Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että käyttämämme raaka-aineet, kuten kaakao ja vilja, ovat vastuullisesti tuotettuja sekä sosiaalisesta että ympäristön näkökulmasta.

Laadukkaita tuotteita voidaan valmistaa vain laadukkaista raaka-aineista. Teemme yhteistyötä tuhansien toimittajien kanssa, ja osa yritysvastuutyötämme on varmistaa, että myös toimittajamme toimivat vastuullisesti. Kunnioitamme ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja maaoikeuksia ja haluamme, että toimittajat saavat oikeudenmukaisen korvauksen työstään.

Painopisteet ja tavoitteet

  • Parannamme jatkuvasti vastuullisuustasoa ja vahvistamme yhteistyötä arvoketjussa
  • Parannamme jäljitettävyyttä arvoketjussa ja varmistamme ruuan laadun ja turvallisuuden
  • Hallitsemme ja vähennämme raaka-aineisiin liittyviä vastuullisuusriskejä

Vuodesta 2018 eteenpäin

  • Jatkamme vain vastuullisesti tuotetun kaakaon käyttämistä 
  • Jatkamme työtä kestävän viljanviljelyn periaatteiden edistämiseksi siten, että kaikki Suomessa ja Ruotsissa käytetty jauho täyttää ne vuoteen 2025 mennessä
  • Nostamme vastuullisesti tuotetun soijan osuuden 100 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä
  • Käytämme 100-prosenttisesti RSPO-sertifioitua segregoitua tai massabalanssiin perustuvaa palmuöljyä kaikissa toimintamaissa vuoteen 2020 mennessä
  • Jatkamme WWF:n kalaoppaan suositusten noudattamista
  • Jatkamme kausi- ja kakkoslaadun hedelmien ja vihannesten käyttämistä ravintoloissamme ruokahävikin vähentämiseksi arvoketjussa 
  • Kehitämme edelleen vastuullisuutta hedelmien arvoketjussa

Saavutukset vuonna 2017

Vuoden 2017 alussa saavutimme yhden tärkeimmistä tavoitteistamme: Käyttämästämme kaakaosta 100 prosenttia oli vastuullisesti tuotettua. Hankimme kaakaota sekä UTZ-, Rainforest Alliance- ja Fairtrade Cocoa Programme -sertifiointijärjestelmien että omien suorien viljelijäohjelmiemme kautta.

Sertifiointien ja suorien ohjelmien suhde on herättänyt vilkasta keskustelua sidosryhmissämme. Katsomme, että näiden kahden hankintatavan yhdistelmä on useista syistä paras vaihtoehto. Vain noin 20 prosenttia maailman kaakaonviljelijöistä toimii sertifiointijärjestöjen piirissä. Tämä tarkoittaa, ettei sertifioidun kaakaon tarjonta riitä kattamaan suklaan tuottajien kaakaonkysyntää. Suoria ohjelmia tarvitaan täydentämään sertifioidun kaakaon tarjontaa. Lisäksi meidän on varmistettava, että kaikilla kaakonviljelijöillä on mahdollisuus tuottaa kaakaota kestävästi.

Suorien ohjelmien kautta voimme valvoa jatkuvasti esimerkiksi sitä, ettei lapsityövoimaa käytetä, sillä koulutamme paikallista väestöä tähän tehtävään. Tapa on tehokkaampi kuin satunnaiset tarkastukset. Ecuadorin suora ohjelma auditoitiin vuonna 2017, ja tulosten pohjalta tehtiin kehittämissuunnitelma. 

Suorien ohjelmiemme kautta voimme käsitellä kaakaonviljelyyn liittyviä sosiaalisia ja ympäristönäkökohtia ja tukea viljelijäyhteisöjä. Etenkin naiset ovat innostuneet osallistumaan koulutuksiin ja tätä kautta parantamaan elintasoaan. Suorien ohjelmien toteuttaminen on kalliimpaa kuin sertifioidun kaakaon hankkiminen, mutta pidämme tätä välttämättömänä, jotta voidaan taata kaakaon saatavuus  myös tulevaisuudessa.

Liityimme The Roundtable for Responsible Soy -yhdistykseen (RTRS) ja julkaisimme sitoumuksemme 100-prosenttisesti sertifioituun soijaan vuoteen 2020 mennessä. Kaikki tuotantoketjussa suoraan tai epäsuorasti käytetty soija tulee täyttämään RTRS- tai ProTerra-ohjelman vaatimukset. Hankimme RTRS-krediittejä, joilla katoimme kokonaisuudessaan epäsuoran soijankulutuksemme Ruotsissa vuonna 2017. Liityimme myös Ruotsin ja Suomen soijasitoumuksiin. Sertifioidun soijan osuus konsernissa oli 54 prosenttia.

Arvioimme palmuöljysitoumuksemme. Käytämme 100-prosenttisesti RSPO-sertifioitua palmuöljyä, joka on hankittu kolmen eri toimitusketjuvaihtoehdon kautta: segregated, mass balance ja book & claim. Pyrimme lisäämään segregoidun palmuöljyn osuutta, mutta tämä on osoittautunut haastavaksi. Tavoitteenamme oli käyttää 100-prosenttisesti segregoitua palmuöljyä Fazer Makeisissa, mutta emme aivan saavuttaneet tätä tavoitetta. Käyttämästämme palmuöljystä 92 prosenttia oli segregoitua, ja mass balance- ja book & claim -sertifioitu palmuöljy korvasi erotuksen.

Jäimme tavoitteestamme osin siksi, ettei segregoitua palmuöljyä ollut saatavilla niin paljoa kuin olisimme tarvinneet. Pystymme korjaamaan tilanteen vuonna 2018 useimpien tuotteiden osalta.

Kehitimme vuonna 2017 hankintaprosessin sellaisten raaka-aineiden priorisointiin, joissa esiintyy merkittäviä ihmisoikeuksiin, veteen ja maankäyttöön liittyviä riskejä. Olemme jo nyt kehittäneet konsernitason sitoumuksia suurimmalle osalle priorisoimistamme korkean riskin raaka-aineista tai niille raaka-aineille, joita käytämme suuria määriä.

Kävimme aktiivista keskustelua eläinten hyvinvoinnista toimittajiemme, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Eläinten hyvinvointi ruuantuotannossa on erittäin tärkeää sekä meille että asiakkaillemme, ja jatkamme sidosryhmien välistä keskustelua tästä asiasta.

Ruotsin ja Tanskan Fazer Food Servicesin tavoitteena on lisätä luomutuotteiden osuutta tarjonnassaan. Ruotsin tavoiteosuus, 19 prosenttia, saavutettiin. Tanskassa luomutuotteiden osuus on 40 prosenttia. Jatkamme WWF:n kalaoppaan suositusten käyttämistä kalanhankintamme perustana ja käytämme vain vihreälle tai keltaiselle listalle kuuluvia kalalajeja. Fazer Cafés saavutti vuonna 2017 tavoitteensa tarjota ainoastaan sertifioitua kahvia.

Ruokahävikin vähentäminen on yksi tärkeimmistä painopisteistämme, ja se myös parantaa arvoketjumme tehokkuutta. Yhdessä toimittajiemme kanssa olemme pystyneet hyödyntämään kakkosluokan kasviksia, jotka eivät täytä kaikkia ulkomuotovaatimuksia, mutta jotka maistuvat aivan yhtä hyvältä ja ovat täysin käyttökelpoisia. Kakkosluokan kasviksia käytetään nyt kaikissa Fazer Food Servicesin liiketoimintayksiköissä.

Elintarviketurvallisuus on liiketoiminnassamme ensiarvoisen tärkeää eikä siitä voida tinkiä. Vuonna 2017 otimme konsernitasolla käyttöön asiakirjojen hallintajärjestelmän ja toteutimme elintarvikepetoksiin liittyvän koulutuksen sekä haavoittuvuusarvioita. Sisäinen työryhmä laati uuden allergeeneja koskevan ohjeistuksen, ja koulutimme elintarviketurvallisuuden ammattilaisia.

Teemme työtä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden parissa ja olemme yksilöineet seuraavat tavoitteet tärkeimmiksi oikeudenmukaisen arvoketjun kannalta:

Tulevaisuuden Fazer

Jatkamme järjestelmällistä työtä ruuan turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi läpi koko toimitusketjun. Parannamme jatkuvasti hankinnan vastuullisuutta.

Työskentely jatkuu määriteltyjen raaka-aineiden – viljan, kaakaon, palmuöljyn, soijan ja kalan – osalta, ja riskiarviointien pohjalta keskitämme toimia myös uusiin raaka-aineisiin.

Parannamme toimitusketjumme tehokkuutta ja kestävyyttä jatkamalla ruokahävikin vähentämistä ja sesonkiajattelua. Olemme luoneet vuodelle 2018 yhteisen kausikalenterin Fazer Food Servicesille, joka otetaan käyttöön kaikissa toimintamaissamme.

Jatkamme palmuöljysitoumuksemme toteuttamista ja kehitämme soijan hankintaa. 

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2017 PDF