Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Vastuumme on varmistaa tasa-arvoisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Garden_party_940x370_Main.jpg

Uskomme, että kunnioittamalla ja edistämällä ihmisoikeuksia rakennamme kestävämpää tulevaisuutta kaikille. Ihmisoikeustyötämme ohjaavat Fazerin eettiset ohjeet (Code of Conduct), toimittajia koskevat vastuullisuusvaatimukset (Supplier Code of Conduct), ihmisoikeuspolitiikka sekä vastuullisuuspolitiikka. YK:n Global Compactin jäsenenä noudatamme YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita.

YK:n yrityksiä ja ihmisiä koskevat ohjaavat periaatteet rakentuvat kolmelle pilarille: suojele, kunnioita ja korjaa. Meillä on yrityksenä velvollisuus toimia tämän mukaisesti. Työskentelemme ennakoivasti estääksemme ihmisoikeusloukkaukset ja teemme tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.

Mikä on Fazerin yritysvastuu? 

Valtioiden on suojeltava kansalaisiaan kolmansien osapuolten, kuten yritysten, tekemiltä ihmisoikeusloukkauksilta. Odotamme valtioiden käyttävän poliittisia toimenpiteitä, lainsäädäntöä, määräyksiä ja oikeuden päätöksiä, jotta ne voivat ehkäistä, tutkia ja oikaista loukkauksia ja rankaista niiden tekijöitä. 

Tämän lisäksi yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia. Niiden on puututtava toimintaansa liittyviin kielteisiin ihmisoikeusvaikutuksiin. Vääryyttä kokeneiden ihmisten on saatava apua. Sekä yrityksillä että valtioilla on oma roolinsa tarjota korjaavia toimenpiteitä, kun ihmisoikeusvaikutuksia ilmenee. 

Yrityksen velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia ulottuu yritystoimintaan sekä kumppanuuksiin ja suhteisiin arvoketjun julkisten ja yksityisten tahojen kanssa, joita ovat esimerkiksi toimittajat, urakoitsijat, jakelijat ja yritysasiakkaat. 

Miten takaamme ihmisoikeuksien toteutumisen Fazerilla? 

Miten yritys voi kunnioittaa ja korjata ihmisoikeuksia? Näin me teemme ihmisoikeustyötä Fazerilla. 

Meillä on käytössä ihmisoikeuspolitiikka ja olemme sitoutuneita kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja ottamaan ne osaksi yrityskulttuuriamme. Tämän saavuttamiseksi olemme laatineet eettiset ohjeet, joissa edellytetään ihmisoikeuksien kunnioittamista. Eettisten ohjeiden ja ihmisoikeuspolitiikan lisäksi noudatamme toiminnassamme määräyksiä, jotka ohjaavat ihmisoikeustyötämme. Odotamme kaikkien toimitusketjumme liikekumppanien kunnioittavan ja suojelevan ihmisoikeuksia toimittajia koskevien vastuullisuusvaatimusten mukaisesti (Supplier Code of Conduct).  

Lisäksi johtajamme ja avainhenkilöstömme saavat ihmisoikeuskoulutusta. Jokaisen liiketoiminta-alueemme ja -yksikkömme hallinnollinen rakenne ja johtamisjärjestelmä noudattavat ihmisoikeusperiaatteita. 

Kevään 2022 aikana teemme ihmisoikeusriskiarvioinnin. Sen puitteissa tunnistamme mahdollisia ihmisoikeusvaikutuksia, toimimme löydösten perusteella, seuraamme yrityksen suorituskykyä vaikutusten ehkäisemisessä ja lieventämisessä ja kerromme ihmisoikeustoimistamme. Tällä hetkellä arvioimme toimitusketjuumme liittyviä riskejä (esimerkiksi riskimaihin ja raaka-aineisiin liittyviä ongelmia). Teemme myös toimittaja-auditointeja. Kaakon toimitusketjussa olemme tehneet kattavan auditoinnin, joka ulottuu aina tuottajatasolle asti. Työ ihmisoikeusriskien arvioinnissa jatkuu tulevina vuosina.

Meillä on käytössä whistleblowing-järjestelmä ja pyrimme jatkuvasti kehittämään viestintäämme systemaattisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Teemme yhteistyötä asiaankuuluvien kansalaisjärjestöjen kanssa. 

Lue lisää Fazerin sitoumuksesta ihmisoikeuksiin.