Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Årsöversikt

Fazer-koncernens bokslut har uppförts i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna, International Financial Reporting Standards (IFRS).
RESULTATRÄKNING 2021 2020 2019 2018
Omsättning, MEUR * 1 139,8 1 101,2 1 097,0 1 029,2
EBITDA, MEUR * 104,6 117,4 111,2 120,8
% av omsättningen * 9,2 % 10,7 % 10,1 % 11,7 %
Rörelsevinst, MEUR * 39,9 51,9 49,1 55,9
Rörelsemarginal, % * 3,5 % 4,7 % 4,5 % 5,4 %
Vinst före skatter, MEUR * 45,9 41,8 51,6 53,5
 % av omsättningen * 4,0 % 3,8 % 4,7 % 5,2 %
Räkenskapsperiodens resultat, kvarvarande verksamheter, MEUR 31,6 32,6 38,9 41,6
Räkenskapsperiodens resultat, avvecklad verksamhet, MEUR 0,4  407,8 35,4 22,3
Räkenskapsperiodens resultat, MEUR 32,0 440,4 74,4 63,9
Hänförligt till moderbolagets aktieägare, MEUR 29,9 366,7 66,4 58,5
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande, MEUR 2,1 73,7 8,0 5,3

 

BALANSRÄKNING 2021 2020 2019 2018
Långfristiga tillgångar, MEUR 770,5 731,2 628,2 627,0
Övriga rörliga aktiva, MEUR 281,2 246,1 231,7 293,6
Likvida medel, MEUR 226,5 345,6 40,6 39,3
Tillgångar som innehavs för försäljning, MEUR - - 171,9 -
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, MEUR 805,3 869,3 494,1 484,9
Innehav utan bestämmande inflytande, MEUR 67,9 65,2 69,6 59,4
Räntebärande främmande kapital, MEUR 131,3 132,3 167,6 134,4
Räntefritt främmande kapital, MEUR 273,8 256,0 224,0 281,2
Skulder med samband till tillgångar som innehas för försäljning, MEUR - - 117,1 -
Balansomslutning, MEUR 1 278,2 1 322,8 1 072,4 959,9

 

NYCKELTAL 2021 2020 2019 2018
Bruttoinvesteringar, MEUR 82,4 104,1 107,1 50,5
Dividend / aktie, EUR ** 13,60 14,40 9,10 9,50
Räntebärande nettoskulder, MEUR -95,2 -213,3 127,0 95,0
Skuldsättningsgrad, % -10,9 % -22,8 % 22,5 % 17,5 %
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 3,5 % 58,8 % 13,4 % 11,6 %
Soliditet, % 68,3 % 70,7 % 52,6 % 56,8 %
Personal (FTE) * 7 123 7 316 7 532 7 646
Personal 31 december * 8 049 8 496 8 805 8 884

 

*) Siffrorna för åren 2020-2017 är kvarvarande verksamheternas siffror. I balansräkningen har tillgångar för avvecklad verksamhet för året 2019 rapporterats i raden 'Tillgångar som innehavs för försäljning' och skulder i raden 'Skulder med samband till tillgångar som innehas för försäljning'. 

Nyckeltalen är beräknade på motsvarande sätt enligt ovan nämnda resultat- och balansräkningens presentation principer.

**) 2021 Styrelsens förslag till bolagsstämman.