Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Styrelsens sammansättning och uppgifter

Enligt Fazers bolagsordning består styrelsen av minst fem och högst tio medlemmar som utses årligen vid den ordinarie bolagsstämman.

Styrelsen består av Casper von Koskull (ordförande), Elisabeth Dreijer von Sydow, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Johan Linder, Cecilia Marlow, Juhani Mäkinen och Laura Tarkka. Majoriteten av styrelsemedlemmarna är oberoende av bolaget och dess största aktieägare. 

Principer för styrelsens mångfald

Styrelsen har antagit följande principer och mål gällande styrelsens mångfald. När styrelsens sammansättning övervägs utvärderas den utifrån företagets nuvarande och framtida behov, samtidigt som styrelsens mångfald beaktas. Styrelsens mångfald ska utvärderas ur flera synvinklar. Fazers styrelse ska ha tillräcklig och kompletterande erfarenhet och expertis inom de viktigaste branscher och marknader som är relevanta för Fazers verksamhet. Därtill ska styrelsemedlemmarna ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för Fazer samt såväl branschkunskap som personliga egenskaper och integritet. Hänsyn ska också tas till de krav som Fazers verksamhet, geografiska närvaro, utvecklingsfas och framtida ambitioner ställer. En lämplig mångfald främjas ytterligare av exempelvis kön och ålder. Målet är att det ska finnas representanter för båda könen i styrelsen, och Fazers mål ska vara att eftersträva en bra och balanserad könsfördelning. Under 2021 var tre av totalt åtta ledamöter i Fazers styrelse kvinnor.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen har högsta befogenhet i alla de ärenden som inte enligt finska aktiebolagslagen eller bolagsordningen hör till andra organ. I enlighet med den finska aktiebolagslagen sörjer styrelsen för koncernens förvaltning och en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Styrelsen har en allmän skyldighet att arbeta i företagets och samtliga aktieägares bästa intresse och är ansvariga inför dessa. 

Styrelsen är ansvarig för att:

  • säkerställa att tillsynen av företagets bokföring och ekonomistyrning sköts på rätt sätt
  • godkänna koncernens värderingar och strategi 
  • godkänna de årliga affärsplanerna
  • fatta beslut om strategisk förvärv, avyttringar och strategiska investeringar
  • bevaka koncernens ekonomiska resultat och ställning
  • utse verkställande direktör (vd) och besluta om ersättning till koncernens högsta ledning

Därtill utvärderar styrelsen sin egen verksamhet och samarbetet med ledningen. 

Mötesordning

Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per år. Bokslutet godkänns senast i april. Koncernens strategi revideras och godkänns enligt behov. Affärsplanerna för året och ledningens bonusprogram godkänns i början av året. Ytterligare möten kan arrangeras om styrelsens ordförande, verkställande direktören eller en medlem av styrelsen anser det vara påkallat.

För att kunna sköta sina uppgifter på lämpligt sätt ska styrelsen sammanträda så ofta som behövs.

Under 2021 sammanträdde styrelsen 16 gånger. Styrelsen tog bland annat ställning till och utvärderade framstegen i implementeringen av Fazers strategi samt bolagets finansiella utveckling. Covid-19-pandemins påverkan på verksamheten och affärsmiljön var fortsättningsvis ett centralt ärende. Andra ärenden på agendan omfattade hållbarhet, utveckling av produktionen, förvärv samt personal- och kompetensutveckling.