Denna integritetspolicy tar upp följande:

 1. Allmänt
 2. Varifrån kommer uppgifterna?
 3. Vilka slags uppgifter samlas in?
 4. Vad används uppgifterna för?
 5. Hur länge lagras uppgifterna?
 6. Vem får behandla dina personuppgifter och anges uppgifterna för tredje part?
 7. Överförs dina uppgifter utanför EU eller EES?
 8. Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?
 9. Hur skyddas dina personuppgifter?
 10. Kan Fazer ändra integritetspolicyn och hur kan du se uppdateringarna?
 11. Var kan du vända dig om du har frågor kring behandlingen av dina uppgifter?
 12. Personuppgiftsansvariga
 13. Länkar till övriga integritetspolicyer

1. Allmänt

Oy Karl Fazer Ab och dess dotterbolag åtar sig att skydda din integritet och behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagar och god praxis för dataskydd. I den här integritetspolicyn syftar "Fazer" på det operativa företag som du ansöker om en befattning hos och som agerar som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter tillsammans med Oy Karl Fazer Ab.

Denna integritetspolicy beskriver hur personuppgifter som rör dig samlas in, behandlas och skyddas under Fazers rekryteringsaktiviteter. Fazer behandlar alltid personuppgifter i enlighet med lokala lagar och med hänsyn till verksamhetsspecifika skillnader.

"Personuppgifter" innebär all information som rör en identifierad eller identifierbar person.

"Behandling" syftar till alla åtgärder som utförs för personuppgifter genom manuell eller automatisk behandling, till exempel insamling, lagring, sortering och radering av uppgifter.

"Personuppgiftsansvarig" syftar till den enhet som ensam eller tillsammans med andra avgör syfte och användningsområden för behandlingen av personuppgifter, det vill säga bestämmer hur dina personuppgifter behandlas.

2. Varifrån kommer uppgifterna?

Fazer samlar in personuppgifter direkt från dig. Dessutom samlas uppgifter in från tredjepartskällor i den utsträckning som är tillåtet i gällande lagstiftning eller baserat på ditt samtycke när detta är nödvändigt för att bedöma din lämplighet för den befattning som du söker.

Fazer kan samla in personuppgifter från parter, till exempel

 • rekryteringsföretag
 • sociala medier som du använder för yrkesmässigt syfte (till exempel LinkedIn)
 • referenspersoner du har uppgett
 • myndigheter i samband med bakgrundskontroller
 • leverantörer av personlighets- och färdighetstester
 • offentliga CV-databaser (till exempel LinkedIn)
 • Arbetsförmedlingen

3. Vilka slags uppgifter samlas in?

Fazer samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för rekryteringsprocessen. Följande information kan till exempel samlas in:

 • Personuppgifter som du skickar in via onlinesystemet för ansökningar så som: CV, ansökningar och annat skriftligt material som namn, e-postadress, telefonnummer, adress, kön, födelsedatum, personlig webbsida, foto, nuvarande arbetsgivare, titel, utbildning, färdiga studier, examensdatum, arbetserfarenhet, språkkunskaper, IT-kunskaper, möjligt anställningsdatum, löneanspråk och dokument som intygar arbetstillstånd.

Personuppgifterna kan i förekommande fall kombineras med personuppgifter från andra källor, till exempel information hämtad från

 • intervjuer eller annan kommunikation med dig
 • sociala medier för yrkesmässigt syfte (till exempel LinkedIn)
 • dina referenspersoner
 • bakgrundskontroller
 • personlighets- och färdighetstester

4. Vad används uppgifterna för?

Behandling av dina personuppgifter krävs för att utvärdera din lämplighet för den befattning du söker. Med ditt samtycke kan Fazer också utvärdera din lämplighet för framtida befattningar som kan bli lediga. Fazer behandlar även personuppgifter för att informera dig om lediga tjänster, utföra administrativa funktioner och analysera de sökande för att förstå vem som söker befattningarna och hur rekryteringsprocessen kan utvecklas.

Behandlingen av personuppgifterna för ovan nämnda rekryteringssyften bygger främst på Fazers berättigade intressen. Berättigade intressen syftar till ett intresse som är lagligt och viktigt för Fazer, till exempel att ta emot och behandla ansökningar och tillhörande uppgifter. Under behandlingen av aktiviteter som bygger på berättigade intressen tas hänsyn till de sökandes rättigheter och deras integritet får inte påverkas i högre grad än nödvändigt. Den sökande har utifrån sin specifika situation rätt att invända mot behandling som bygger på ett berättigat intresse. Läs mer om rättigheter i avsnittet "Hur kan du påverka behandlingen av dina uppgifter?".

När behandlingen bygger på ditt samtycke kan du alltid ta tillbaka samtycket när som helst. Du kan ta tillbaka samtycket genom att kontakta Fazers rekryteringsavdelning (se avsnitt 11). Att ta tillbaka samtycket påverkar inte behandlingens laglighet i enlighet med samtycket innan det drogs tillbaka.

Fazer måste behandla den sökandes personuppgifter eftersom detta krävs för att vidta åtgärder innan något anställningsavtal kan tecknas. Observera att du kan diskvalificera dig från anställning, praktikplats eller deltagande i vissa företagsplaner om du inte anger nödvändig information, eller så kanske inte Fazer kan teckna någon annan kontraktsenlig relation med dig.

5. Hur länge lagras uppgifterna?

Om Fazer väljer att anställa dig behåller Fazer nödvändiga personuppgifter under hela din anställningstid och under den tid som krävs enligt tillämpliga

lagar. Under anställningsrelationen kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med Fazers integritetspolicy för anställda.

Om Fazer inte anställer dig raderas dina personuppgifter 12 månader efter rekryteringsprocessen avslutats.

Om du vill komma på fråga för andra lediga befattningar i framtiden sparas dina personuppgifter i 12 månader.

6. Vem får behandla dina personuppgifter och anges uppgifterna för tredje part?

Dina personuppgifter behandlas endast av de anställda som utvärderar din anställningsansökan eller som behöver behandla uppgifterna i samband med stödfunktioner vid rekryteringen. Dessa omfattar till exempel rekryterare, anställande chefer, chefernas chefer och andra intervjuare och personer som utför administrativa funktioner och IT-stödfunktioner. Dina personuppgifter behandlas inom Fazer-koncernen.

 • Tjänstleverantörer Fazer använder olika tjänstleverantörer för att behandla dina uppgifter. När behandlingen outsourcas till tjänstleverantörer kan dessa endast använda dina personuppgifter i enlighet med instruktioner som fastställs av Fazer. Tjänstleverantörer är till exempel företag som tillhandahåller rekryterings- eller HR-informationssystem för Fazer. I sådana fall säkerställs genom lämpliga kontraktsmässiga åtgärder att tjänstleverantörerna håller informationssäkerheten på en nivå som är tillräcklig för att skydda dina personuppgifter och uppfyller tillämpliga dataskyddslagar. Tjänstleverantörerna och underleverantörerna (personuppgiftsbiträden) behandlar endast dina personuppgifter för ovan nämnda syften som fastställs av Fazer.
 • Lagliga skyldigheter: Dina uppgifter kan uppges för myndigheterna om Fazer enligt lag är skyldiga att göra detta. Fazer kan även uppge dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fastställa, genomdriva eller försvara ett rättsligt anspråk. I sådana situationer avslöjar Fazer inte mer personuppgifter än nödvändigt.
 • Sammanslagningar och förvärv: Dina personuppgifter kan under möjliga sammanslagningar eller förvärv uppges för köparen eller annan part som är relevant för affären.

7. Överförs dina uppgifter utanför EU eller EES?

Dina personuppgifter överförs principiellt inte utanför EU/EES. Det är endast i undantagsfall när det krävs för att fatta rekryteringsbeslut om den befattning du söker som dina personuppgifter kan överföras inom Fazer-koncernen till ett land utanför EU/EEA. Detta kan till exempel inträffa om den anställande chefen för befattningen finns vid en rysk enhet inom Fazer-koncernen. Dina personuppgifter komma endast att överföras utanför EU/EES förutsatt att kraven i den allmänna dataskyddsförordningen är uppfyllda. I det här fallet organiseras behandlingen i enlighet med de paragrafer för dataskydd som godkänts av EU-kommissionen. Du kan begära information om överföringar till tredje land och vilka skyddsåtgärder som används med hjälp av kontaktinformationen nedan.

8. Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

 • Du har rätt att begära åtkomst till uppgifter som rör dig eller få bekräftelse på att dina personuppgifter inte behandlas (rätt till information).
 • Du har rätt att korrigera uppgifterna (rätt till rättelser). Detta innebär att om det finns några fel i uppgifter som rör dig, eller om uppgifterna är felaktiga eller bristfälliga, har du rätt att begära att Fazer ska korrigera eller komplettera uppgifterna.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i vissa situationer, till exempel när behandlingen av dina personuppgifter inte längre är nödvändig för de syften de samlades in för, eller om behandlingen bygger på ditt samtycke, du vill ta tillbaka samtycket och det inte finns några andra grunder för behandlingen (rätt till radering). Observera att Fazer kan ha skäl att behålla uppgifterna, till exempel för att kunna försvara sig mot rättsliga anspråk. I så fall kan uppgifterna inte raderas.
 • Du har baserat på skäl som rör din specifika situation rätt att invända mot behandling som bygger på berättigade intressen (rätt att göra invändningar).
 • I vissa situationer kan du ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter (rätt till begränsning av behandling). När behandlingen har begränsats kommer dina personuppgifter endast att lagras, inte behandlas vidare. Om du till exempel anser att dina personuppgifter är felaktiga, har du rätt att begränsa behandlingen av dessa ifrågasatta uppgifter under tiden som det kontrolleras att uppgifterna stämmer.
 • I vissa situationer har du rätt att få de uppgifter du har lämnat till Fazer i ett maskinläsbart format så att du kan överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet).

Du kan utöva dina dataskyddsrättigheter genom att skicka ett formulär via Fazer-koncernens integritetssidor (www.fazergroup.com/privacy).

Om du anser att Fazer, trots de principer som beskrivs i den här integritetspolicyn för rekrytering, överträder dina rättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, har du rätt att lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten.

9. Hur skyddas dina personuppgifter?

Fazer använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och processer som skyddar personuppgifterna från förluster, felaktig användning och liknande obehörig åtkomst.

Uppgifterna samlas in till servrar och databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Servrar, databaser och deras säkerhetskopior finns på säkra platser där uppgifterna endast är åtkomliga för specifika personer som har utsetts i förväg. Servrarna har stark säkerhet.

10. Kan Fazer ändra integritetspolicyn och hur kan du se uppdateringarna?

Fazer utvecklar hela tiden sina metoder och tjänster som rör skydd av personuppgifter och därför uppdateras den här integritetspolicyn för rekrytering för att beskriva de ändrade processerna vid behov. Förändringar i tillämplig lagstiftning eller tolkningar av denna kan också leda till tillägg i denna integritetspolicy för rekrytering.

En uppdaterad integritetspolicy för rekrytering finns alltid på Fazernet.

11. Var kan du vända dig om du har frågor kring behandlingen av dina uppgifter?

Om du har några frågor kring hanteringen av personuppgifter kan du kontakta Fazers rekryteringsavdelning: rekrytering@fazer.com.

Frågor om Gateau-rekrytering skickas till sarah.mian@gateau.se.

12. Personuppgiftsansvariga

Personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter under rekryteringsfasen är den Fazer-enhet du ansöker om en befattning hos, tillsammans med Oy Karl Fazer Ab.

Fazer-koncernen

Oy Karl Fazer Ab
Fazersvägen 6, FI-01230 Vanda
PL 4, 00941 Helsingfors

Fazer Bageri AB, Fazer Food Services AB, Fazer Konfektyr AB
Lindhagensgatan 120
PB 30170
SE-104 25 STOCKHOLM

Gateau AB
Hallgränd 3
121 62 Johanneshov

Fazer Kvarn AB
Kartåsgatan 5A
531 40 Lidköping

Froosh AB, Froosh Sverige Ab
Hammarby kaj 24
SE-120 62 Stockholm

13. Länkar till övriga integritetspolicyer

Du kan hitta mer information om hur integriteten hanteras hos Fazer på Fazer-koncernens integritetssidor (www.fazergroup.com/privacy).