Vårt mål är att skapa smakupplevelser - samtidigt som vi beaktar miljökonsekvenserna.

Den globala livsmedelsproduktionen står för mer än 30 procent av de globala växthusgasutsläppen, 70 procent av färskvattenförbrukningen och 80 procent av skogsskövlingen (UNEP). Det är den största enskilda orsaken till förlusten av arter och minskad biologisk mångfald. Det är även en orsak till övergödning och vattenförorening.

Fazer är beroende av tillgången på råvaror på lång sikt, därför är det viktigt att vi arbetar för att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet.

Vi jobbar för att minska vår miljöpåverkan

Den största direkta miljöpåverkan från Fazers produktionsanläggningar och restauranger uppstår genom vår energi- och vattenförbrukning, avfall och biprodukter. För att hantera vår inverkan på miljön har många produktionsanläggningar och restauranger infört Lean-principerna och är certifierade enligt ISO 14001. Fazer arbetar för att minimera påverkan genom forskning, produktutveckling och innovativa recept och menyer.

Fazers miljömål

Fazers miljöprogram består av fem fokusområden: energi, avfall, råvarusvinn, vatten, ansvarsfullt jordbruk och ökad miljömedvetenhet. Fazer har miljömål som definierar ambitionen av respektive fokusområde. Framgången för att uppfylla varje mål mäts genom KPI:er och genom att uppfylla de uppsatta mål som anges nedan.

Minska klimatpåverkan och öka energieffektiviteten

 • Fazer har som mål att minska energiförbrukningen med 20 procent per ton till 2020.
 • 70 procent av elförbrukningen är från och med 2017 förnybar energi 

Förebygga avfall och råvarusvinn

 • Fazer har som mål att minska avfallet i produktionen med 10% per ton till år 2020
 • Fazer ska till år 2020 inte skicka något avfall till deponi
 • Fazer har som mål att öka återvinningen med 10% i Ryssland
 • Gateau har som mål att minska svinnet i samband med skyltning med 40 procent till år 2020
 • Fazer arbetar för att minska matsvinnet – såväl lager- och serveringssvinn som tallrikssvinn.
 • Fazer minskar tallrikssvinnet genom kampanjer och portionering 

Hantera och använda vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt

 • Fazer kommer utvärdera vattenfrågor i produktionen och värdekedjan och ta fram en vattenplan
 • Fazer fortsätter sitt åtagande till Baltic Sea Action Group för att främja den ekologiska balansen i Östersjön

Stödja ett ansvarsfullt lantbruk och förhindra förlust av biologiskt mångfald

 • 100 procent av den palmolja som bolaget köper 2020 ska vara RSPO-verifierad, hållbart producerad olja med bättre spårbarhet.
 • Fazer har som mål att stödja GAP i kakaoodling enligt Fazers kakaovision och kriterier
 • Fazer Bageri och Fazer Kvarn i Sverige och Finland ska uppfylla principerna för hållbar spannmålsodling till år 2025
 • Fazer går vidare med åtagandet om noll avskogning