Haluamme tarjota motivoivaa ja mielekästä työtä turvallisessa ja kunnioittavassa työympäristössä. Kehitämme jatkuvasti henkilöstöämme ja johtamistamme.

Omistautunut henkilöstö on vahvin voimavaramme. Teemme yhteistyötä ja kehitämme jatkuvasti osaamistamme, jotta liiketoimintamme on tuottavaa ja kestävää. Vaalimme kunnioittavaa ilmapiiriä ja teemme työtä tavoitteellisessa työskentelykulttuurissa, jossa jokainen tietää roolinsa ja vastuualueensa.

Painopisteet ja tavoitteet

  • Tarjoamme kaikille työntekijöille tasavertaisen työyhteisön, motivoivan ja mielekkään työn sekä turvallisen työympäristön
  • Kannustamme työntekijöitä rakentamaan ja pitämään yllä työn ja vapaa-ajan tasapainoa
  • Tuemme työntekijöiden hyvinvointia
  • Kehitämme monimuotoista työyhteisöä vahvuutena ja menestystekijänä
  • Kehitämme johtajuustaitoja kaikilla tasoilla
  • Varmistamme, että työyhteisössämme ihmisiä kohdellaan kunnioittavasti. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää.

Vuodesta 2018 eteenpäin

  • Toteutamme HR-visiota 2022
  • Kasvatamme sisäistä yrittäjyyttä ja ketteryyttä
  • Jatkamme roolinvaihdon ja työkierron kehittämistä
  • Jatkamme häirinnän vastaista työtä

Saavutukset vuonna 2017

Jatkoimme työtämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden parissa. YK:n kestävää kehitystä koskevista tavoitteista yksilöimme Ihmisten Fazer -osa-aluetta läheisimmäksi tavoitteen 8.

 

Näkemyksemme mukaan tavoite on monilta osin linjassa omien vastuullisuustavoitteidemme kanssa. Jatkamme niiden tapojen arvioimista, joilla voimme tukea tavoitteen saavuttamista.

Vuonna 2017 häirintää käsiteltiin laajasti mediassa ja yhteiskunnassa yleisesti, ja tämän keskustelun myötä laadimme uudet ohjeet häirinnän torjumiseksi. Kunnioitamme jokaisen yksilön arvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia. Emme suvaitse minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkaavaa käytöstä. Kehitimme myös whistleblowing-ilmoituskanavaamme siten, että myös kolmannet osapuolet voivat ottaa meihin yhteyttä valitustapauksissa.

Aloitimme uuden oppimiskulttuurin luomisen. Suomessa pilotoitiin uusi digikoulutus, jota laajennetaan vuonna 2018. Ryhdyimme suunnittelemaan Fazer Akatemian uudistusta, jonka on määrä tapahtua vuonna 2018. Harjoittelijaohjelmamme jatkui hyvin tuloksin, ja harjoittelijat edistivät liiketoimintaamme jo hyvin lyhyen ajan jälkeen.

Lisäksi jatkoimme vuonna 2016 alkanutta 125 mahdollisuutta työelämään -ohjelmaa yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen ja ELY-keskuksen kanssa. Ohjelma tarjoaa työllistymismahdollisuuksia ihmisille, joiden on vaikea löytää työtä esimerkiksi heikentyneen toimintakyvyn tai maahanmuuttajataustan vuoksi.

Venäjällä jatkoimme yhteistyötä SOS-Lapsikylän kanssa Pushkinissa tarjoamalla työtä Lapsikylässä kasvaneille nuorille. Kylän alumnit saavat mahdollisuuden hankkia ensimmäisen työkokemuksensa kansainvälisessä yrityksessä. 

Lisäsimme roolinvaihtoa ja työkiertoa, uutta käytäntöä, joka tarjoaa tilaisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Käytäntö antaa oppimismahdollisuuksia, uusia vastuualueita ja mahdollisuuden edetä organisaatiossa. Roolinvaihdolla voidaan myös tukea monimuotoisuustyötä.

Vuoden 2017 aikana viimeistelimme HR-vision 2022. Se ohjaa toimintaamme tulevina vuosina ja tukee uuden strategiamme täytäntöönpanoa. Se helpottaa myös muutostamme kohti johtavaa, vastuullisesti toimivaa pohjoiseurooppalaista ruoka-alan yritystä ja varmistaa henkilöstön hyvinvoinnin. Lisäksi tehostimme työturvallisuuskulttuurimme täytäntöönpanoa aloittamalla myös pienempien onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden seurannan, lisäämällä turvallisuusviestintää ja tekemällä yli 40 turvallisuustarkastusta.

Selvitimme jälleen People Power -kyselyn avulla, kuinka työntekijät kokevat työnsä. Konsernin tasolla kokonaistulokset parantuivat edelliseen kyselyyn verrattuna. Positiivisimmat muutokset tapahtuivat yritystason osa-alueissa, esimerkiksi työnantajakuvassa ja johtajuuskulttuurissa. Kaikki viisi mitattua indeksiä – sitoutuminen, johtajuus, tulos, osallistuminen ja People Power -indeksi – olivat selvästi eurooppalaisen vertailutason yläpuolella.

Tulevaisuuden Fazer

Alamme toteuttaa HR-visiota 2022. Keskitämme toimet työntekijäkokemukseen, sisäiseen yrittäjyyteen ja ketteryyteen. Kehitämme laajennetun kykyjen ekosysteemin, joka käsittää omien kykyjemme lisäksi myös yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme osaamisen.

Kehitämme osaamistamme henkilöstöresurssien tietojärjestelmissä (HRIS) ja analytiikassa, ja parannamme strategista osaamistamme HR-toiminnoissa liiketoimintojen HR-koulutuksen avulla. Tuemme strategisen kasvun tavoitteitamme rekrytoimalla uusia kykyjä avaintehtäviin. 

Vahvistamme johtamistaitoja konsernitasolla ja organisaatiomuutoksissa. Myös työterveys ja -hyvinvointi ovat yhä ensisijaisia painopistealueita. Jatkamme järjestelmällistä työtä työturvallisuuden parantamiseksi jokaisessa toimipaikassa, jotta voimme tarjota turvallisen työympäristön kaikille työntekijöillemme.

Jatkamme häirinnän vastaista työtä ja laadimme aihetta koskevan koulutuspaketin, jonka suorittaminen on pakollista kaikille.

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2017 PDF