Sisäinen tarkastus

Sisäisessä tarkastuksessa arvioidaan eri toimintojen tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä seurataan sisäisen valvonnan toimivuutta. Sen tarkoituksena on varmistaa, että tilinpäätös- ja operatiivinen raportointi toteutetaan luotettavasti ja että hyväksyttyjä toimintaperiaatteita ja annettuja ohjeita noudatetaan. Sisäinen tarkastus laatii vuotuisen tarkastusohjelman, josta saadut tulokset raportoidaan säännöllisesti konsernin johdolle, tilintarkastajille ja tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus raportoi toimistaan tarkastusvaliokunnalle.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous nimittää konsernin tilintarkastajat yhden vuoden toimikaudeksi. Tilintarkastajien vastuulla on tarkastaa konsernin tilit, tilinpäätökset ja hallinto. Nämä velvollisuudet on määritelty tarkemmin asiaa koskevassa lainsäädännössä ja hyvää tilintarkastustapaa koskevissa määräyksissä. Tilintarkastajat osallistuvat hallituksen vuotuiseen kokoukseen, jossa käsitellään konsernitilinpäätöstä, ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin.