Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Bolagsstämman

Bolagsstämman är Fazer-koncernens högsta beslutande organ.

Bolagsstämman måste anordnas inom sex månader från räkenskapsårets slut, senast i juni, i Helsingfors eller Vanda. Bolagsstämman handlägger de ärenden som ankommer på den enligt gällande lag och Fazers bolagsordning, exempelvis fastställande av det konsoliderade bokslutet samt moderbolagets bokslut, beviljandet av ansvarsfrihet till styrelse samt koncernchef, fastställande av utdelning, val av styrelse och revisorer samt beslut om deras ersättningar.

I enlighet med bolagsordningen skickas kallelsen till bolagsstämman per post senast 14 dygn före varje bolagsstämma.

En extraordinarie bolagsstämma måste arrangeras, till exempel när styrelsen anser det nödvändigt.