Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

 Revision

Koncernens revisorer utses av den ordinarie bolagsstämman för ett år framåt. Revisorernas uppgift är att granska koncernens bokföring, bokslut och förvaltning. Uppgifterna är mer detaljerat definierade i tillämplig lagstiftning och i bestämmelserna om god revisionssed. Revisorerna deltar i det årliga styrelsemöte där koncernbokslutet behandlas och i revisionskommitténs möten.