Vårt arbete med meningsfulla matupplevelser och njutningsfulla matstunder sker i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö där ekonomiska och sociala faktorer fortsätter att forma vår verksamhet.

Världen runtomkring oss, affärsmiljön och våra livsstilar förändras i snabb takt, vilket gör att det ställs nya krav på företag i alla branscher. Trender såsom en åldrande och ökande befolkning, förlängt arbetsliv, urbanisering, teknik och hållbarhet påverkar vår affärsmiljö.

Samtidigt som ekonomierna på våra huvudmarknader fortsatte att utvecklas gynnsamt har konkurrensläget blivit hårdare för alla våra affärsverksamheter.

Ekonomisk utveckling: tillväxt på alla huvudmarknader

Ekonomin i Finland växte, med stöd av såväl privat konsumtion som gynnsam utveckling av sysselsättningen och låg inflation. Sysselsättningen har förbättrats avsevärt, men tillväxttakten förväntas avta de kommande månaderna på grund av osäkerheter i den globala ekonomin och klyftan mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft.

Ekonomin i Sverige uppvisade stabil tillväxt 2018. Läget på arbetsmarknaden var fortsatt tufft. Inflationen (exklusive livsmedels- och energipriser) låg på en normal nivå, vilket medförde ett måttligt kostnadstryck på den svenska ekonomin. Svenska kronan kommer sannolikt att förbli svag till följd av den expansiva penningpolitiken, den osäkra bostadsmarknaden och effekterna av potentiella handelskrig.

Ekonomin i Ryssland hotas fortfarande av sanktioner och utmaningar till följd av interna reformer, även om effekterna av dem lindras av starka makroekonomiska indikatorer och en försiktig penningpolitik. Arbetslösheten i landet är fortsatt låg, medan risken för inflation har ökat till följd av ett antal faktorer. Eftersom valutan är mycket beroende av politiska faktorer förblir utsikterna osäkra.

Försvagade valutor påverkar resultatet

Alla Fazers viktigaste valutor försvagades gentemot euron under 2018. Svagare valutor har direkt inverkan på Fazer-koncernens siffror, då lokala valutor omräknas till euro. De kan dock även ha negativ inverkan på lönsamheten lokalt, till exempel genom högre råvaru- eller produktkostnader.

Det brittiska pundet, som är den huvudsakliga valutan för kakaoinköp, var relativt stabilt under 2018, men betydligt svagare i slutet av 2018 än före Brexit-omröstningen 2016. Detta har en gynnsam inverkan på Fazers råvarukostnader.

Marknadsutveckling: fortsatt hård konkurrens och stor efterfrågan på hälsofrämjande produkter

Efterfrågan på produkter som främjar hälsa och välmående är fortsatt stark och butiksbageriverksamheten ökar fortsättningsvis i Finland. På grund av den rekordtuffa konkurrensen förlorade ändå vår bageriverksamhet marknadsandelar i Sverige och Ryssland. I Finland är tillgången på inhemsk råg och havre tillräcklig för att täcka Fazer Bageris behov, trots den exceptionellt svaga skörden. Underskottet av vete måste eventuellt delvis täckas med import.

Hantverksbröd är fortsatt lika populärt, särskilt i Finland och Sverige. Brödkonsumtionen i Ryssland sjönk i mervärdessegmenten mätt i värde, även om konsumenterna övergick från lägre prissegment till mellanprissegment, vilket ökade värdet på marknaden i Moskva. Det exceptionellt varma vädret påverkade konsumtionen under sommaren.

Trots utmaningar med försäljningen på grund av sommarens värme, ökade Fazer Konfektyrs omsättning 2018 jämfört med föregående år. Fazer Konfektyrs marknadsandel inom chokladkakor ökade i Finland, men den hårda konkurrensen medför fortsättningsvis utmaningar. Marknadsandelen inom kex är oförändrad.

Inom måltidstjänster såg vi en positiv kontraktsförsäljning 2018, då vi vann några stora avtal. När det gäller att behålla befintliga avtal låg vi nära målnivån och avslutade vissa olönsamma avtal. Åtgärder för att förbättra resultatet vidtogs med framgång för att stödja lönsamheten även 2019.

Fazer Lifestyle Foods upplever ökad konkurrens från handelns egna varumärken inom kategorierna smoothies och mjölkfritt. Lönsamheten för Fazers spannmålsverksamhet utmanas av stigande råvarupriser. Fazer Kvarn påverkades negativt av höga spannmålspriser och svaga skördar 2017 och av ännu sämre skördar 2018 på grund av den heta sommaren.

Fazer Retails resultat för hela 2018 påverkades av utmaningar med försäljningen under våren och sommaren, men en förbättring kunde skönjas mot slutet av året, särskilt i Finland. Situationen på marknaden i Stockholm fortsätter att vara särskilt utmanande.