Ruokaa, jolla on merkitys – Ihmisille, ympäristölle ja liiketoiminnalle.

Vuonna 2018 tarkastelimme ja päivitimme lähestymistapaamme vastuullisuuteen, jotta se tukisi paremmin muutostamme johtavaksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi, jolla on yhteinen suunta. Vastuullisuus on oleellinen osa konsernin strategiaa. Uusi lähestymistapamme vastuullisuuteen onkin vahvasti linjassa strategiamme ja uudistetun brändiasemoinnin kanssa. Ne kaikki auttavat meitä yltämään entistä parempiin tuloksiin. 

Valitsimme neljä päätavoitetta, jotka kiteyttävät Fazerin kunnianhimoisen suunnan kohti vuotta 2030. Tavoitteiden valintaa ohjasi vaikuttavuus sekä se, missä määrin ne kannustavat myös muita mukaan rakentamaan vastuullisempaa tulevaisuutta.  

Tavoite 1: 50 % vähemmän päästöjä 

Ilmastonmuutos on haaste, joka koskettaa kaikkia. Ruokajärjestelmä ja sen aiheuttamat päästöt ovat olennaisia tekijöitä ilmastonmuutoksessa, joten elintarviketuotannon vaikutusten vähentämisellä on suuri merkitys. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös suoraan raaka-aineiden saatavuuteen, käytettävyyteen ja hintaan. Näin ollen ilmastonmuutoksen torjuminen kaikin keinoin auttaa meitä myös turvaamaan liiketoimintamme tulevaisuuden. Maailmanlaajuinen ruokajärjestelmä aiheuttaa ilmakehän lisäksi päästöjä myös veteen ja maaperään. Näitäkin päästöjä on pyrittävä vähentämään.    

Tavoite 2: 50 % vähemmän ruokahävikkiä 

Joka vuosi noin kolmannes kaikesta maailmassa tuotetusta ruuasta jää käyttämättä tai heitetään pois. Tämä hävikki aiheuttaa huomattavaa haittaa ilmastolle, vedelle, maaperälle sekä luonnon monimuotoisuudelle. Ruokahävikin vähentäminen on yksi keskeisimmistä keinoista minimoida elintarviketuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia. Samalla se alentaa yritystoiminnan kustannuksia ja tukee siten arvonluontia. 

Tavoite 3: 100 % vastuullisesti hankittua 

Fazer vaikuttaa ihmisiin, yhteiskuntaan ja elinkeinoihin paitsi oman toimintansa, myös raaka-aineiden tuotannon, logistiikan ja hankinnan kautta. Siksi meidän on huolehdittava koko arvoketjun vastuullisuudesta viljelijältä kuluttajalle saakka. Tähän pääsemme asettamalla kaikille toimittajille selkeät perusvaatimukset. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota tiettyjen tuotteiden, kuten kaakaon, palmuöljyn, viljan ja soijan arvoketjuihin. 

Tavoite 4: Enemmän kasvipohjaista 

Strategiamme mukaisesti haluamme tukea kuluttajia terveellisten ja vastuullisten elämäntapojen noudattamisessa. Vahva tutkimusnäyttö osoittaa, että runsaskuituinen, kasvipohjainen ruoka auttaa alentamaan useiden sairauksien riskiä. Lisäksi kasvipohjaisten elintarvikkeiden ilmastovaikutukset ovat huomattavasti liha- ja maitotuotteita vähäisempiä. Kehitämme tarjoomaamme heijastamaan kasvipohjaisen ruuan suotuisia vaikutuksia niin ihmisiin kuin ympäristöönkin. 

Olennaisuusympyrä ja kestävän kehityksen tavoitteet 

Neljää päätavoitetta täydentävä olennaisuusympyrä on yleiskatsaus, jossa on eritelty Fazerin vastuullisuustyön tärkeimmät osa-alueet. Eri osa-alueet liittyvät tiiviisti yhteen, mutta ne voidaan jakaa kolmeen ryhmään: Ihmisille, Ympäristölle ja Liiketoiminnalle. Olemme laatineet toimintasuunnitelman, jossa kuvataan tärkeimmät toimet, tavoitteet ja suorituskykymittarit.  

Olemme myös määritelleet, miten toimintamme eri osa-alueilla tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Fazer on sitoutunut tukemaan kestävän kehityksen tavoitteita ja edistämään niihin liittyvää aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa. Meille ruoka on ratkaisu. Uskomme, että elintarviketeollisuus voi vaikuttaa merkittävästi tavoitteiden saavuttamiseen.  

Olennaisuusympyra_FI.jpg

Fazerin yritysvastuutyötä ohjaavat yritysvastuupolitiikka, ihmisoikeuspolitiikka, QEHS-politiikka, muut konsernin hallintokäytännöt ja toimintaperiaatteet sekä eettiset periaatteet, jotka pohjautuvat YK:n Global Compactin kymmeneen periaatteeseen. Fazer-konserni on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen.