I vårt arbete med att erbjuda meningsfulla matupplevelser för kunderna påverkas vi på många sätt av marknadsläget och av den allmänna ekonomiska situationen i våra verksamhetsländer.

Vår affärsmiljö och konsumenternas livsstilar förändras i allt snabbare takt, och mataktörerna måste agera. Företag över hela världen påverkas av faktorer som bland annat befolkningstillväxt, åldrande befolkning, förlängning av arbetslivet, skärpt lagstiftning och urbanisering. Dessa fenomen måste beaktas och hanteras för att säkerställa framgångar i dagens affärsliv.

Den globala ekonomins positiva utveckling ser ut att fortsätta. Med en stabil BNP-tillväxt i alla de länder vi har verksamhet utvecklas konsumentutsikterna positivt. Konkurrensen är dock knivskarp och det krävs hårt arbete för att bibehålla och utveckla våra marknadsandelar.

Ekonomisk utveckling: positiva utsikter på alla huvudmarknader

Ekonomin i Finland uppvisade tydlig tillväxt, med en ökning av BNP på uppskattningsvis 3,1 procent 2017. Arbetslösheten minskade något under 2017 och förväntas fortsätta minska 2018. Inflationen ökade till 0,8 procent under 2017. Den ryska ekonomin håller på att återhämta sig, vilket minskar riskerna för ekonomin i Finland.

Ryssland tog ett positivt steg med en ökning av BNP på 1,8 procent 2017. EU:s ekonomiska sanktioner mot Ryssland förlängdes till juli 2018, och det ryska förbudet mot import av livsmedel gäller till slutet av år 2018. Rubelns kurs har fortsatt att fluktuera på grund av variationer i oljepriset, men kursen stabiliserades något under 2017. Inflationen har fortsatt att minska och uppgick till 2,5 procent vid utgången av december 2017.

Den svenska marknaden förväntas fortsatt vara stark och ekonomin ser ut att förbättras med en uppskattad BNP- tillväxt på 3,0 procent under 2017. Däremot är förväntningarna för de kommande åren något lägre. Inflationen ökar, men är fortfarande ganska måttlig och låg på ungefär 2 % i december 2017.

Valutakursfluktuationer påverkar lönsamheten

Den ryska rubeln var starkare än året innan. Den norska kronan förblev rätt stabil och den svenska kronan försvagades från 2016. Dessa förändringar påverkade vårt resultat. Svagare kurser kan också minska den lokala lönsamheten på grund av högre kostnader för material som köps i främmande valutor. Försvagade valutor kan också skapa ett tryck på försäljningspriserna: Fazer Konfektyr Ryssland och Sverige köper sina konfektyrprodukter från Finland och är därför sårbara för valutakursfluktuationer, som påverkar deras kostnader.

Det brittiska pundet, som är den huvudsakliga valutan för kakaoinköp, har försvagats mot euron ända sedan Brexitomröstningen 2016. Denna utveckling har minskat våra råvarukostnader något, men inte på ett avgörande sätt eftersom pundets växelkurs säkrades för en lång tid redan före Brexit, för att skapa en stabilare prissättning.

Marknadsutveckling: tuff konkurrens och stark efterfrågan på hållbara och hälsofrämjande produkter

Hälso- och välmåendetrenden är fortsatt stark, vilket återspeglas i framgångarna för de hälsofrämjande produkterna i vårt bagerisortiment. Totalt sett håller dock bagerimarknaden på att stagnera eller minska något på alla våra marknader.

I Finland var konkurrensen inom chokladkakor hård och vår marknadsandel sjönk något. Kexmarknaden däremot utvecklades positivt.

Måltidstjänstmarknaden upplever också hårdnande konkurrens, särskilt inom högskolesektorn i Finland. Det tar sin tid att vinna nya kontrakt, men försäljningen har förbättrats, vilket ger en lovande start för 2018.

Kundefterfrågan på mjölkfria och växtbaserade produkter fortsatte att öka under 2017. Detta skapar en god verksamhetsmiljö för Fazer Lifestyle Foods. Produktutvecklingen på denna marknad är snabb och även konkurrenterna introducerar nya produkter. Detaljhandeln utökar sitt utbud och är öppen för att introducera nya produkter inom denna kategori.

Marknaderna för vete och råg krympte i Finland, men var fortsatt stabila i Sverige. Havre är alltjämt lika populärt och det finns stor potential särskilt på marknaden för havrederivat. Efterfrågan på ekologisk havre överskred vår leveranskapacitet och ledde till avsevärd stegring i priset på ekologisk havre. Den kalla sommaren och den regniga hösten kan påverka tillgången och priserna på spannmål negativt.

Cafésektorn pressades av hårdnande konkurrens särskilt i Helsingforsregionen.

Konsumenterna vill föra en aktiv dialog inom företagsansvar och de förväntar sig att företagen ska ta ställning i samhällsfrågor. Vårt anseende har utvecklats stabilt på alla marknader. 

 Läs mer om vårt företagsansvarsarbete här.