Raaka-aineiden laatu, turvallisuus ja vastuullisuus varmistetaan yhteistyössä toimittajien kanssa.

Fazerin hankintaketjun tekevät monimutkaiseksi tuotteiden laaja valikoima sekä tuotannossa tarvittavien raaka-aineiden suuri määrä. Haluamme käyttää vain kriteeriemme mukaisia, laadukkaita, vastuullisista lähteistä peräisin olevia raaka-aineita.

Hankintaorganisaatio noudattaa toiminnassaan Fazerin yritysvastuun visiota ja strategiaa, ja Fazerin hankinta-ammattilaiset ovat sitoutuneet Fazerin eettisiin periaatteisiin. Samaan kannustamme myös toimittajiamme. Fazerin hankinnassa huomioidaan hankintaketjun ympäristö- ja sosiaalinen vastuu, raaka-aineiden turvallisuus ja jäljitettävyys sekä kestävät kaupankäyntitavat ja kumppanuudet.

Vastuullisten hankintojemme peruslähtökohta on elintarviketurvallisuus. Tuotteidemme on oltava turvallisia ja kuluttajien on voitava luottaa meihin. Tämän vuoksi meidän on varmistettava, että myös käyttämämme raaka-aineet täyttävät laatua ja turvallisuutta koskevat vaatimuksemme. Elintarviketurvallisuuden turvaamisen lisäksi hankintojemme tavoitteena on raaka-aineiden vastuullisuuden ja jäljitettävyyden varmistaminen sekä ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen.

Osana auditointimenettelyämme arvioimme toimittajiemme onnistumista tuotanto-, laatu- ja ympäristöasioissa.

Valitut toimittajat ja raaka-aineet

Osana yritysvastuutyötä Fazer valvoo käyttämiensä materiaalien ja raaka-aineiden laatua, alkuperää ja hankintaketjun vastuullisuutta. Potentiaalisen toimittajan auditointi on osa prosessia. Auditoinnissa tarkastellaan toimittajan tuotanto-, laatu- ja ympäristötoiminnan tasoa.

Fazer ylläpitää eettisiä periaatteita ja standardeja omassa tuotannossaan ja odottaa tätä myös toimittajaverkostoltaan. Fazer varmistaa kestävän arvoketjun raaka-ainetuotannosta valmiisiin tuotteisiin asti valitsemalla toimittajansa huolellisesti ja arvioimalla jokaisen uuden toimittajan konsernin toimit- tajavaatimusten perusteella. Nämä vaatimukset sisältävät sekä yhteiskunnallisia että ympäristökriteerejä, ja ne ovat osa puitesopimuksia. 

Fazerilla on käytössä yritysvastuunäkökulmasta tehty raaka-aineriskien analyysityökalu. Työkalun avulla voimme kartoittaa kunkin raaka-aineryhmän olennaiset ympäristö-ja sosiaalisen vastuun riskit. Analyysi on täydentänyt hankintaprosessiamme, jossa oli jo aiemmin määritelty tavoitteet eräille raaka-ainekategorioille, kuten kaakaolle ja palmuöljylle.

Yhteistyötä jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden hyväksi

Fazerin käyttämien raaka-aineiden ja valmistusaineiden jäljitettävyys on meille erittäin tärkeää sekä elintarviketurvallisuuden että toimitusketjumme vastuullisuuden näkökulmasta. Raaka-aineiden hankintaa ohjaa elintarvikelainsäädäntö. Laissa edellytetään, että kaikki käyttämämme raaka-aineet on voitava jäljittää yhden askeleen taaksepäin takaisin toimittajalle ja yhden askeleen eteenpäin tuotteiden myyntipaikkaan. Toimittajien ja muiden kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta alkuperä voidaan jäljittää tätäkin pidemmälle.

Uusien raaka-aineiden hyväksyntä tapahtuu monivaiheisen prosessin kautta.Uuden raaka-aineen tai tuotteen hyväksyntäprosessin aikana tutkimme tarkoin sekä tuotteen ominaisuudet että toimittajan toimintatavat, esimerkiksi laatusertifikaatit ja ympäristöohjelman.