Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Hallitus

Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään viidestä ja enintään kymmenestä jäsenestä, jotka valitaan vuosittain osakkeenomistajien yhtiökokouksessa.

Hallitukseen kuuluvat Casper von Koskull (puheenjohtaja), Elisabeth Dreijer von Sydow, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Johan Linder, Cecilia Marlow, Juhani Mäkinen ja Laura Tarkka. Jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallitus on hyväksynyt seuraavat hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja tavoitteet. Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa hallituksen kokoonpanoa arvioidaan yhtiön nykyisten ja tulevien liiketoimintatarpeiden näkökulmasta ottaen samalla huomioon hallituksen monimuotoisuus. Hallituksen monimuotoisuutta arvioidaan eri näkökulmista. Fazerin hallituksella on oltava riittävä ja toisiaan täydentävä kokemus ja asiantuntemus Fazerin liiketoiminnan kannalta keskeisiltä toimialoilta ja markkinoilta. Lisäksi Fazerin kannalta merkityksellisiä taitoja ja kokemuksia, toimialatuntemusta sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja rehellisyyttä. Lisäksi on otettava huomioon Fazerin toiminnan, maantieteellisen sijainnin, kehitysvaiheen ja tulevaisuuden tavoitteiden asettamat vaatimukset. Sopivaa monimuotoisuutta edistetään myös esimerkiksi sukupuolen ja iän perusteella. Tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa, ja Fazerin tavoitteena on pyrkiä hyvään ja tasapainoiseen sukupuolijakaumaan. Vuonna 2021 Fazerin hallituksen kahdeksasta jäsenestä kolme olivat naispuolisia.

Hallituksen keskeiset tehtävät

Hallituksella on yleinen toimivalta kaikissa asioissa, jotka eivät Suomen osakeyhtiölain taikka konsernin yhtiöjärjestyksen mukaan edellytä muiden elinten käsittelyä. Suomen osakeyhtiölain mukaan hallituksen vastuulla on varmistaa, että konsernin hallintoa ja liiketoimintaa johdetaan asianmukaisesti. Hallituksella on yleinen velvollisuus ajaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua, ja se on siitä myös vastuussa.

Hallitus on vastuussa seuraavista:

  • kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukainen johtaminen
  • konsernin arvojen ja strategian hyväksyminen
  • vuotuisten liiketoimintasuunnitelmien hyväksyminen
  • strategisista hankinnoista, myynneistä ja strategisista sijoituksista päättäminen
  • konsernin taloudellisen suoriutumisen ja aseman valvonta
  • Toimitusjohtajan nimittäminen ja konsernin ylimmän johdon palkoista ja palkkioista päättäminen

Lisäksi hallitus arvioi omaa suoriutumistaan ja yhteistyötään johdon kanssa.

Kokouskäytännöt

Hallitus kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa vuodessa. Vuotuiset tilinpäätökset hyväksytään viimeistään huhtikuussa. Konsernin strategia päivitetään ja hyväksytään tarpeen mukaan. Kunkin vuoden liiketoimintasuunnitelmat ja ylimmän johdon bonusohjelmat hyväksytään alkuvuodesta. Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai joku hallituksen jäsenistä voi tarvittaessa kutsua hallituksen ylimääräiseen kokoukseen.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on velvollisuuksien asianmukaisen täyttämisen kannalta tarpeen.

Vuonna 2021 hallitus kokoontui 16 kertaa. Hallitustyöskentelyn keskeisiä teemoja olivat Fazerin strategian arviointi ja toteutus sekä yhtiön taloudellinen kehitys. Koronaviruspandemian vaikutukset yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön olivat edelleen keskeisiä aiheita. Muita tärkeitä käsiteltäviä aiheita olivat vastuullisuus, tuotannon kehittäminen, yritysostot sekä henkilöstön ja osaamisen kehittäminen.