Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Icke-finansiell information 2020

Fazers icke-finansiella information beskriver bolagets förhållningssätt till styrning av miljö-, samhälls- och medarbetarfrågor samt respekt för mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och mutor. Denna frivilliga information bidrar till ökad transparens och har sammanställts i enlighet med rapporteringskraven för icke-finansiell information i finska bokföringslagen. Den uppfyller inte fullt de rapporteringskrav som ställs på företag som definieras som stora företag av allmänt intresse i och med att Fazer inte är ett företag av allmänt intresse. Mera information om vårt hållbarhetsarbete och centrala indikatorer finns att tillgå i den separata hållbarhetsdelen av vår årsberättelse.

Hållbarhet – en integrerad del av Fazers verksamhet 

Fazer fokuserar på matupplevelser och skapar glädje och välmående genom sina högklassiga produkter och tjänster för människor i Norden, Baltikum, Ryssland och internationellt i omkring 40 olika länder. Fazer fokuserar på marknaderna för bageri- och konfektyrprodukter samt non-dairy och växtbaserade livsmedel. Företaget är också en stor aktör på marknaden för kvarnspannmål i Norden och i allt högre grad inom foodtech. 

Hållbarhet är i kärnan av Fazers verksamhet. Företaget skapar gemensamt värde som en koncern och genom sina affärsverksamheter. Fazer utvecklar mat som en lösning för en mer hållbar planet och verksamhet. Fazer har förbundit sig till fyra centrala hållbarhetsmål som definierar företagets riktning: 50 % mindre utsläpp, 50 % mindre matsvinn, 100 % ansvarsfulla inköp och mer växtbaserat senast 2030. Fazers produktportfölj och sortimentsutveckling beaktar dessa mål och grundar sig på gedigen konsumentinsikt och forskning. 

Fazers operativa arbete definieras av intern effektivitet, effektivisering, en högpresterande kultur och effektiv prestationsledning. Företaget har en inkluderande, motiverande och säker arbetskultur. Fazer samarbetar med ett antal olika intressenter, från skolor och forskningsinstitut till odlarföreningar och icke-statliga organisationer. 

Hållbarhetsrisker och riskhantering 

De största hållbarhetsriskerna är förknippade med till exempel livsmedelssäkerhet och inköp av vissa råvaror från högriskländer. Dessa risker hanteras genom certifierade ledningssystem för livsmedelssäkerhet (som FSSC 22000) och genom att köpa råvaror, som kakao, enligt stränga upphandlingskriterier via antingen hållbara, certifierade källor eller odlarprogram. 
 
Fazer utvärderar och analyserar koncernens hållbarhetsrisker inom ramen för koncernens riskpolicy och vidtar åtgärder för att minimera riskerna. Affärsområdena och affärsenheterna ansvarar för den operativa QEHS-ledningen (kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet), inklusive hantering av relaterade risker. Koncernens hållbarhetsteam däremot fokuserar på hållbarhetsmålen och relaterade färdplaner samt för rapportering av framstegen. Riskhanteringsteamen identifierar de potentiella hållbarhetsriskerna på olika marknader och förbereder sig proaktivt för dem. 

För mer information om riskhantering, se avsnittet Bolagsstyrning i årsredovisningen. 

Viktiga policyer och principer 

Fazers verksamheter och hållbarhetsarbete styrs av företagets värderingar, etiska principer, hållbarhetspolicy, människorättspolicy och QEHS-policy. Fazers förvaltningsprinciper grundar sig på de tio principerna i FN:s Global Compact och företaget har förbundit sig att stödja implementeringen av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). 

Under 2020 förnyade Fazer sina värderingar och de anknytande beteendena som omsätter värderingarna i praktiken i det dagliga arbetet. Under året fördes samtal om värderingarna och beteendena bland Fazers medarbetare för att göra Fazers förnyade värderingar – Nordisk frihet, Äkta relationer och Modig kreativitet – synliga i deras arbete. Inom sina inköp tillämpar Fazer en uppförandekod för leverantörer och förväntar sig att råvaru- och tjänsteleverantörerna följer den. 

Ledning och styrning 

Fazer tillämpar lednings- och styrningsprocesser för att säkerställa att policyerna följs systematiskt. Fazers fortlöpande hållbarhetsarbete leds av hållbarhetsteamet samt hållbarhets- och QEHS-nätverket och styrs av forumet för hållbarhet. På styrelsenivå följer revisionsutskottet upp QEHS-frågor. 

Ledningssystemen för arbetshälsa och -säkerhet på Fazers verksamhetsställen grundar på kraven i den lokala lagstiftningen och de flesta har också ISO 45001-certifiering. Alla Fazers interna produktionsanläggningar har ledningssystem för livsmedelssäkerhet (FSSC 22000, IFS) som är godkända och certifierade enligt det globala livsmedelssäkerhetsinitiativet (GFSI). Inom riskhanteringen fortsätter åtgärderna för att minimera riskerna för livsmedelsbedrägerier och för att förbättra livsmedelsskyddet, till exempel genom passersystem. 

Medarbetare och tredje parter kan rapportera upptäckta och misstänkta fall av otillåtet beteende via en visselblåsarkanal. Totalt 21 fall rapporterades och undersöktes år 2020. Dessa fall gällde bland annat HR, QEHS, intressekonflikter och missbruk av företagets tillgångar. Två fall är fortfarande öppna. 

För mer information om funktioner och ansvarområden inom ledning av hållbarhetsfrågor, se avsnittet Ledning av hållbarhetsfrågor i årsredovisningen. 

Miljöansvar 

Miljöpåverkan från Fazers verksamheter härstammar från produktion, förpackningar, logistik och indirekt från råvaruproduktionen. Fazer strävar efter att motverka klimatförändringarna och minska utsläppen, öka återvinningen och återanvändningen av material och minska uppkomsten av avfall. Företaget driver hållbarhet i hela sin värdekedja, från inköp till förpackningar och logistik. 

Ett av Fazers hållbarhetsmål är 50 % mindre utsläpp senast 2030. Majoriteten av Fazers utsläpp kommer från råvaruproduktionen. Under 2020 förbättrade Fazer sin energieffektivitet med 18 % jämfört med referensåret 2011. Totalt 82 procent av företagets energiförbrukning kom från förnybara källor. Den totala energiförbrukningen var 529 970 MWh (507 418 MWh 2019). Den totala utsläppsintensiteten var 2,11 CO2e ton/producerat ton (2,29 CO2e ton/producerat ton 2019). 

Minskat matsvinn är en viktig prioritet för Fazer och företagets mål är att minska matsvinnet med 50 % senast 2030. Under 2020 minskade uppkomsten av avfall genom ny lagstiftning gällande brödbeställningar i Ryssland och förbättrad effektivitet inom produktionen på enheter med stora volymer i Finland. Av allt avfall som Fazer gav upphov till återanvändes eller återvanns 98,5 %. 

Fazers mål är att använda 100 % hållbara råvaror senast 2030. Detta mål inkluderar såväl miljömässiga som sociala hållbarhetsfrågor, och företaget samarbetar fortlöpande med leverantörerna för att minska utsläppen från sin råvaruproduktion. Fazer har till exempel börjat samarbeta med Baltic Sea Action Group (BSAG) och Reaktor för att skapa en utbildningsplattform för odlare i regenerativt jordbruk. Detta görs i syfte att åstadkomma en omställning av jordbruksmark från utsläppskälla till CO2-sänka, binda koldioxid i marken och förhindra övergödning av Östersjön genom att minska utsläppen av näringsämnen från åkrar i vattendragen. 

Koncept inom cirkulär ekonomi samt utnyttjande av biprodukter är avgörande i Fazers hållbarhetsarbete och affärslösningar. Bygget av en ny xylitolfabrik, som producerar xylitol av en biprodukt från havrekvarnsprocessen, i Lahtis, Finland framskred. En ny anläggning som använder havreskal från xylitolproduktionen som bränsle, kommer att försörja hela fabriksområdet i Lahtis med värme. Fazer kommer att stärka sitt arbete med förpackningar och innovationer för att minska användningen av plast. I början av 2021 lanserade Fazer en brödpåse som delvis tillverkas av havreskal, som är en biprodukt från havrekvarnsprocessen. 

Under 2020 ökade Fazers totala vattenförbrukning med 15 % och mängden avloppsvatten ökade med 19 %. Detta berodde i huvudsak på byggarbetena på xylitolfabriken i Lahtis och ett maskinhaveri inom Fazer Bageri Sverige. Fazer fortsätter att arbeta för att minska sin vattenförbrukning och mängden avloppsvatten i alla verksamhetsländer. 

Socialt ansvar 

Fazer skapar glädje och välmående med meningsfulla matupplevelser. Företagets sociala ansvar omfattar de egna medarbetarnas hälsa, arbetssäkerhet och utveckling, leverantörernas arbetsförhållanden och den inverkan Fazer som företag och dess produkter har på samhället. 

För att stöda samhället under covid-19-pandemin donerade Fazer produkter till hälso- och sjukvårdspersonal på sjukhus samt hälsovårds- och sjukvårdsenheter. Genom partnersamarbeten med icke-statliga organisationer donerade Fazer avsevärda mängder med produkter till mathjälp, isolerade äldre människor och behövande familjer. 

Välmående, produktkvalitet och produktutveckling 

Ett av Fazers fyra hållbarhetsmål är att tillhandahålla mer växtbaserade livsmedel, i enlighet med företagets strävan efter att främja både människornas och planetens välmående. Fazer utvecklar innovativa växtbaserade produkter som tjänar konsumenter som vill förbättra sitt välmående genom matlösningar. Inom foodtech utvecklar Fazer ständigt ett stort antal initiativ, som representerar företagets ledande ställning inom till exempel havreinnovationer. Under 2020 gjorde Fazer en ytterligare investering i sin samarbetspartner Solar Foods, ett finskt foodtech startupföretag som har utvecklat den nya proteinråvaran Solein®, och blev den största aktieägaren i företaget. 

Fazer tillämpar flera olika kontrollsystem för att säkerställa livsmedelssäkerhet och konsistent kvalitet hela tiden. Företaget har höga kvalitetsstandarder för råvaror och systematiska processer för kvalitetssäkring av färdiga produkter. Under 2020 hade Fazer tre produktåterkallelser som gällde livsmedelssäkerhet. Produkterna återkallades på grund av allergen korskontaminering. 

Personal och sysselsättning 

Fazer skapar sysselsättning direkt och indirekt. Under 2020 sysselsatte Fazer i genomsnitt 7 136 personer i åtta länder. Fazers indirekta sysselsättningseffekt kommer från inköp, partnersamarbeten och till exempel investeringsprojekt. Företaget erbjuder medarbetarna många olika karriärmöjligheter och tillfällen att utveckla sin kompetens. 

Personalens säkerhet är en naturlig prioritet för Fazer. Under 2020, på grund av covid-19-pandemin, fokuserade Fazer på att säkerställa medarbetarnas säkerhet samt produktionskontinuiteten. Under 2020 var frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro (LTAF, Lost Time Accident Frequency) på Fazer 4,7, vilket är bättre än året innan (6,5) och bättre än koncernens LTAF-mål för 2020, 5,0.  

Fazer lanserade en e-utbildning i mångfald och inkludering för att hjälpa medarbetarna att identifiera potentiella fördomar och utmana dem. Fazer fick utmärkta resultat i sin medarbetarundersökning och resultaten förbättrades inom alla delområden som ingick i undersökningen och i alla verksamheter. Åtgärder planerades inom teamen och funktionerna för att ytterligare förbättra vissa specifika områden. 

På grund av förändringarna i Fazers affärsmiljö och pandemin var företaget tvunget att genomföra samarbetsförhandlingar, som resulterade i uppsägningar och permitteringar. Fazer erbjöd de uppsagda stöd och hjälpte dem att hitta nytt arbete.  

Ansvarsfulla inköp 

Under 2020 genomförde Fazer viktigt internt arbete för att nå hållbarhetsmålet att ha 100 % ansvarsfulla inköp i fråga om alla råvaruleverantörer och värdekedjor senast 2030. Detta interna arbete utgör referensramen för att uppnå målet och inkluderar att definiera ansvarsfulla inköp, etablera en uppförandekod bland leverantörerna och utveckla hållbara upphandlingsprocesser. Av Fazers totala externa utgifter var 52 % från leverantörer som hade undertecknat uppförandekoden före utgången av 2020. 

Hållbarhetsmålet för ansvarsfulla inköp inkluderar också sociala aspekter som Fazer arbetar med genom till exempel utbildningsprogram för lokalsamhällen och kakaoodlare samt kontrollsystem för att förhindra barnarbete i Fazers råvaruproduktion. Kakao är en viktig råvara för Fazer och företaget använder 100 % hållbar kakao. Av den köpta kakaon är 69 % certifierad enligt UTZ, Rainforest Alliance eller Fairtrade Cocoa Programme och 31 % köpt via odlarprogram. 

Fazer använder enbart certifierad palmolja i sin produktion. I Norden och Baltikum är nästan 100 % av den palmolja som används segregerad, det mest hållbara alternativet inom certifieringssystemet Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO). I Ryssland använde Fazer palmolja köpt enligt Book & Claim under 2020, men ökade andelen certifikat för småskalig odling från 3 % till 50 % av inköpsvolymen av palmolja. 

Respekt för de mänskliga rättigheterna och bekämpning av korruption och mutor 

Att respektera de mänskliga rättigheterna är av yttersta vikt för Fazer. Under 2020 utvecklade Fazer samarbetet med det europeiska företagsrådet (EWC) ytterligare. Företaget främjar de mänskliga rättigheterna även genom hållbarhetsmålet 100 % ansvarsfulla inköp, som beaktar hållbarhetsaspekterna sociala och mänskliga rättigheter. Fazer uppdaterar sin uppförandekod för leverantörer utifrån återkoppling från en extern utredning av de mänskliga rättigheterna. 

Fazer godtar ingen form av mutor eller korruption, varken i sina egna eller i leverantörernas eller samarbetsparternas verksamheter. Fazer ger fortlöpande personalen utbildning för att säkerställa efterlevnad av företagets program för bekämpning av mutor och den relevanta lagstiftningen i sina verksamhetsländer. Under 2020 ordnade Fazer e-utbildning i bekämpning av mutor för medarbetarna för att hjälpa dem att identifiera och förhindra mutor.