Varmistamalla liiketoiminnan jatkuvuuden voimme tarjota laadukkaita tuotteita ja palveluita vastuullisesti. Näin luomme arvoa sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle.

Kuluttajatrendit muuttuvat, ja ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia vastuullisuudesta. Meidän on otettava huomioon tämä trendien kehitys, mutta samalla ymmärrettävä muita vastuullisuutta tukevia tekijöitä sekä omaa vaikutustamme ympäristöön ja yhteiskuntaan. Haluamme jatkossakin keskittyä vastuullisten ratkaisujen kehittämiseen. 

Painopisteet ja tavoitteet

 • Tuottavuuden ja kasvun varmistaminen
 • Yritysvastuun mahdollistamien uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja säästöpotentiaalin tunnistaminen
 • Fazerin maineeseen vaikuttavien asioiden hallinta
 • Eettisten periaatteidemme noudattaminen kaikessa liiketoiminnassa
 • Brändiarvon turvaaminen ja kasvattaminen
 • Lisäarvon luominen sidosryhmille

Vuodesta 2018 eteenpäin

 • Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen pitkällä aikavälillä
 • Globaalien riskien ymmärtäminen ja niiden vaikutusten vähentäminen
 • Aktiivisen vuoropuhelun jatkaminen sidosryhmien kanssa
 • Uusien, kestävää kehitystä tukevien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen
 • Ihmisoikeuksia koskevan työn jatkaminen: valitus- ja sovitteluprosessien kehitys
 • Kustannussäästömahdollisuuksien tunnistaminen yritysvastuutyön kautta 
 • YK:n kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden ja omien vaikutusmahdollisuuksiemme syvempi ymmärtäminen

Saavutukset vuonna 2017

YK:n Agenda 2030 eli kestävän kehityksen toimintaohjelma ja sen tavoitteet olivat yksi tärkeimmistä vastuullisuusaiheista vuonna 2017. Näemme ruuan ratkaisuna, joka edistää monien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Syvennyimme entistä tarkemmin pää- ja alatavoitteisiin ja siihen, miten ne liittyvät liiketoimintaamme. Tunnistimme tavoitteen 9 olevan meille tärkein päivittäisen liiketoiminnan harjoittamisessa.

Käymme aiheesta aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, koska se kiinnostaa suuresti useita sidosryhmiämme. Olemme saaneet positiivista palautetta tavastamme lähestyä kestävän kehityksen tavoitteita ja pyrimme jatkossakin löytämään tapoja edistää niiden toteutumista.

Jatkoimme osallistumista sidosryhmäkeskusteluihin myös muista yritysvastuuseen liittyvistä kysymyksistä. Järjestimme esimerkiksi sidosryhmätyöpajan WWF Suomen kanssa ja osallistuimme toimintaan EAT-verkostossa, joka tutkii ilmaston, terveyden ja vastuullisuuden välisiä yhteyksiä. Olemme havainneet, että kiinnostus yhteistyöprojekteja kohtaan on lisääntynyt selvästi, kun toimijat ovat alkaneet ymmärtää, ettei kukaan voi yksin ratkaista vastuullisuushaasteita. Tarve julkisen ja yksityisen sektorin välisille kumppanuussuhteille ja yhteistyöhankkeille kasvaa jatkuvasti monilla eri tasoilla. Etsimme aktiivisesti uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja edistää maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamista.

Fazerin maine kehittyi kaikilla päämarkkinoillamme. Seuraamme vastakin maineemme kehittymistä toimintamaissamme ja myös muualla valmistautuessamme laajentamaan toimintaamme maailmalla.

Fazerin whistleblowing-ilmoituskanava on tärkeä väline, joka tukee liiketoiminnan eettisyyttä ja auttaa ylläpitämään asiakkaiden ja suuren yleisön luottamusta liiketoimintaamme. Vuonna 2017 Fazer Way Helpline-palvelun kautta raportoitiin 16 tapausta suoraan konsernin Compliance-osastolle ja HR-osastolle. Näissä oli pääasiassa kyse häirinnästä ja eturistiriidoista. Tapaukset, joille oli riittävästi perusteita, on tutkittu sisäisesti ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Kaksi tapausta on edelleen tutkinnassa.

Tulevaisuuden Fazer

Päivitämme yritysvastuuvisiotamme, -strategiaamme ja -ohjelmaamme, jotta voimme sovittaa yritysvastuutyömme liiketoimintastrategiaamme sekä uuteen missioon ja visioon. Kyseessä on merkittävä hanke, jonka avulla vahvistamme yritysvastuun, kestävän kehityksen ja konsernin strategian välistä yhteyttä.

Pyrimme lisäämään tietämystämme paikallisista kuluttajista ja heidän tarpeistaan uusilla markkinoilla, kun valmistaudumme maantieteelliseen laajentumiseen. Uusille markkinoille lähteminen laajentaa sidosryhmiämme ja luo uusia odotuksia, vaatimuksia ja painopistealueita. 

Meidän tulee keskittyä vahvasti uusien liiketoiminta-alueiden ja hankittujen liiketoimintojen integrointiin, koska ne liittyvät osaksi vastuullisuustyötämme. Laadimme Fazer Lifestyle Foodsille oman yritysvastuuohjelman, joka keskittyy sille olennaisimpiin vastuullisuuskysymyksiin.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet ohjaavat meitä ihmisoikeustyössämme. Jatkamme ihmisoikeusvaikutusten arvioimista liiketoiminnoissamme näiden periaatteiden mukaisesti.

Kartoitamme uusia tapoja tehdä sidosryhmäyhteistyötä kaikilla yritysvastuun osa-alueilla. 

Vastuullisuusriskit 

Yritysvastuuseen liittyvien riskien arviointi ja hallinta ovat osa Fazer-konsernin riskienhallintaprosessia, joka on kuvattu hallinnointiperiaatteita koskevassa osassa. Olemme ruoka-alan yritys, joten toimintamme pohjaa laajaan maataloustuotteiden valikoimaan. Tunnettuihin ruokatuotantoon liittyviin riskeihin kuuluvat ilmastonmuutoksen vaikutukset saatavuuteen, raaka-aineiden hinta ja laatu sekä veteen liittyvät riskit. Terveyden alan muuttuvat kuluttajatrendit voidaan nähdä sekä riskeinä että mahdollisuuksina. Kaikki toimintoihimme liittyvät riskit, jotka koskevat laatua, ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta, arvioidaan osana Fazerin tuotantolaitosten ja ravintoloiden riskiarviointia. 

Kerromme riskien hallinnasta ja niihin liittyvistä mahdollisuuksista seuraavilla sivuilla, joilla käsitellään Fazerin strategisiin yritysvastuualueisiin liittyvää työtä.

Korruption vastainen työ

Fazer-konserni on sitoutunut ehkäisemään lahjontaa kaikessa liiketoiminnassaan. Fazer on toteuttanut toiminnoilleen riskiarvion ja tarkkailee riskejä kaikissa toimintamaissa. Fazer-konsernin lahjonnan vastainen ohjelma sisältää riskiarvion, lahjonnan vastaisen politiikan, henkilökohtaisia koulutustilaisuuksia valikoitujen

työntekijöiden kanssa, verkkokurssin, kirjaamisvelvollisuudet, vastapuolen riskiarvioinnit, kohdennetut sisäiset tarkastukset, hotline-palvelun ja puutteisiin reagoimisen.

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2017 PDF