hallitus arvioi omaa suoriutumistaan ja yhteistyötään johdon kanssa.

Hallitukseen kuuluvat Casper von Koskull (puheenjohtaja), Elisabeth Dreijer von Sydow, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Johan Linder, Cecilia Marlow, Juhani Mäkinen ja Laura Tarkka.

Kokouskäytännöt

Hallitus kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa vuodessa. Vuotuiset tilinpäätökset hyväksytään viimeistään huhtikuussa ja osavuosikatsaukset kunkin kolme kuukautta kestävän kauden aikana. Konsernin strategia hyväksytään yleensä kesäkuussa. Kunkin vuoden liiketoimintasuunnitelmat ja ylimmän johdon bonusohjelmat hyväksytään vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai joku hallituksen jäsenistä voi tarvittaessa kutsua hallituksen ylimääräiseen kokoukseen.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on velvollisuuksien asianmukaisen täyttämisen kannalta tarpeen. Vuonna 2020 hallitus kokoontui 16 kertaa. Covid-19-pandemia ja koronaviruksen leviämisestä seuranneet toimintaympäristön ennakoimattomat muutokset lisäsivät entisestään voimakkaasti turvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden painottamista.

Hallituksen puheenjohtaja

Hallitus nimittää keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen toimintaa, kutsua hallitus koolle ja valmistella hallituksen kokoukset yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa. Puheenjohtaja tekee tiivistä ja aktiivista yhteistyötä toimitusjohtajan kanssa, ja hänen tulee olla hyvin perillä merkittävistä konserniin ja sen sidosryhmiin vaikuttavista asioista. Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan vastuulla on varmistaa, että hallituksen jäsenet ovat perillä konsernia koskevista asioista ja että kokouskutsut, asialistat ja kaikki tarvittavat asiakirjat toimitetaan hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokouksia.

Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävänä on myös pitää yhteyttä omistajaneuvostoon.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus päättää valiokuntien ja niiden jäsenten nimittämisestä. Valiokuntien tehtävänä on valmistella asioita, jotka ovat tulossa päätettäviksi hallituksen kokouksissa. Fazerin hallitus on nimittänyt tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta 

Tarkastusvaliokunnan tehtävä on auttaa hallitusta konsernin talouden asianmukaiseen hoitamiseen liittyvissä vastuissa. Tarkastusvaliokunta seuraa tiiviisti yhtiön tilintarkastusta, valvoo sisäistä tarkastusta, taloudellista raportointia ja riskien hallintaa sekä konsernin taloudellista tilannetta ja osallistuu välitilintarkastuksiin.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Jan Fazer (puheenjohtaja), Ketil Eriksen,  Juhani Mäkinen ja Laura Tarkka.

Valiokunta piti tilikauden 2020 aikana kuusi kokousta, joissa se käsitteli sääntömääräisten asioiden ohella myös kysymyksiä, jotka liittyivät muun muassa tietoturvaan, ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myyntiin, vaatimustenmukaisuuden päivittämishankkeisiin ja covid-19-pandemian vaikutuksiin.

Henkilöstöasiainvaliokunta

Henkilöstöasiainvaliokunnan tehtävänä on auttaa hallitusta sen velvollisuuksissa, jotka liittyvät työsuhteisiin ja toimitusjohtajan ja konsernin ylimmän johdon palkitsemiseen, johdon saamien kokonaispalkkioiden ja henkilöstön kannustinohjelmien seuraamiseen ja johdon työskentelyn arviointiin sekä muun muassa henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tuloksien tarkasteluun.

Henkilöstöasiainvaliokunnan jäsenet ovat Casper von Koskull (puheenjohtaja), Elisabeth Dreijer von Sydow, Johan Linder ja Cecilia Marlow.

Valiokunta kokoontui tilikauden 2020 aikana neljä kertaa ja valmisteli hallitukselle asioita, jotka liittyvät muun muassa Fazerin henkilöstöstrategiaan, johtajuuden kehittämiseen ja henkilöstön kannustinohjelmiin.