Vi tillhandahåller meningsfulla matupplevelser för människor i Norden, Baltikum och Ryssland och exporterar till olika delar av världen. Det föränderliga globala ekonomiska läget och marknadsutvecklingen påverkar vår verksamhet.

Affärsmiljön för FMCG-företag förändras snabbt, vilket gör att vi måste kunna reagera på nya behov. Marknaden växer genom helt olika etablerade och trendiga kategorier samt foodtech, medan e-handeln utvecklas som ett viktigt alternativ till traditionell handel. Samtidigt läggs alltjämt stort fokus på bra-för-mig, personalisering, transparens och hållbarhet.

Livsmedelsindustrin spelar en roll i alla människors liv och över hela världen. Eftersom globala trender, ekonomi och politik påverkar konsumentbeteendet, övervakar vi noggrant förändringar i marknadsläget för att tillhandahålla de produkter och tjänster som människor behöver och önskar sig.

Positiv ekonomisk utveckling på marknaderna trots global osäkerhet

Det allmänna ekonomiska läget i Europa är fortsatt positivt, men på många marknader har tillväxten avtagit. Brexit och handelskriget mellan USA och Kina har orsakat osäkerhet i den globala ekonomin.

I Finland är den ekonomiska utvecklingen fortsatt positiv. BNP-tillväxten under 2019 uppskattas till 1,5 procent (1,7 procent 2018). Arbetslösheten minskade något från året innan. Den privata konsumtionen har minskat något, trots förbättrad köpkraft.

Den ekonomiska tillväxten i Sverige var långsam, men den förväntas återhämta sig tack vare ökad inhemsk konsumtion och ökad export. Tillväxttakten kommer dock fortsättningsvis att ligga under potentialen. Lönerna ökade måttligt och inflationen förväntas minska ytterligare. BNP-tillväxten i Ryssland under 2019 uppskattas till 1,2 procent, en nedgång från året innan. Stark tillväxt inom jordbruksoch industrisektorerna påskyndade tillväxten mot slutet av året. Hotet om sanktioner ökar fortsättningsvis osäkerheten inom alla sektorer. Arbetslösheten låg på ungefär samma nivå som året innan. Tillväxten inom den offentliga konsumtionen är långsam, men förväntas ta fart under 2020.

Den försvagade svenska kronan påverkar omsättningen

Valutakursfluktuationer har direkt inverkan på vår ekonomi då lokala valutor omräknas till euro. Detta kan även inverka på lönsamheten lokalt, till exempel genom högre råvarukostnader.

Den svenska kronan försvagades från året innan, vilket hade en negativ inverkan på omsättningen. Den ryska rubeln stärktes något, liksom även det brittiska pundet som är den huvudsakliga valutan för kakaoinköp.

Marknadsutveckling: hård konkurrens i alla kategorier

Konkurrensläget har varit fortsatt utmanande i alla våra affärsverksamheter. Inom bageriverksamheten var konkurrensen hård framförallt i Sverige och Ryssland. Framgångsrika lanseringar bidrog till att marknadsandelen ökade på konfektyrmarknaden. Konkurrensen på marknaden för mjölkfria produkter var särskilt hård i Sverige, och på cafémarknaden steg nya aktörer in.

Bagerimarknaden i Finland ökade jämfört med året innan, där ljust bröd, butiksgräddat bröd och hantverksbakat bröd ökade i popularitet. I Sverige ökar marknadsvärdet, pådrivet av tunnbröd och mörka fullkornsbröd, emedan volymen minskar något. I Ryssland minskade brödkonsumtionen i volym i S:t Petersburg och Moskva, men ökade i värde i Moskva. Fazer Bageri ökade sin marknadsandel jämfört med året innan i Finland och Lettland, men förlorade en del marknadsandelar i Sverige, Ryssland, Estland och Litauen.

Konfektyrmarknaden ökade i värde i Finland och vi lyckades öka vår marknadsandel inom chokladkakor, chokladstycksaker och sockergodispåsar. Kexmarknaden ökade också i värde och vi ökade vår marknadsandel mot slutet av året. Samtidigt ökade vi vår marknadsandel i Sverige genom lanseringen av Karl Fazer chokladkakor av färsk mjölk och fortsatta framgångar för Tutti Frutti godispåsar.

Marknaden för måltidstjänster utvecklades positivt jämfört med året innan. Kontraktsförsäljningen netto vände och blev positiv under den senare halvan av året och ny kontraktsförsäljning var fortsättningsvis stark. Resultatet förbättrades över hela linjen tack vare en framgångsrik implementering av affärsplanen i verksamhetsländerna och fortsatt fokus på marginalförbättring och lönsam tillväxt.

Fazer Food Services såldes till Compass Group den 31 januari 2020. Marknaden för mjölkfria produkter fortsatte sin starka utveckling i Norden. Konkurrensen är mycket hård på den svenska marknaden medan den norska marknaden ännu inte är mogen, vilket är en utmaning för Fazer Lifestyle Foods tillväxt på dessa marknader. Froosh förlorade marknadsandelar till följd av hård konkurrens. Handelns egna varumärken är också aktiva.

Fazer Retail verkar på hårt konkurrensutsatta marknader i både Finland och Sverige, där såväl etablerade som nya aktörer ökar sin marknadsnärvaro. Utsikterna för år 2020 är ostabila. Coronavirus (COVID-19) kommer att ha en märkbar inverkan på alla Fazers marknadsområden och verksamheter.