Riskienhallinta on olennainen osa Fazer-konsernin hallinnointijärjestelmää. Hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja valvoo sen noudattamista. Riskienhallinta on jatkuva ja pitkäjänteinen prosessi, jolla tuetaan konsernin strategian ja liiketoimintatavoitteiden toteuttamista, huolehditaan yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien riskien tunnistamisesta, arvioidaan, seurataan ja ennakoidaan liiketoimintaan vaikuttavia uhkia ja mahdollisuuksia ja turvataan liiketoiminnan jatkuvuus.

Liiketoiminta-alueiden, liiketoimintayksiköiden ja konsernitoimintojen johdon vastuulla on tunnistaa ja arvioida kutakin toimialaa koskevat riskit ja vähentää näitä riskejä osana operatiivista toimintaa. Rahoitusriskejä hallinnoi konsernirahoitus. Konsernin talousjohtaja vastaa riskienhallinnasta ja sen kehittämisestä ja myös raportoi riskienhallinnasta hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle. Talousjohtaja myös tukee liiketoiminta-alueita, liiketoimintayksiköitä ja konsernitoimintoja riskienhallinnassa.

Fazer määrittelee riskin ulkoiseksi tai sisäiseksi epävarmuustekijäksi, joka voi vaikuttaa konsernin toteuttamaan strategiaan, tulosten saavuttamiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Riskit voivat olla Fazerin sisäisten tapahtumien tai ulkoisten olosuhteiden tai tapahtumien aiheuttamia. Riskien tunnistamisessa ja valvonnassa riskit jaetaan neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit.

STRATEGINEN RISKI
sopeutumiskyky, markkinat ja asiakkaat, liiketoiminnan kehitys
OPERATIIVINEN RISKI
henkilöstö, prosessit ja ohjaus, toiminnan puitteet
Strategiset riskit ovat ulkoisia koko alaan vaikuttavia riskejä (kysynnän vaihtelu, raaka-aineiden saatavuus, säännöksissä tapahtuvat muutokset, kilpailukentän muutokset jne.) tai itse aiheutettuja strategisista valinnoista aiheutuvia riskejä (uudet liiketoimintahankkeet, fuusiot ja yritysostot, kumppanuudet, riippuvuus yhdestä markkina-alueesta tai asiakkaasta, yritysvastuu jne.). Strategiakauden aikajänne: 3–5 vuotta. Operatiiviset riskit liittyvät strategian soveltamiseen ja jokapäiväiseen yritystoimintaan. Niihin kuuluvat esimerkiksi toimitusketjun tehokkuus, asiakassuhteet, raaka-aineiden hinnat, projektinhallinta, IT, turvallisuuteen ja henkilöstöön liittyvät riskit jne. Budjettikauden aikajänne: 1–2 vuotta.
VAHINKORISKI
omaisuus, vastuuvelvollisuus, työsuojelu
TALOUDELLINEN RISKI
valuuttakurssit, korkokanta, maksuvalmius, rahoitus, vastapuoli
Vahinkoriskejä ovat virheet, toimintahäiriöt ja tapaturmat, jotka tapahtuvat Fazerissa tai liiketoimintaympäristössä ja jotka aiheuttavat vahinkoja tai menetyksiä. Taloudelliset riskit liittyvät markkinahintojen muutoksiin, rahoitusomaisuuden riittävyyteen ja liiketoimien vastapuolien kykyyn suoriutua taloudellisista velvoitteistaan.

Merkittävimmät Fazerin toimintaan liittyvät riskit ovat raaka-aineriskit (hinta- ja saatavuusriskit, joita pienennetään esim. suojausten ja sopimusjärjestelyjen avulla), asiakkaisiin ja kuluttajien kysyntään liittyvät riskit (joita pienennetään esim. valikoiman- ja brändinhallinnan avulla), tuoteturvallisuusriskit (joita pienennetään esim. elintarviketurvallisuuden hallinnalla ja laatusertifioinneilla), poliittisen ympäristön riskit (joita pienennetään esim. poliittisen kehityksen tarkalla seurannalla) ja vahinkoriskit (joita pienennetään esim. konsernin vakuutusohjelmilla, säännöllisesti päivitettävillä riskianalyyseilla ja jatkuvuussuunnitelmilla tärkeimpien tehtaiden osalta ja panostamalla työturvallisuuteen työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi). Näillä riskeillä voi olla yhdessä tai erikseen vaikutusta Fazerin liiketoimintaan, tuloksiin, taloudelliseen tilanteeseen, kilpailukykyyn ja maineeseen.

Elintarviketuotannon osalta tunnistettuja riskejä ovat ilmastonmuutos, joka vaikuttaa raaka-aineiden saatavuuteen, hintaan ja laatuun, sekä veteen liittyvät riskit. Fazer on tunnistanut ihmisoikeuksiin liittyvät mahdolliset riskit ja epäeettiset toimintatavat, joita voi esiintyä erityisesti arvoketjussa. Ihmisoikeuksiin, korruption torjuntaan ja lahjontaan liittyviä riskejä hallitaan henkilökunnan koulutusten, sisäisten ohjeistusten ja tarkastusten avulla. Ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä hallitaan lisäksi noudattamalla YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita ja niihin liittyviä prosesseja. Fazer on ottanut käyttöön whistle-blowing-ilmoituskanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoitus epäillyistä väärinkäytöksistä. Järjestelmä on työntekijöiden ja kolmansien osapuolten käytössä.