Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Styrelsens kommittéer

Styrelsen bestämmer om tillsättandet av kommittéer och deras medlemmar. Kommittéernas uppgift är att förbereda ärenden som kommer upp på styrelsemötena för beslut. Fazers styrelse tillsätter årligen en revisions- och en HR-kommitté. 

Revisionskommittén

Revisionskommitténs uppgift är att bistå styrelsen med dess ansvarsområden när det gäller tillbörlig styrning av koncernens redovisning och finanser. Revisionskommittén ska noggrant ta del av koncernens finansiella situation samt övervaka den interna kontrollen, den ekonomiska rapporteringen samt den interna revisionen och riskhanteringen. Därtill ska revisionskommittén övervaka bokslutsprocess och revision, utvärdera det externa revisionsbolagets ställning vis-à-vis Fazer och förbereda beslutsförslag inför val av revisor.

Revisionskommittén består av Jan Fazer (ordförande), Ketil Eriksen, Juhani Mäkinen och Laura Tarkka.

Under 2021 sammanträdde kommittén sex gånger och utöver sedvanliga ärenden behandlade kommittén bland annat frågor relaterade till informationssäkerhet, utvecklingen av tillgångar som inte hör till kärnverksamheten, uppgradering av compliance-processer samt affärsrisker som uppkommit i samband med covid-19-pandemin.

HR-kommittén

HR-kommittén (Human Resources) har till uppgift att bistå styrelsen med dess ansvarsområden rörande anställning av och ersättning till verkställande direktören och koncernens högsta ledning, övervaka den totala ersättningen till ledningen och personalens incitamentsprogram samt utvärdera ledningens arbete, inklusive att granska resultaten av medarbetarundersökningen.

HR-kommittén består av Casper von Koskull (ordförande), Elisabeth Dreijer von Sydow, Johan Linder och Cecilia Marlow.

År 2021 sammanträdde kommittén fyra gånger och beredde styrelseärenden som hänförde sig till exempelvis Fazers medarbetarstrategi, ledarskapsutveckling och personalens incitamentsprogram.