November 2022

I punkt 6 har vi lagt till information om att vi kan lämna ut uppgifter om produktfeedback och -förfrågningar även till våra distributörer för att kunna hantera feedback och förfrågningar smidigt.

I de tjänstespecifika uppgifterna/uppgifterna om mobilappen MyFazer har vi lagt till information om att vi med appanvändarens samtycke även kan samla in platsinformation för att skicka riktad reklam.

September 2022

I Punkt 1 har vi lagt till information om att vi också samlar in uppgifter om prenumerationer på nyhetsbrev, också behandlar pressrepresentanters och påverkares personuppgifter och också samlar in uppgifter om påverkare från vår tjänsteleverantör Cision.

I punkt 2 har vi specificerat de uppgiftstyper som vi behandlar.

I punkt 4 har vi specificerat de rättsliga grunderna till våra behandlingssyften.

I punkt 6 har vi mer ingående beskrivit överlåtelsen av uppgifter på grundval av lagstadgade skyldigheter och samarbetspartner som vi anlitar i vår verksamhet som även behandlar personuppgifter.

Fazer-koncernen har grundat bolaget Fazer Poland sp. z o.o., som har lagts till i punkt 10 som personuppgiftsansvarig. 

April 2022

I punkt 2 har vi lagt till information om att man i företags och företrädare för gemenskapers information även samlar in information som rör åtkomsthantering eller deltagande i utbildningar.

I punkt 6 har vi lagt till information om, att vi kan överlåta information om produktreturneringar och -förfrågningar åt detaljhandelns aktör eller varumärkets innehavare för flexibel skötsel av förfrågningar.

Fazer-koncernen har köpt Trensums Food Ab, som har lagts till i punkt 10 som registerförare. 

I de tjänstespecifika uppgifterna har vi lagt till information om Shop-in-Shop-bageriernas nya webbutik.

Oktober 2021

I punkt 4 har vi lagt till information om behandling av personuppgifter för ändamål som rör förebyggande av bedrägerier och iakttagande av bestämmelser.

Juni 2021

Vi har lagt till Fazer Cafés tårtbutik och Take away-tjänst i de tjänstespecifika uppgifterna och i punkt 7 som innehåller information om Fazers webbutiker. Vi har tagit bort Fazer Leipurit-webbutiken i samma punkter eftersom dess verksamhet har upphört.

I punkt 10 har vi tagit bort följande personuppgiftsansvariga, som har fusionerats med andra Fazer-bolag: Kaslink Aito Oy, Kaslink Foods Oy, Kaslink Oy och Fazer Konfektyr AB.

I de tjänstespecifika uppgifterna har vi tagit bort uppgifterna om mobilappen My Gateau eftersom vi har slutat att erbjuda appen. Vi har även preciserat uppgifterna genom att lägga till uppgifter om mobilappen MyFazer även under rubriken som gäller mobilappar.

Vi har preciserat uppgifterna om användning av cookies och förtydligat uppgifterna om riktad marknadsföring i avsnitt 2, 3 och 4.

Oktober 2020

I punkten 1 Varifrån samlar vi in information har vi lagt till en möjlighet att handla kontaktuppgifter till företagskunder och andra intressentgrupper från kommersiella aktörer.

Punkten ”7. Överför vi dina uppgifter utanför EU eller EES (till s.k. tredje land)?” har vi uppdaterat med hänsyn till inverkan av EU-domstolens Schrems 2-avgörande och för att beakta det att EU-US Privacy Shield inte längre används som överföringsmekanism.

I de tjänstespecifika uppgifterna har vi tagit bort avsnitten om tjänsten Fazer Brainhow och appen MyFazerCafe, som inte längre erbjuds till kunderna.

Juli 2020

Uppgifterna har uppdaterats så att de motsvarar vår ändrade cookiespolicy, enligt vilken installation av cookies i regel kräver användarens samtycke. Vi har även förtydligat avsnittet med rubriken ”Analys, statistik samt utveckling av affärsverksamheten, produkter och tjänster”. Dessutom har vi förtydligat det avsnitt som innehåller information om lagringstider för uppgifter.

I punkten ”7. Överför vi dina uppgifter utanför EU eller EES (till s.k. tredje land)?” har vi lagt till information om nya webbutiker.

I förteckningen över personuppgiftsansvariga har vi lagt till information om Kaslink-bolagens kommande fusion med Fazer Finland Ab.

Vi har lagt till information om mobilappen Gateau.

I punkten om stamkundsprogrammet MyFazer har vi lagt till information om cookies och andra motsvarande tekniker som används.

Februari 2020

I avsnittet Personuppgiftsansvariga har vi tagit bort de fem företag som avyttrades av Fazer-koncernen i juni 2019, nämligen Fazer Food Services Oy, Fazer Food Services AB, Fazer Food Services AS, Fazer Food Services A/S och Fazer Food OÜ, eftersom ägandeförhållandet för dessa har ändrats.

Informationen om dataöverföring utanför EU:s eller EES gränser har uppdaterats för att återspegla införandet av ett utvecklingsverktyg för användargränssnitt där tjänsteleverantören och en av underleverantörerna finns i USA.  

December 2019

I punkten Varifrån samlar vi in information? har vi infogat information om anmälan till evenemang som ordnas av Fazer.

I beskrivningen av hur länge vi lagrar dina uppgifter har vi infogat detaljer om de tillagda avsnitten om kameraövervakningssystem och passersystem.

De tjänstespecifika uppgifterna har uppdaterats.

  • Fazer Candy Store har bytt namn till Fazer Store. Ett stycke om Fazer Store i avsnittet Webbutiker har uppdaterats med information om behandling av personuppgifter i samband med att webbutiken påminner kunden om en så kallad övergiven kundvagn.
  • Avsnitt om behandling av personuppgifter som inhämtas från Fazers Facebook-sidor och om det relaterade gemensamma personuppgiftsansvaret med Facebook Ireland Limited.
  • Beskrivningar av kameraövervakningssystem och passersystem på Fazers verksamhetsställen.

I punkten Personuppgiftsansvariga har vi infogat de tre företag som Fazer-koncernen förvärvade i juni 2019, nämligen Kaslink Oy, Kaslink Aito Oy och Kaslink Foods Oy. Oy Karl Fazer Ab är gemensamt personuppgiftsansvarig med de tre ovan nämnda nya dotterbolagen som hör till samma koncern, vilka fungerar som personuppgiftsansvariga för sin egen verksamhet.

Juni 2019

Informationen om överföring av uppgifter utanför EU eller EES (”tredje länder”) har uppdaterats så att den överensstämmer med att vi inom lager- och leveranshantering anlitar en tjänsteleverantör som har sitt säte i USA och som anlitar underleverantörer i tredje länder.

Maj 2019

De tjänstespecifika uppgifterna har uppdaterats

  • Det gamla MyFazer-tjänsteavsnittet har raderats, eftersom det nya My Fazer-stamkundsprogrammet ersätter den tidigare tjänsten.
  • My Fazer-stamkundsprogrammet har infogats i den tjänstespecifika uppgifterna.

Maj 2018

Fazer-koncernen har fortsatt och påskyndat sina förberedelser inför EU:s allmänna dataskyddsförordning, som träder i kraft i maj 2018. Samtidigt har vi reviderat vår integritetspolicy. Resultatet är en mer exakt och tydlig beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter. Dessutom har vi förbättrat layouten för att göra integritetspolicyn mer lättläst. 

Följande centrala ändringar har gjorts:

För närvarande beskriver vår integritetspolicy även hur vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss som representant för ett företag eller någon annan organisation.

Vi har preciserat punkten Varifrån samlar vi in information?.

I de Tjänstespecifika uppgifterna beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in i respektive tjänst och för vilka ändamål vi använder dessa uppgifter. Från och med nu kan du enkelt kontrollera alla frågor gällande behandling av dina uppgifter i respektive tjänst.

I punkten Vilken typ av information samlar vi in? ger vi exempel på vilken typ av personuppgifter vi samlar in om dig. Till exempel har vi preciserat beskrivningen av hur vi behandlar personuppgifter relaterade till din hälsa.

I punkten Cookies har vi preciserat hur Fazer-koncernen använder cookies.

Vi har preciserat beskrivningen av vad dina uppgifter används till. Vårt mål är att så tydligt som möjligt redogöra för dig för vilka ändamål och varför vi använder dina personuppgifter.

Vi har infogat detaljer i beskrivningen av hur länge vi lagrar dina uppgifter. Vi lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för det ändamål som dina uppgifter har samlats in. Vi har infogat en tabell där du kan kontrollera de tjänstespecifika användningsändamålen och grunderna för lagringstiderna för personuppgifter.

Dessutom har vi preciserat beskrivningen av vem som kan behandla dina uppgifter. Exempelvis använder vi i vissa tjänster tredje parter som vi lämnar ut dina uppgifter till så att vi kan fullgöra våra avtal. Till dessa parter hör leverantörer av betalningsförmedling och transporttjänster.

Vi har preciserat beskrivningen av hur vi överför dina uppgifter utanför EU/EES, dvs. tredje länder.

Dessutom har vi preciserat beskrivningen av vem du kan vända dig till vid frågor gällande behandling av dina uppgifter.

I punkten Personuppgiftsansvariga ger vi en förteckning över alla personuppgiftsansvariga inom Fazer-koncernen. Oy Karl Fazer Ab är personuppgiftsansvarig tillsammans med landsbolagen som hör till samma koncern, vilka fungerar som personuppgiftsansvariga för sin egen verksamhet.

 

Februari 2018  

Fazer-koncernen förbereder sig för EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018. Vi har gjort behandlingen av personuppgifter enhetlig och centraliserad inom Fazer-koncernen så att vi kan skydda dina personuppgifter så bra som möjligt. 

Den mest påtagliga förändringen är att Oy Karl Fazer Ab i fortsättningen, tillsammans med dotterbolagen som hör till samma koncern, fungerar som registeransvariga för sin egen verksamhet. I den uppdaterade dataskyddsbeskrivningen har vi preciserat hur dina personuppgifter hanteras i Fazer-företagen och hur du kan använda dina rättigheter så enkelt och effektivt som möjligt.   

Väsentliga förändringar är:   

Vi har preciserat avsnittet Varifrån samlar vi uppgifterna?   

Vi har preciserat avsnittet Vilka uppgifter samlar vi in? - med exempel på vilken sorts personuppgifter vi samlar in om dig. Vi strävar efter att du i fortsättningen ska kunna vara bättre medveten om vilka uppgifter vi lagrar om dig.  

Vi har preciserat vad dina uppgifter används till. Vi har strävat efter att vara ännu tydligare med på vilka grunder vi använder dina uppgifter.  

Vi har preciserat hur länge vi sparar dina uppgifter.  

Vi har preciserat vem som kan hantera dina uppgifter.    

Vi har lagt till ett avsnitt där vi berättar hur du kan använda dig av dina rättigheter och påverka hanteringen av dina personuppgifter.  

Vi har även lagt till ett avsnitt om hur du kan följa förändringar som görs i vår dataskyddsbeskrivning