Maailman makean veden varastojen kuormittuminen on suuren mittaluokan taloudellinen, poliittinen ja yhteiskunnallinen ongelma. Se on myös hankintaketjuun kohdistuva riskitekijä.

Ruuantuotanto vastaa globaalisti yli 70 prosentista kaikesta makean veden käytöstä. Fazerin tavoitteena on käyttää vettä vastuullisesti tuotantoprosessiensa kaikissa vaiheissa ja ottaa huomioon myös epäsuora vaikutus raaka-aineiden hankintaketjussa. 

Veteen liittyvien riskien hallinta on yksi keskeisistä vastuullisuusteemoista. Riskit koskevat muun muassa veden laatua, saatavuutta ja siihen liittyviä konflikteja. Vesiasioita arvioidaan sekä tuotannon että arvoketjun osalta. Vesiasioiden hallinta on osa Fazerin vastuullisuusohjelmaa ja on johtanut useampaan toimenpiteeseen ja sitoumuksiin

Suora veden käyttö ja veden laatu

Fazer seuraa veden käyttöä kaikissa tuotantolaitoksissaan.

Fazer on tehostanut veden käyttöä ja riskien mittaamista sekä asettanut mitattavissa olevat tavoitteet kaikille tuotantolaitoksilleen. Jäteveden laadun parantaminen on yksi Fazerin fokusalueista vesiasioiden hallinnan saralla.

Fazer toteutti vesienhallintaohjelman kaikissa leipomoissaan ja asensi jätevedenpuhdistamisjärjestelmät kaikille leipomoilleen Venäjällä. Uusi laitteisto puhdistaa leipomoiden jäteveden tehokkaasti ja sen avulla saavutetaan veden puhtaudessa taso, joka minimoi jäteveden haitalliset vaikutukset ympäristöön.

Mahdollisten ympäristövahinkojen raportointi ja erilaisiin haitallisiin vahinkoihin varautuminen ovat Fazerilla itsestään selvä osa päivittäistä toimintaa.

Epäsuora veden käyttö

Iso osa kuluttamastamme vedestä käytetään epäsuorasti käytettyjen ja muista maista tuotujen raaka-aineiden kautta. Siksi on tärkeää, että veden käyttöä tarkastellaan osana raaka-ainehankintaa. Fazerilla on käytössä työkalu, jolla se analysoi veden vähyydestä kärsiviltä alueilta hankittuja raaka-aineita. Työkalun avulla pystymme paremmin huomioimaan veden käytön hankinnassamme sekä käymään keskustelua toimittajiemme kanssa.

Fazer sisällyttää ja korostaa vesiriskien merkitystä toimittajien kanssa käymissään keskusteluissa. Toimittajille asetettuihin vaatimuksiin kuuluu myös vesiriskeihin liittyviä huomioita.

Keskeisissä hankintaketjuissa ja keskeisten tarvikkeiden osalta suoritetaan säännöllisiä riskienhallintaan liittyviä katsauksia parannusmahdollisuuksien välittömäksi tunnistamiseksi.

Viljavisio on hanke, jonka tarkoituksena on minimoida vesistöihin kohdistuva kuormitus hankkimalla sellaista viljaa ja viljatuotteita, jotka on viljelty ympäristönäkökulmat parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden.


Itämeri-sitoumus

Fazer uusi sitoumuksensa Baltic Sea Action Groupille vuosille 2018-2022 parantaakseen Itämeren tilaa. Happamoituminen ja rehevöityminen ovat seurausta typen ja fosforin päätymisestä Itämereeen maatalouden myötä, jätevesistä sekä energian ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Fazer pyrkii sitoumuksellaan tarttumaan toimeen Itämeren kuormituksen pienentämiseksi. Tutustu sitoumukseemme täällä.

Fazer tekee yhteistyötä myös Vesijärvi-säätiön, WWF:n ja SIWI:n kanssa.