Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Intern revision och riskhantering

Syftet med intern revision och riskhantering är att säkerställa att företagets operativa verksamhet bedrivs effektivt, att finansiell information samt annan tillhandahållen information är tillförlitlig samt att företaget följer tillämplig lagstiftning och driftsprinciper.

Syftet med intern revision och riskhantering är att säkerställa att företagets operativa verksamhet bedrivs effektivt, att finansiell information samt annan tillhandahållen information är tillförlitlig samt att företaget följer tillämplig lagstiftning och driftsprinciper. Styrelsen, med stöd av revisionskommittén, är ansvarig för att övervaka och utvärdera företagets interna revision och riskhantering. Den interna revisionen stöder styrelsen i dess uppdrag genom att säkerställa att koncernens kontrollmekanismer har planerats och verkställts effektivt.

Intern revision

Fazers interna revision har som syfte att förstärka och skydda koncernens värde genom att tillhandahålla självständig, objektiv kvalitetskontroll och genom att bidra till kontinuerlig förbättring av riskhantering och interna kontroller. Den interna revisionen rapporterar till revisionskommittén. Den interna revisionen utför revisioner enligt en årlig revisionsplan, som godkänns av revisionskommittén. Resultaten rapporteras regelbundet till koncernledningen, revisorer och revisionskommittén.  

Riskhantering

Riskhanteringen är en viktig del av Fazer-koncernens ledningssystem. Styrelsen godkänner Fazer-koncernens riskhanteringspolicy och övervakar att den följs.

Riskhanteringen är en pågående och systematisk process som syftar till att främja genomförandet av koncernens strategi och affärsmål, säkerställa att risker som inverkar på bolagets affärsverksamhet identifieras, bedöma, följa och förutse hot och möjligheter som påverkar affärsverksamheten samt att säkra affärsverksamhetens kontinuitet. 

Ledningen för affärsområdena, affärsenheterna och koncernfunktionerna har till uppgift att identifiera och bedöma riskerna som berör det egna området samt att minska dessa risker som en del av den operativa verksamheten. Finansiella risker hanteras av koncernens ekonomifunktion. Koncernens ekonomidirektör (CFO) är ansvarig för styrning, utveckling och rapportering av riskhantering till styrelsen och revisionskommittén. Dessutom stöttar ekonomidirektören affärsområdena, affärsenheterna och koncernfunktionerna med riskhantering.

Fazer definierar risk som en extern eller intern osäkerhet som kan påverka koncernen vid implementering av dess strategi, uppnående av dess mål eller kontinuiteten i dess affärsverksamheter. Risker kan uppstå till följd av händelser inom Fazer eller av externa förhållanden eller händelser. För att identifiera och övervaka risker delas dessa in i fyra kategorier: strategiska risker, operativa risker, olycksrisker och finansiella risker.

STRATEGISK RISK
anpassningsförmåga, marknader och kunder, affärsutveckling

OPERATIV RISK
medarbetare, processer och kontroller, operativa riktlinjer

Strategiska risker är externa risker som påverkar hela industrin (förändringar i efterfrågan, tillgången på råvaror, lagstiftningen, konkurrensläget osv.) eller självförvållade risker till följd av strategiska val (ny affärsutveckling, sammanslagningar eller förvärv, partnersamarbeten, beroende av en marknad/kund, hållbarhet o.s.v.). Fokus på strategiperioden: 3-5 år.

Operativa risker hänför sig till implementeringen av strategin och den dagliga affärsverksamheten. Till dessa hör bland annat effektivitet inom leveranskedjan, kundrelationer, råvarupriser, projekthantering, IT samt säkerhets- och medarbetarrelaterade risker. Fokus på budgetperioden: 1–2 år.

OLYCKSRISK
egendom, ansvar, hälsa och säkerhet

FINANSIELLA RISKER
valutor, räntor, likviditet, finansiering, motparter

Olycksrisker är fel, missförhållanden eller olyckor som förekommer inom Fazer eller i affärsmiljön och som orsakar skada eller förlust.

Finansiella risker hänför sig till förändringar i marknadspriser, tillräckliga finansiella tillgångar och motparters förmåga att fullgöra sina finansiella förpliktelser.