Fazer skapar värde för alla sina intressegrupper – i alla affärsverksamheter och på koncernnivå.

Fazer skapar värde för kunderna, ägarna och hela samhället. Vår verksamhet gynnar också leverantörer, underleverantörer, tjänsteleverantörer och andra samarbetspartner i värdekedjan. Vi bidrar till samhället genom att skapa möjligheter till sysselsättning och vara goda företagsmedborgare.

Diagrammet över värdeskapande illustrerar de resurser vi använder, de processer vi tillämpar och den inverkan vi har på världen. Vi fortsätter att arbeta med att minska vår miljöpåverkan. Vi hanterar våra värdekedjor noggrant för att säkerställa rättvisa, resurseffektiva och miljömässigt hållbara inköp. Genom att driva en lönsam affärsverksamhet möjliggör vi investeringar, förvärv och tillväxt.

Vårt värdeskapande påverkas bland annat av förändringar i affärsmiljön, megatrender, risker, möjligheter och styrning. Vi beaktar noggrant de effekter sådana förändringar har på vår verksamhet.

Value_Creation_Update_Swedish.jpg