Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Palkitseminen

Hallituksen palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksen perusteella. Hallituksen palkkio koostuu vuosipalkkiosta ja kokouspalkkiosta. Kokouspalkkio maksetaan jokaisesta kokouksesta, johon osallistutaan.

Hallituksen jäsenet eivät saa jäsenyydestään palkkiona osakkeita tai osakejohdannaisia eivätkä osallistu Fazerin kannustinohjelmiin.

Vuonna 2021 hallituksen palkkiot olivat yhteensä 583 tuhatta euroa.

Toimitusjohtajan ja Fazerin johtoryhmän palkat ja palkkiot

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkauksesta ja eduista. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy Fazerin johtoryhmän palkat ja muut etuudet. Toimitusjohtajan ja Fazerin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista, lyhyen aikavälin kannustimesta, muista eduista ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä, joka on tarkoitettu pitkäaikaiseksi palkkioksi. Vuosipalkkio määräytyy Fazerin taloudellisen tuloksen perusteella.

Lyhyen aikavälin kannustimet

Lyhyen aikavälin kannustimet (Short-term Incentive, STI) perustuvat Fazerin taloudelliseen kehitykseen. Maksukriteereinä ovat yleensä tapaturmataajuus (Lost time accident frequency, LTAF), konsernin tulos, liiketoiminta-alueen tai -yksikön tulos sekä toiminnalliset tavoitteet.

Pitkän aikavälin kannustimet

Fazerin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (Long-term Incentive, LTI) on kannustinohjelma, jonka tavoitteena on edistää yhtiön menestystä sekä sitouttaa ja motivoida avainhenkilöitä tavoittelemaan yhtiön pitkän aikavälin menestystä.

Fazerin hallitus määrittelee LTI:n kohderyhmän vuosittain. Kelpoisuuskriteerinä on asema Fazerin johtoryhmässä, laajennetussa johtoryhmässä, liiketoiminta-alueiden johtoryhmässä tai muussa keskeisessä johtotehtävässä. Voidakseen osallistua LTI-bonusohjelmaan ja -maksuun työntekijän on työskenneltävä 8 kuukautta LTI:n saamiseen oikeuttavassa tehtävässä ohjelmavuoden aikana ja oltava Fazer-konsernin palveluksessa LTI:n maksuhetkellä. LTI-maksun hyväksyy Fazerin hallitus. LTI-bonusprosentti määräytyy työntekijän tehtäväkategorian (Fazer job grade, FJG) perusteella ja vastaa vuosittaisessa lyhyen aikavälin tulospalkkiossa käytettävää prosenttiosuutta.

Hallitus päättää ohjelman tuloskriteereistä ja -tasoista kunkin ansaintajakson alussa. Avainhenkilöt saavat kannustimen, jos hallituksen asettamien tuloskriteeritasot saavutetaan. Kun Fazer-konsernin hallitus on hyväksynyt LTI:n, 1/3 ansaitusta LTI-bonuksesta maksetaan käteisenä. Avainhenkilöiden sitouttamiseksi 2/3 ansaitusta LTI-bonuksesta talletetaan tilille. 1/3 maksetaan toisena ja 1/3 kolmantena vuonna.

Irtisanomisaika ja eläkeikä

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yksilön osalta kuusi (6) kuukautta ja yhtiön osalta kaksitoista (12) kuukautta, ellei painavasta syystä toisin päätetä. Jos toimitusjohtajan johtajasopimus irtisanotaan, mahdolliset maksettavat palkkiot määritetään paikallisen lainsäädännön, yhtiön toimintaperiaatteiden, sopimusvelvoitteiden ja sovellettavien lyhyen ja pitkän aikavälin kannustin- ja etuusjärjestelmien ehtojen mukaisesti. Mahdollinen erokorvaus siinä tapauksessa, että yhtiö irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen, ei yleensä ylitä kahdentoista (12) kuukauden kiinteän peruspalkan ja taloudellisten etuuksien arvoa (bonuksia lukuun ottamatta). Toimitusjohtajalla on mahdollisuus jäädä eläkkeelle 62-vuotiaana. Toimitusjohtajalla on oikeus lisäeläkkeeseen, joka ylittää lakisääteisen järjestelmän. Osa konsernin johtoryhmän jäsenistä ovat osallisia kollektiivisessa eläkejärjestelyssä, joka oikeuttaa heidät jäämään eläkkeelle 62 vuoden iässä.

1 000 euroa

2021

2020

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä (FLT)

Rahapalkka

2 255

2 174

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot

1 110

2 956

Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot

1 089

693

Palkka yhteensä

4 454

5 823

Lyhyen aikavälin edut

66

89

Yhteensä

4 520

5 912