Osakkeenomistajien nimittämä omistajaneuvosto nimittää ja kutsuu koolle nimityskomitean, jonka vastuulla on valmistella hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset. Nimityskomiteaan kuuluu yksi omistajaneuvoston edustaja, hallituksen puheenjohtaja ja yksi riippumaton hallituksen jäsen.

Berndt Brunow
s. 1950
Diplomiekonomi
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen puheenjohtaja 2009–
Henkilöstöasiainvaliokunnan
puheenjohtaja
Anders Dreijer
s. 1953
Diplomi-insinööri
Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen
varapuheenjohtaja 1994–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Klaus Cawén
s. 1957
Oikeustieteen kandidaatti
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 2002–
Henkilöstöasiainvaliokunnan jäsen

Jan Fazer.png Casper von Koskull.jpg
Ketil Eriksen
s. 1963
Kauppatieteiden kandidaatti
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 2009–
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Jan Fazer
s. 1975
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 2012–
Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja
Casper von Koskull 
s. 1960 
Kauppatieteiden maisteri 
Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen jäsen 2020-  
Johan Linder
s. 1959
Oikeustieteen kandidaatti
Oy Karl Fazer Ab:n 
hallituksen jäsen 2000– 
Henkilöstöasiainvaliokunnan jäsen
Cecilia Marlow
s. 1960
Kauppatieteiden maisteri
Oy Karl Fazer Ab:n 
hallituksen jäsen 2016–
Henkilöstöasiainvaliokunnan jäsen 
Juhani Mäkinen
s. 1956
Oikeustieteen kandidaatti, laamanni 
Oy Karl Fazer Ab:n 
hallituksen jäsen 2006–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Hallituksen kokoonpano ja velvollisuudet

Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään viidestä ja enintään kymmenestä jäsenestä, jotka valitaan vuosittain yhtiökokouksessa. Hallituksella on yleinen toimivalta kaikissa asioissa, jotka eivät Suomen osakeyhtiölain taikka konsernin yhtiöjärjestyksen mukaan edellytä muiden elinten käsittelyä. Suomen osakeyhtiölain mukaan hallituksen vastuulla on varmistaa, että konsernin hallintoa ja liiketoimintaa johdetaan asianmukaisesti. Hallituksen vastuulla on varmistaa, että kirjanpito ja varainhoidon valvonta on hoidettu asianmukaisesti. Muita hallituksen tehtäviä ovat esimerkiksi konsernin arvojen, strategian ja vuotuisten liiketoimintasuunnitelmien hyväksyminen. Hallitus päättää yritysostoista ja strategisista investoinneista ja seuraa konsernin taloudellista tulosta ja asemaa. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää konsernin ylimmän johdon palkoista ja palkkioista. 

Lisäksi hallitus arvioi omaa suoriutumistaan ja yhteistyötään johdon kanssa. Hallitukseen kuuluvat Berndt Brunow (puheenjohtaja), Anders Dreijer (varapuheenjohtaja), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Casper von KoskullJohan Linder, Cecilia Marlow ja Juhani Mäkinen.

Kokouskäytännöt

Hallitus kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa vuodessa. Vuotuiset tilinpäätökset hyväksytään viimeistään maaliskuussa ja osavuosikatsaukset kunkin neljä kuukautta kestävän kauden aikana. Konsernin strategia hyväksytään yleensä kesäkuussa. Kunkin vuoden liiketoimintasuunnitelmat ja ylimmän johdon bonusohjelmat hyväksytään vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai joku hallituksen jäsenistä voi tarvittaessa kutsua hallituksen ylimääräiseen kokoukseen.

Hallituksen puheenjohtaja

Hallitus nimittää keskuudestaan puheenjohtajan, jonka tehtävänä on johtaa hallituksen toimintaa, kutsua hallitus koolle ja valmistella hallituksen kokoukset yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Puheenjohtaja tekee tiivistä ja aktiivista yhteistyötä toimitusjohtajan kanssa, ja hänen tulee olla hyvin perillä merkittävistä yhtiöön ja sen sidosryhmiin vaikuttavista asioista. Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan vastuulla on varmistaa se, että hallituksen jäsenet ovat perillä yhtiötä koskevista asioista ja että kokouskutsut, asialistat ja kaikki tarvittavat asiakirjat toimitetaan hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokouksia. Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävänä on myös pitää yhteyttä omistajaneuvostoon.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus päättää valiokuntien ja niiden jäsenten nimittämisestä. Valiokuntien tehtävänä on valmistella asioita, jotka ovat tulossa päätettäviksi hallituksen kokouksissa. Fazerin hallitus on nimittänyt tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tiiviisti yhtiön tilintarkastuksia, valvoa sisäistä tarkastusta, tilinpäätösraportointia ja riskien hallintaa sekä yhtiön taloudellista tilannetta ja osallistua välitilintarkastuksiin. Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on valmistella työsuhteisiin ja toimitusjohtajan ja konsernin ylimmän johdon palkitsemiseen liittyviä asioita, seurata johdon saamia kokonaispalkkioita ja henkilöstön kannustinohjelmia ja arvioida johdon työskentelyä, muiden muassa tarkastella henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tuloksia.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Jan Fazer (puheenjohtaja), Anders Dreijer, Ketil Eriksen ja Juhani Mäkinen. Valiokunta piti tilikauden aikana neljä kokousta, joissa se käsitteli sääntömääräisten asioiden ohella myös kysymyksiä, jotka liittyivät muun muassa tietoturvaan ja ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien kehitykseen.

Henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat Berndt Brunow (puheenjohtaja), Klaus Cawén ja Johan Linder. Valiokunta on kokoontunut tilikaudella kahdesti ja valmistellut hallitukselle asioita, jotka liittyvät muun muassa Fazerin henkilöstöstrategiaan, johtajuuden kehittämiseen ja henkilöstön kannustinohjelmiin.