Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Ersättning

Ersättning till styrelsen

Bolagsstämman fastställer ersättningen till styrelseledamöterna utifrån en rekommendation från aktieägarnas valberedning. Ersättningen till styrelsen består av ett årligt arvode och ett mötesarvode. Mötesarvode betalas till respektive styrelseledamot för varje möte som denne deltagit i.

Styrelseledamöterna erhåller inte aktier eller aktiederivat som ersättning för sitt styrelsemedlemskap och ingår inte heller i Fazers incitamentsprogram.

Under 2021 uppgick ersättningen till styrelsen till totalt 583 000 euro.

Ersättning till koncernchefen och koncernens ledningsgrupp

Styrelsen fastställer koncernchefens kompensation och förmåner. Styrelseordföranden godkänner lönen och de övriga förmånerna till koncernens ledningsgrupp. Ersättningen till koncernchefen och medlemmarna i koncernens ledningsgrupp består av en fast månadslön, tillkommande förmåner, ett årligt kortsiktigt incitament, andra förmåner och en långsiktig incitamentsplan, som är avsedd att vara en långsiktig belöning. Den årliga bonusen fastställs utifrån Fazers ekonomiska resultat.

Kortsiktiga incitament

De kortsiktiga incitamenten (Short-term incentives, STI) grundar sig på Fazers ekonomiska resultat. Kriterierna för utbetalning är vanligen frekvens av olyckor som leder till sjukfrånvaro (LTAF, lost time accident frequency), konsoliderat resultat, affärsområdets eller affärsenhetens resultat samt funktionella mål.

Långsiktiga incitament

Fazers långsiktiga incitament (Long-term incentive, LTI) är ett incitamentsprogram vars mål är att driva företagets framgång och att engagera och motivera medarbetare i nyckelpositioner att arbeta för företagets långsiktiga framgångar.

Målgruppen för LTI fastställs varje år av Fazers styrelse. Kriterierna för berättigande är en roll i koncernens ledningsgrupp, koncernens utökade ledningsgrupp, ledningsgruppen för ett affärsområde eller någon annan roll i nyckelposition. För att vara berättigad till LTI-bonusprogrammet och -utbetalningen ska medarbetaren arbeta i 8 månader i en LTI-berättigad position under programåret och vara anställd i Fazer-koncernen vid tidpunkten för respektive LTI-utbetalning. LTI-utbetalningen godkänns av Fazers styrelse. LTI-bonusprocenten fastställs utifrån medarbetarens kravnivå (Fazer Job Grade, FJG) och motsvarar det procentuella värde som tillämpas i den årliga kortsiktiga resultatbonusen.

Styrelsen fattar beslut utifrån resultatkriterierna i planen och resultatnivåerna i början av varje resultatperiod. Medarbetare i nyckelpositioner får incitamentet, om resultatnivåerna enligt resultatkriterierna, fastställda av styrelsen, uppnås. När LTI har godkänts av Fazer-koncernens styrelse, betalas 1/3 av den intjänade LTI-bonusen ut kontant. För att skapa engagemang sparas 2/3 av den intjänade LTI-bonusen på ett konto. 1/3 betalas ut under det andra året och 1/3 under det tredje året.

Uppsägningstid och pension

Koncernchefen har en uppsägningstid på sex (6) månader vid egen uppsägning och tolv (12) månader vid uppsägning från företagets sida, om inte annat bestäms av vägande skäl. Om koncernchefens chefsavtal sägs upp, fastställs den eventuella ersättning som ska betalas ut med iakttagande av lokal lagstiftning, företagets policyer, avtalsförpliktelser och villkoren för de tillämpliga lång- och kortsiktiga incitaments- och förmånsplanerna. Ett eventuellt avgångsvederlag i händelse av att företaget säger upp koncernchefens avtal överstiger i allmänhet inte värdet av den fasta grundlönen och de ekonomiska förmånerna (exklusive bonus) för tolv (12) månader. Koncernchefen har möjlighet att gå i pension vid 62 års ålder. Koncernchefen har rätt till en tilläggspension som överstiger det lagstadgade systemet. Vissa ledamöter i koncernens ledningsgrupp har ett kollektivt pensionsarrangemang som ger dem rätt att gå i pension vid 62 års ålder.

Tusen euro

2021

2020

Koncernchefen och koncernens ledningsgrupp

Utbetalad lön

2 255

2 174

Kortfristiga förmåner

1 110

2 956

Långfristiga förmåner

1 089

693

Total lön

4 454

5 823

Tillkommande förmåner

66

89

Totalt

4 520

5 912