Riskien hallinta on olennainen osa Fazer-konsernin hallinnointijärjestelmää. Hallitus hyväksyy Fazer-konsernin riskienhallintapolitiikan ja valvoo sen noudattamista.

Riskien hallinnalla tuetaan konsernin strategian ja liiketoimintatavoitteiden toteuttamista, huolehditaan yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien riskien tunnistamisesta, arvioidaan, seurataan ja ennakoidaan liiketoimintaan vaikuttavia uhkia ja mahdollisuuksia ja turvataan liiketoiminnan jatkuvuus. Liiketoiminta-alueiden, liiketoimintayksiköiden ja konsernitoimintojen johdon vastuulla on tunnistaa ja arvioida kutakin toimialaa koskevat riskit ja lievittää näitä riskejä osana operatiivista toimintaa. Rahataloudellisia riskejä hallinnoi konsernirahoitus. Konsernin talousjohtaja vastaa riskien hallinnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä sitä koskevasta raportoinnista hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle. Lisäksi talousjohtaja tukee liiketoiminta-alueita, liiketoimintayksiköitä ja konsernitoimintoja riskien hallinnassa.