Eettiset periaatteet ohjaavat päivittäistä työtämme.

Vuonna 2007 julkaistiin Fazer-konsernin eettiset periaatteet, jotka perustuvat Fazerin arvoihin ja kansainvälisiin, UN Global Compactin luomiin periaatteisiin, joiden tavoitteena on edistää yritysten kestävää kehitystä ja hyvää yrityskansalaisuutta. Eettiset periaatteet ohjaavat työtämme kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toimintamaissa.

Fazerin eettiset periaatteet sisältävät seuraavat osa-alueet:

Lain noudattaminen

 • Fazer noudattaa lainsäädäntöä ja sääntöjä.

Ihmisoikeudet ja työntekijät

 • Fazer kohtelee kaikkia työntekijöitä reilusti ja tasa-arvoisesti kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti. (UNGC 1)
 • Fazer ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä eikä minkäänlaista pakkotyön muotoa tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia. (UNGC 2, 4, 5)
 • Fazer kunnioittaa yhdistymisvapautta ja työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti. (UNGC3)
 • Fazer kunnioittaa jokaisen yksilön arvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia, eikä suvaitse minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia. (UNGC 6)
 • Fazer huolehtii siitä, että yrityksen työntekijät työskentelevät turvallisessa ympäristössä.
 • Fazer järjestää säännöllisesti työntekijä- ja kehityskeskusteluja.

Ympäristö

 • Fazer on sitoutunut jatkuvasti kehittämään tuotteitaan, toimintojaan ja tuotantolaitoksiaan välttääkseen ympäristön kannalta haitallisia vaikutuksia ja optimoidakseen luonnonvarojen kulutusta. (UNGC 7, 8, 9)

Korruption torjunta ja liiketoiminnan lahjomattomuus

 • Fazer tai sen työntekijät eivät saa antaa tai vastaanottaa mitään suoria tai epäsuoria lahjuksia tai muita etuja, joita voidaan pitää lahjuksina tai korruptiona. (UNGC 10)
 • Fazerin kirjojen ja asiakirjojen on oltava täsmällisiä ja kuvattava tapahtumaa rehellisesti ja reilusti.

Kilpailulainsäädännön noudattaminen

 • Fazer kannattaa reiluja liiketoimintatapoja, eikä se käytä mitään laittomia tai rajoittavia kaupantekotapoja.

Liiketoiminnan luottamuksellisuus

 • Fazerin ja sen työntekijöiden on kunnioitettava liiketoimintatietojen luottamuksellisuutta.

Immateriaalioikeudet

 • Fazer ja sen henkilökunta ovat tietoisia siitä, että Fazerin tuotemerkit ja muut immateriaalioikeudet ovat olennainen osa yrityksen kokonaisomaisuutta, ja ovat sitoutuneita kunnioittamaan muiden yritysten immateriaalioikeuksia

Toimittajat

 • Fazer edellyttää eettisten periaatteiden noudattamista arvoketjun eri vaiheisiin kuuluvilta liikekumppaneiltaan.
 • Fazer kohtelee toimittajiaan ja kumppaneitaan reilusti ja tasa-arvoisesti.

Asiakkaat ja kuluttajat

 • Fazer kohtelee asiakkaitaan ja kuluttajia reilusti ja tasa-arvoisesti.
 • Fazer myy ja markkinoi tuotteitaan eettisesti ja aiheuttamatta häiriötä.
 • Alansa markkinajohtajana Fazer on sitoutunut kehittämään uusia tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat kuluttajien nykyisiä ja muuttuvia tarpeita.
 • Fazer on sitoutunut edistämään elintarvike- ja tuoteturvallisuutta ja varmistamaan sen.

Eturistiriidat

 • Fazerin työntekijöiden odotetaan välttävän tilanteita, jotka ovat ristiriidassa tai joiden voidaan katsoa olevan ristiriidassa työntekijän henkilökohtaisten ja liiketoimintaan liittyvien etujen kanssa.
 • Fazerin työntekijät eivät saa käyttää asemaansa Fazerilla tai asemansa ansiosta saamaansa tietoa tai Fazerille kuuluvia varoja epäreilun henkilökohtaisen edun tavoittelemiseen.

Fazerin edustaminen

 • Kaikkien työntekijöiden edellytetään edustavan yritystä, sen toimintoja ja toimintaa sopivalla tavalla suhteessa kaikkiin sidosryhmiin.

Avoimuus

 • Fazer tekee yhteistyötä päättäjien ja muiden järjestöjen kanssa sekä suoraan että kauppaliittojen kaltaisten elinten kautta liiketoiminnalle olennaisten lakiesitysten ja muiden säännösten kehittämisessä.
 • Fazer edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.

Vastuu

 • Jokaisen Fazerin työntekijän vastuulla on noudattaa eettisiä periaatteita päivittäisessä työssään.
 • Johtajilla on vastuu tiedottaa periaatteista, niihin liittyvästä ohjaamisesta ja periaatteiden noudattamisesta omilla vastuualueillaan.
 • Kuka tahansa työntekijä tai kolmas taho voi voi ottaa nimettömästi yhteyttä konsernin toimitusjohtajaan, konsernin lakiosastoon tai riskienhallintaan tai käyttää Helpline-järjestelmää ilmoittaakseen mistä tahansa noudattamatta jättämisestä pelkäämättä vastatoimia tai muita negatiivisia seuraamuksia.
 • Noudattamatta jättämiset tutkitaan asianmukaisesti, ja aiheellisiin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.