Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers integritetspolicyUppdaterad 24.6.2019. Se här vad som ändrats.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi i affärsverksamheterna i de företag som ingår i Fazer-koncernen behandlar personuppgifter om konsumenter samt om kontaktpersoner i företag, andra organisationer och hos andra intressenter.

I det allmänna avsnittet ger vi allmän information om behandling av uppgifter på Fazer samt dina rättigheter. I de tjänstespecifika uppgifterna kan du enkelt och snabbt kontrollera hur vi behandlar dina uppgifter i just de tjänster som du använder.

Kunden i fokus och utmärkt kvalitet är centrala värderingar för oss: vi behandlar dina uppgifter ansvarsfullt och vi vill vara värda ditt förtroende. Du kan själv påverka hur dina uppgifter behandlas. I denna integritetspolicy ger vi dig information om dina rättigheter och hur du kan använda dem.

Dina uppgifter registreras när du ingår avtal eller hanterar andra ärenden, till exempel när du registrerar dig som användare av våra tjänster, ger oss tillstånd att skicka marknadskommunikation till dig, köper produkter i våra webbutiker, använder online- eller mobiltjänster, deltar i marknadsföringskampanjer eller enkätundersökningar, ger feedback eller kontaktar vår kundservice.

Vi behandlar dina uppgifter när vi fullgör avtal eller tillhandahåller tjänster, i vår marknadsförings- och kundkommunikation samt vid kundservice. Dessutom riktar vi med hjälp av uppgifterna vår marknadsföring och kommunikation så att den passar dig. Framöver vill vi skapa ännu bättre upplevelser och den insamlade informationen hjälper oss att förstå våra kunder bättre.

1. Varifrån samlar vi in information?

Vi samlar in uppgifter om dig bland annat när du
• registrerar dig som användare av våra tjänster,
• ger oss marknadsföringstillstånd och får meddelanden av oss,
• gör köp i våra webbutiker eller använder andra av våra online- och mobiltjänster,
• deltar i våra marknadsföringskampanjer eller i marknads- och opinionsundersökningar som vi låter göra,
• ger oss feedback, lämnar en kontaktförfrågan eller kontaktar Fazer på annat sätt,
• är kontaktperson för en av våra företagskunder eller någon annan intressent eller du kontaktar oss som representant för en organisation, eller
• delar, publicerar, kommenterar eller skickar meddelanden på Fazers sociala medier för att få kundservice. Vi utför även övervakning på allmän nivå på sociala medier för att förstå våra kunder bättre och skapa oss en bättre förståelse för vilka diskussioner som förs om Fazer och branschen.

Vi kan också samla in uppgifter om dig ur andra register som tillhör företagen inom Fazer-koncernen, till exempel i samband med förvärv av affärsverksamhet eller andra företagsförvärv.

2. Vilken typ av information samlar vi in?

Vi kan behandla olika slags uppgifter beroende på vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Du kan själv påverka vilken typ av information vi samlar in. Vissa uppgifter får vi direkt av dig, när du till exempel handlar i våra webbutiker eller deltar i våra kampanjer. Vissa uppgifter får vi genom cookies och andra motsvarande tekniker. På det viset lär vi oss till exempel hur våra tjänster används och kan erbjuda bästa möjliga serviceupplevelse. Du kan kontrollera i de tjänstespecifika uppgifterna hur vi behandlar dina uppgifter i de olika tjänster som du använder.

Visa mer
Visa mindre

Vi samlar in följande uppgifter om dig, beroende på vilka tjänster du använder:

Namn och kontaktuppgifter:

Vi samlar in för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.

Befolkningsstatistik:

Vi samlar in andra beskrivande uppgifter, exempelvis ålder och/eller födelsetid, språk och land.

Identifieringsuppgifter:

Vi samlar in registreringsuppgifter via e-tjänster, exempelvis användarnamn och lösenord samt andra motsvarande säkerhetsuppgifter.

Kundrelationsuppgifter:

Vi samlar bland annat in uppgifter om köp gjorda i webbutiker eller andra tjänster, bokningar, använda förmåner, mottagna nyhetsbrev (t.ex. om meddelandet har öppnats) och annan verksamhet. Vi samlar även in kundfeedback och övriga kontakter. Vid vissa reklamationer kan vi behandla hälsouppgifter för att utreda vårt juridiska ansvar.

Betalningsuppgifter:

För att vi ska kunna hantera dina betalningar samlar vi in nödvändig information för betalning av dina köp. Vi samlar bland annat in information om vilket betalningssätt du använder samt faktureringsuppgifter om du beställer produkter av oss och väljer betalningssättet faktura.

Representationsuppgifter:

Vi samlar in uppgifter om din position i det företag, den organisation eller den intressent som du representerar samt dess namn och kontaktuppgifter när du har kontakt med oss som representant för detta/denna. Vi samlar även in andra uppgifter som är nödvändiga för att sköta relationen mellan Fazer och ditt företag eller din organisation.

Kampanjuppgifter:

När du deltar i våra marknadsföringskampanjer, till exempel en utlottning eller tävling, samlar vi in de uppgifter du angett i samband med dem samt information om att du deltagit i kampanjen.

Marknads- och opinionsundersökningar:

I samband med att vi genomför marknads- och opinionsundersökningar samlar vi in uppgifter som vi använder för att utveckla våra tjänster, vår affärsverksamhet och våra produkter.

Intresse- och profileringsuppgifter:

Vi samlar in uppgifter om vad du är intresserad av. Förutom de uppgifter som du uttryckligen har uppgett kan vi utifrån andra uppgifter vi har samlat in även göra antaganden och dra slutsatser om dina intressen.

Marknadsföringstillstånd och -förbud:

Vi samlar in uppgifter om huruvida du har gett marknadsföringstillstånd och marknadsföringsförbud.

Ändringsuppgifter:

Om ovan nämnda uppgifter ändras kan uppgifter om ändringarna sparas i våra system, så att vi kan säkerställa att uppgifterna är korrekta.

Lagring av bilder:

Vi kan ta foton eller spela in videor vid Fazers evenemang. Om vi uttryckligen fotar eller videofilmar dig, och inte exempelvis publiken, ber vi om ditt samtycke till att fotot eller filmen publiceras. Dessutom kan foton på dig lagras i våra övervakningskameror när du besöker Fazers verksamhetsställen.

Hälsouppgifter:

I anslutning till vissa tjänster, till exempel Fazer Brainhow, samlar vi in information om din hälsa, exempelvis din aktivitetsnivå, kost och sömn. När vi samlar in hälsouppgifter ber vid om ditt uttryckliga samtycke till att uppgifterna behandlas, om vi inte har någon annan lagstadgad grund att behandla uppgifterna. En sådan grund kan vara till exempel att utreda det juridiska ansvaret vid reklamationer.

Du kan själv påverka vilka uppgifter vi samlar in. Du kan använda flera av våra tjänster utan att du ger oss ovan nämnda uppgifter. För att använda vissa tjänster, exempel delta i kampanjer, hantera reklamationer eller köpa produkter eller tjänster i webbutikerna, förutsätts det dock att du anger personuppgifter. Om du väljer att inte ge oss dina personuppgifter kan vi inte nödvändigtvis erbjuda dig alla erbjudanden eller innehåll, eller ge dig lika inriktad och personlig service som när vi får använda dina uppgifter. I de tjänstespecifika uppgifterna kan du kontrollera vilka uppgifter vi samlar in i samband med respektive tjänst.

Visa mindre
3. Cookies

Vi samlar in uppgifter om användning av våra onlinetjänster till exempel med hjälp av cookies.

En cookie är en liten fil som webbplatsen lagrar i besökarens webbläsare och som skickar information till webbplatsadministratören när besökaren på nytt besöker webbplatsen. Vi använder sådana cookies på våra webbplatser som fungerar enligt sitt syfte – de förbättrar användarupplevelsen och följer upp trafiken på Fazers webbplatser. Vi kan också använda cookies för att förbättra, personifiera och marknadsföra våra webbplatser. Du kan stänga av cookies eller ställa in ett larm för cookies i inställningarna i din webbläsare.

Visa mer om våra cookies här.

4. Vad används uppgifterna till?

Vi behandlar dina uppgifter för affärsverksamhetens behov, exempelvis för att leverera produkter du har beställt, tillhandahålla tjänster du har köpt eller fullgöra andra avtal. Vi behandlar dina uppgifter även när det är nödvändigt för att fullgöra Fazers berättigade intressen. I vissa situationer kan vi också be om ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas. Vi kombinerar de uppgifter vi samlar in för att kunna ge dig så bra service som möjligt.

Visa mer
Visa mindre

Vi behandlar dina uppgifter bland annat för följande ändamål:

Online- och mobiltjänster:

Vi behandlar dina uppgifter så att du kan använda våra onlinetjänster och mobilappar. Med hjälp av dina uppgifter kan vi identifiera dig, erbjuda e-tjänster och fullgöra avtal, till exempel leverera beställningar.

Kundservice och -kommunikation:

Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla kundservice, till exempel svara på din feedback eller dina reklamationer, för kundkommunikation och för att lösa meningsskiljaktigheter.

Direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar:

Vi behandlar dina uppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi kan även behandla dina uppgifter vid marknads- och opinionsundersökningar för att vi ska förstå våra kunder bättre och därigenom kunna tillhandahålla bättre tjänster.

Riktad kommunikation och marknadsföring samt riktade tjänster:

Vi behandlar dina uppgifter för att rikta kommunikationen och marknadsföringen till dig. På detta sätt kan vi erbjuda just dig så relevant information som möjligt om våra produkter och tjänster. Vårt riktade innehåll grundar sig alltid på de intressen som kunden själv säger sig ha eller på vad vi har lärt oss om kunden genom lagrad information. Till denna typ av information hör till exempel vilka kampanjer du har deltagit i och hur du har hanterat ärenden i våra onlinetjänster. Utifrån dessa uppgifter skapar vi grupper som vi riktar vår marknadsföring till. Vi riktar med andra ord inte marknadsföringen uttryckligen till enskilda personer.

Analys, statistik samt utveckling av affärsverksamheten, produkter och tjänster:

Vi behandlar uppgifter för analys, statistik och rapportering, för att utveckla vår affärsverksamhet, våra produkter och tjänster samt för att förbättra användarupplevelsen.

Vi behandlar uppgifter på de ovan beskrivna sätten för att fullgöra avtal eller utifrån Fazers berättigade intressen. Vi kan också be om ditt samtycke till att uppgifterna behandlas för vissa ändamål. Till exempel grundar sig vår direktmarknadsföring till konsumenter alltid på att de i förväg ger sitt samtycke, som de när som helst kan ta tillbaka.

Med berättigat intresse avses ett intresse som är lagenligt och vars fullgörande är viktigt för Fazers verksamhet. Fazer kan agera utifrån ett berättigat intresse när det föreligger ett relevant och lämpligt förhållande mellan användaren av tjänsten, det vill säga den registrerade, och Fazer. Vid bedömning av ett berättigat intresse övervägs den registrerades och Fazers intressen, exempelvis fullgörande av grundläggande rättigheter, de insamlade uppgifternas natur, användningsändamålen och dataskyddet. Den registrerade har rätt att motsätta sig behandling som sker utifrån berättigat intresse. Du kan läsa mer om rättigheterna i punkten 8. Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Du kan läsa mer om vilka uppgifter vi samlar in i olika tjänster samt om de tjänstespecifika användningsändamålen och grunderna i punkt 1. Varifrån samlar vi in information?

Visa mindre
5. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi lagrar inte dina uppgifter längre än nödvändigt för att fullgöra de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy samt för att iaktta eventuell annan tvingande lagstiftning, till exempel bokföringslagstiftningen. Lagringstiden för dina uppgifter påverkas också av i vilket sammanhang och i vilket syfte uppgifterna har samlats in. Nedan kan du läsa mer om hur lagringstiderna fastställs.

Visa mer
Visa mindre

I tabellen nedan kan du kontrollera grunderna för lagringstiderna för personuppgifter per tjänst. När grunden för lagring av dina uppgifter upphör inleds en process som på ett säkert sätt raderar dina uppgifter i våra register.

Tjänster eller funktioner som omfattas av lagringstiderna Exempelvis till vad använder vi dina uppgifter i just denna tjänst? Hur länge lagrar vi dina uppgifter?
Engångsköp eller standardbeställning i webbutik För leverans av beställning och mottagning av eventuell reklamation Tills beställningen (eller sista leveransen vid standardbeställning) har levererats, reklamationstiden har gått ut, uppgifterna inte behövs för att övervaka kvaliteten på tjänsten eller produkterna och vi inte har orsak att anta att du kontaktar oss i anknytning till denna beställning.
Bokningssystem (t.ex. Fazers besökscenter, tjänsten möten & fester) Genomförande av tjänst eller evenemang Tills tjänsten eller evenemanget har genomförts, reklamationstiden har gått ut, uppgifterna inte behövs för att övervaka kvaliteten på tjänsten eller produkterna och vi inte har orsak att anta att du kontaktar oss i anknytning till denna tjänst eller detta evenemang. Registrerade kunders uppgifter lagras under kundrelationen.
Deltagande i kampanj För genomförande av kampanjen (t.ex. skicka pris) Tills kampanjen har avslutats och åtgärderna efter kampanjen (t.ex. skicka pris) har vidtagits och vi inte har orsak att anta att du kontaktar oss i anknytning till denna kampanj.
Marknadskommunikation För marknadsföring av Fazers nyheter och erbjudanden Tills marknadsföringstillståndet har återkallats och/eller nyhetsbrevet har avbeställts.
Feedback, nya idéer, reklamationer eller annan kundservice För behandling av feedback, förbättring av tjänst och utredning av juridiskt ansvar Tills reklamationstiden har gått ut, kraven på egenkontroll inom livsmedelssäkerhet har fullgjorts, feedbacken har behandlats och Fazers juridiska ansvar har utretts och behandlats klart.
Beställning För tillhandahållande av tjänst Tills beställningen har levererats/hämtats, reklamationstiden har gått ut och uppgifterna inte behövs för att övervaka kvaliteten på tjänsten eller produkterna och vi inte har orsak att anta att du kontaktar oss i anknytning till denna beställning.
Svar på opinionsundersökning eller enkät För att förbättra våra tjänster Tills enkäten eller undersökningen har avslutats och undersökningen eller enkäten har fyllt sitt syfte.
Användning av mobilapp (t.ex. Fazer Brainhow) För tillhandahållande av tjänst Tills appen inte längre används och appkontot har sagt upp.
Fazer-kort För tillhandahållande av tjänst Tills kortavtalet har slutat gälla.
Användning av MyFazer-stamkundprogrammet. För tillhandahållande av tjänst Tills du avslutar användningen av MyFazer-stamkundprogrammet.
Behandling av personuppgifter om representant för företag eller annan organisation eller intressent För utförande av tjänster eller förmedling av kommunikation Tills vi inte längre behöver dina uppgifter i det syfte för vilket dina uppgifter har samlats in eller du inte längre sköter de uppdrag i företaget eller organisationen utifrån vilka dina uppgifter behandlas. Vi fortsätter dock att behandla dina uppgifter om till exempel din nya befattningsbeskrivning utgör en grund för detta.

Observera att vi trots ovan nämnda kriterier kan ha en på tvingande lagstiftning grundad skyldighet att behandla vissa uppgifter om dig (t.ex. transaktionsuppgifter i webbutiker för att iaktta bokföringslagstiftningen) längre, varvid vi behandlar uppgifterna uteslutande för att iaktta den aktuella lagstiftningen. Vi kan också avvika från lagringstiderna om Fazer omfattas av ett juridiskt krav eller om behandlingen av ett sådant juridiskt krav är ofullbordad.

Dessutom kan vi, trots det ovan nämnda, behandla information i oidentifierbar form bland annat för analys och statistik samt för att utveckla vår affärsverksamhet, våra produkter och tjänster.

Visa mindre
6. Vem kan behandla dina uppgifter och lämnar vi ut dem till tredje parter?

Dina uppgifter behandlas inom Fazer-koncernen. Vi kan lämna ut dina uppgifter till exempel till myndigheterna om vi är skyldiga att göra detta enligt lagstiftningen. Dessutom kan vi i samband med en eventuell försäljning av affärsverksamhet eller något annat företagsarrangemang lämna ut dina uppgifter till köparen av affärsverksamheten eller någon annan relevant part i företagsarrangemanget.

För att fullgöra avtal kan vi lämna ut personuppgifter till tredje parter. Till denna typ av parter hör exempelvis våra samarbetspartner som tillhandahåller betalningsförmedling eller transporttjänster i våra webbutiker eller på våra försäljningsställen och som fungerar som personuppgiftsansvariga i fråga om de personuppgifter som behövs för att förmedla betalningar eller utföra transporter. Vilka samarbetspartner som respektive webbutik anlitar framgår i den aktuella webbutiken. Vi uppmanar dig att ta del av denna typ av tredje parters integritetspolicyer.

Vid behandling av personuppgifter använder vi tjänster som tillhandahålls av tredje parter, men lämnar i regel inte ut dina uppgifter till dem så att de kan använda dem för andra ändamål än de som Fazer har fastställt.

Visa mer
Visa mindre

För behandling av dina uppgifter, till exempel för tekniskt underhåll eller genomförande av kampanjer och direktmarknadsföring, anlitar vi underleverantörer och tjänsteleverantörer. Då ålägger vi dem genom ändamålsenligt avtalsarrangemang att sörja för en adekvat dataskyddsnivå för att skydda dina personuppgifter och att även i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning. De underleverantörer och tjänsteleverantörer som vi anlitar använder dina uppgifter enbart för att fullgöra de användningsändamål som Fazer har fastställt och som beskrivs ovan. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till dem så att de kan använda dem för andra ändamål.

7. Överför vi dina uppgifter utanför EU eller EES (till s.k. tredje land)?

Om vi använder dina uppgifter för elektronisk kommunikation kan dina uppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer i USA. Dina uppgifter kan även överföras till USA och Kanada när du handlar i vår webbutik Fazer Candy Store som tillhandahålls av Fazer Konfektyr Ab. Enligt Europeiska kommissionens beslut är dataskyddsnivån i Kanada adekvat. Våra tjänsteleverantörer i USA följer de regler som grundar sig på Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA. Vi kan även överföra dina uppgifter till andra tredjeländer under förutsättning att kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning uppfylls.

Visa mer
Visa mindre

För att genomföra elektronisk marknads- och kundkommunikation använder vi oss av ett elektroniskt verktyg som tillhandahålls av vår tjänsteleverantör i USA. Därför kan dina uppgifter överföras till USA när vi använder dina uppgifter för elektronisk kommunikation. Vi använder också ett tjänsteföretag i USA för lagerhantering och frakt som använder underleverantörer i andra tredjeländer. Därför kan dina uppgifter överföras till andra tredjeländer när vi behandlar uppgifterna för ändamål som rör lagerhantering och frakt.

Webbutiken Fazer Candy Store, som tillhandahålls av Fazer Konfektyr Ab, använder en plattform som tillhandahålls av en tjänsteleverantör i Kanada, och i samband med behandling av uppgifter i webbutiken kan uppgifter överföras även till USA. Detta innebär att dina uppgifter i Fazer Candy Store kan överföras till USA och Kanada för att du ska kunna använda webbutiken.

Enligt Europeiska kommissionens beslut är dataskyddsnivån i Kanada adekvat, vilket tryggar överföringen av personuppgifter till Kanada. Våra tjänsteleverantörer i USA har förbundit sig att följa de regler som grundar sig på den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA, vilka garanterar en adekvat dataskyddsnivå. Du kan läsa mera om Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA på Europeiska kommissionens webbplats.

Vi kan också överföra dina uppgifter utanför EU eller EES i andra fall än de ovan nämnda om detta är nödvändigt för att kunna fullgöra de ovan nämnda uppgifternas användningsändamål, för lagerhantering och frakt eller för det tekniska underhållet av uppgifterna under förutsättning att de krav som anges i EU:s dataskyddsförordning uppfylls, till exempel att överföringen genomförs genom att använda modellklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen.

8. Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Du kan kontrollera hur Fazer samlar in och använder dina uppgifter. Eftersom dina rättigheter är viktiga för oss har vi skapat flera sätt för dig att påverka behandlingen av dina uppgifter. Nedan kan du ta del av dina rättigheter och på vilka sätt du kan utöva dem.

Visa mer
Visa mindre

Du har rätt att påverka behandlingen av dina uppgifter på följande sätt:

• Du har rätt att när som helst förbjuda att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring (rätt att göra invändningar). Observera att om du via länken i nyhetsbrevet avbeställer ett nyhetsbrev som du prenumererat på, men har gett oss generellt samtycke till marknadsföring, kan du fortfarande få marknadskommunikation av oss. Du kan då återkalla ditt samtycke med ett formulär som finns på vår webbplats eller genom att kontakta vår kundservice. Observera att du trots att du förbjudit direktmarknadsföring fortfarande kan se vår reklam i Fazers externa onlinetjänster och fortfarande kan få kundkommunikation, till exempel bekräftelser på beställningar i webbutiker. Dessutom kan du få marknadskommunikation från Fazer i anknytning till ditt arbete eller ansvarsområde. Den kan du enklast förbjuda genom att klicka på en länk som finns i slutet av det meddelande du fått.

• I vissa situationer kan du av skäl som hänför sig till din specifika situation ha rätt att göra invändningar även mot annan behandling av personuppgifter än direktmarknadsföring. Din rätt gäller endast sådana uppgifter om dig som vi behandlar med stöd av Fazer berättigade intressen. När du ber oss avsluta behandlingen av dina personuppgifter på denna grund ska du informera oss om vilket det specifika skälet är, utifrån vilket behandlingen av dina uppgifter ska avslutas.

• Du har rätt att begära tillgång till uppgifter om dig eller få en bekräftelse på att vi inte behandlar uppgifter om dig (rätt till tillgång). Du kan enklast göra en begäran om tillgång med ett formulär som finns på vår webbplats. I vissa situationer har du också rätt att i elektronisk form få de personuppgifter du gett oss och kan då, om du vill, även överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet).

• Du har rätt att få dina uppgifter rättade (rätt till rättelse). Det innebär att du, om dina uppgifter är felaktiga, oklara eller ofullständiga, har rätt att be oss rätta eller komplettera uppgifterna. I vissa situationer kan du ha rätt att begränsa behandlingen (rätt till begränsning av behandling). Det innebär att du, om du bestrider uppgifternas korrekthet, har rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om dina uppgifter är korrekta.

• Du har rätt att få dina uppgifter raderade i vissa situationer, till exempel om behandling av dina personuppgifter inte längre är nödvändig för de ändamål som de har samlats in, eller om behandlingen av dina personuppgifter har grundat sig på ditt samtycke och du vill återkalla samtycket och det inte finns någon annan grund för behandling av dina personuppgifter (rätt att bli bortglömd). Observera att vi inte kan radera dina uppgifter om behandling av dina personuppgifter är nödvändig till exempel för att kunna leverera en beställning du gjort i en webbutik eller iaktta ditt förbud mot direktmarknadsföring.

Du kan utöva dina rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss med ett formulär som finns på vår webbplats.

Visa mindre
9. Till vem kan du vända dig i frågor gällande behandling av dina uppgifter?

Du kan ta närmare del av våra dataskyddsprinciper på https://www.fazergroup.com/sv/privacy, där du till exempel kan kontakta oss eller utöva dina rättigheter gällande behandling av uppgifter.

Om du anser att vi trots principerna angivna i denna integritetspolicy har kränkt dina rättigheter enligt personuppgiftslagstiftningen kan du lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten. Vi rekommenderar ändå att du först vänder dig till kundservicen för att reda ut ärendet.

10. Personuppgiftsansvariga:

Oy Karl Fazer Ab, tillsammans med de bolag som hör till samma koncern, vilka fungerar som personuppgiftsansvariga för sin egen verksamhet.

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder.

Visa mer
Visa mindre

Oy Karl Fazer Ab
Fazersvägen 6, 01230 Vanda
PB 4, 00941 Helsingfors

Finland

Fazer Food Services Ab
Sånggränden 6, 00420 Helsingfors
PB 37, 00421 Helsingfors

Fazer Restauranger Ab
Fazersvägen 6, 01230 Vanda
PB 4, 00941 Helsingfors

Fazer Restauranger Ab
Fazersvägen 6, 01230 Vanda
PB 4, 00941 Helsingfors

Oy NIS - Nordic Industrial Sales Ab
PB 4, 00941 Helsingfors

Fazer Bageri Ab
Fazersvägen 6, 01230 Vanda
PB 17, 00941 Helsingfors

Bioferme Oy
Rauvolantie 64, 20760 Piispanristi

Fazer Finland Ab, Fazer Kvarn
PB 4, 00941 Helsingfors

Froosh Oy
Mikaelsgatan 25, 00100 Helsingfors
Energigatan 3, 00180 Helsingfors

Sverige

Fazer Food Services AB
Lindhagensgatan 120
PO Box 30170
104 25 Stockholm, Sweden

Fazer Konfektyr AB
Lindhagensgatan 120
PO Box 30170
104 25 Stockholm, Sweden

Fazer Bageri AB
Lindhagensgatan 120
PO Box 30170
104 25 Stockholm, Sweden

Gateau AB
Hallgränd 3
121 62 Johanneshov, Sweden

Fazer Kvarn AB
Kartåsgatan 5A
531 40 Lidköping, Sweden

Froosh Sverige AB, Froosh AB
Hammarby Kaj 24
120 62 Stockholm, Sweden

Norge

Fazer Food Services AS
Filipstad Brygge 1
Box 1375, Brygge 1
0252 Oslo, Norway

Froosh AS
Karl Johans Gate 2
0154 Oslo, Norway

Danmark

Fazer Food Services A/S
Skibhusvej 52 A, 1.
5000 Odense C, Denmark

Froosh ApS
Lindgreens Allé 12
DK-2300 Copenhagen, Denmark

Estland

Fazer Eesti AS
Veerenni 24
10135 Tallinn, Estonia

Fazer Food OÜ
Jälgimäe tee 14
76404 Saku vald, Harjumaa, Estonia

Lettland

Fazer Latvija SIA
Druvas iela 2
Ogre, 5001, Latvia

Litauen

Fazer Lietuva UAB
Raudondvario pl. 129A
47188 Kaunas, Lithuania

Visa mindre
Tjänstespecifika uppgifter

I de tjänstespecifika uppgifterna kan du kontrollera mer detaljerat varifrån vi samlar in uppgifter och hur vi behandlar dina uppgifter i olika tjänster som du använder.

Visa mer
Visa mindre
Webbutiker

Via våra webbutiker kan du beställa våra produkter eller tjänster. Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra avtal och sköta kundrelationen. För att genomföra tjänster samlar vi i samband med beställningar in uppgifter om dig, som namn och kontaktuppgifter, kundrelationsuppgifter, ändringsuppgifter samt identifieringsuppgifter som behövs för att leverera beställningen. Vi samlar även in dina betalningsuppgifter, bland annat det valda betalningssättet samt faktureringsuppgifter om betalningssättet är faktura. Om du vill kan du också ge oss marknadsföringstillstånd.

För att fullgöra avtal kan vi lämna ut personuppgifter till tredje parter. Till denna typ av parter hör exempelvis våra samarbetspartner som tillhandahåller betalningsförmedling eller transporttjänster i våra webbutiker och som fungerar som personuppgiftsansvariga i fråga om de personuppgifter som behövs för att förmedla betalningar eller utföra transporter. Vilka samarbetspartner som respektive webbutik anlitar framgår i den aktuella webbutiken. Vi uppmanar dig att ta del av denna typ av tredje parters integritetspolicyer.

När du handlar i vår webbutik Fazer Candy Store, som tillhandahålls av Fazer Konfektyr Ab, kan dina uppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer i USA och Kanada. Enligt Europeiska kommissionens beslut är dataskyddsnivån i Kanada adekvat. Våra tjänsteleverantörer i USA följer de regler som grundar sig på Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA. Du kan läsa mer om överföring av uppgifter till tredje länder i punkt 7. Överför vi dina uppgifter utanför EU eller EES (till s.k. tredje land)?

Bokningssystem

Via våra bokningssystem kan du göra exempelvis lokal- eller evenemangsbokningar eller boka bord i våra restauranger och caféer. För att kunna fullgöra avtal ber vi dig i samband med bokning ange uppgifter, som namn och kontaktuppgifter samt kundrelationsuppgifter, för att vi ska kunna göra bokningen i ditt namn, bekräfta din bokning och kontakta dig till exempel vid eventuella avbokningar. I samband med bokning kan vi också be dig uppge andra uppgifter som behövs för att hantera bokningen. Till dessa hör exempelvis information om dieter, eventuella rörelsehinder eller vid födelsedagsfester, jubilarens förnamn och ålder. Utifrån kundrelationen samlar vi även in uppgifter om dina intressen samt ändringsuppgifter. Om du vill kan du också ge oss marknadsföringstillstånd.

Beställningar

Hos oss kan du beställa till exempel tårtor, bröd och mat. För att kunna fullgöra avtal samlar vi i samband med beställning in uppgifter om dig, som namn och kontaktuppgifter, som behövs för att bekräfta beställningen och vid behov ta kontakt i frågor gällande beställningen. Vi kan också samla in uppgifter om dieter om det behövs för att fullfölja en matbeställning.

Kampanjer

Vid kampanjer marknadsför vi exempelvis en viss produkt, tjänst eller ett visst erbjudande under en viss tidsperiod. I samband med en kampanj kan vi till exempel erbjuda möjlighet att delta i en utlottning eller tävling eller be dig samtycka till marknadsföring. I dessa fall ber vi dig uppge personuppgifter, som namn och kontaktuppgifter. Vi behöver dessa uppgifter för att genomföra kampanjen och skicka ett eventuellt pris i utlottningen eller tävlingen till dig och, om du har samtyckt till marknadsföring, för att skicka exempelvis erbjudanden, nyhetsbrev eller nyheter per e-post även efter kampanjens slut.

Marknadskommunikation

Marknadskommunikation till konsumenter

Med hjälp av nyhetsbrev skickar vi information till dig elektroniskt om till exempel erbjudanden eller nya produkter och tjänster. Vi ber dig om samtycke till utskick av nyhetsbrev. Om du har gett oss generellt marknadsföringstillstånd kan vi skicka sådana nyheter och nyhetsbrev till dig som vi tror att du är intresserad av utifrån de tjänster du använder. Du kan när som helst avbeställa ett nyhetsbrev genom att klicka på en länk som finns i slutet av nyhetsbrevet. Observera att du trots att du avbeställt ett visst nyhetsbrev ändå kan få annan marknadskommunikation från Fazer-koncernen, om du inte har återkallat ditt generella samtycke till marknadsföring som du gett Fazer-koncernen.

Du kan återkalla det generella marknadsföringstillståndet i tjänsten MyFazer, genom att kontakta vår kundservice eller med ett formulär som finns på vår webbplats. Om du återkallar det generella marknadsföringstillståndet får du ingen marknadskommunikation som riktar sig till konsumenter. Dina prenumerationer på nyhetsbrev avslutas också.

Marknadskommunikation till representanter för företag och andra intressenter

Du kan få marknadskommunikation från Fazer i anknytning till ditt arbete eller ansvarsområde till exempel om ditt företag är vår kund, du som representant för företaget har visat intresse för Fazers tjänster eller produkter, du hör till någon annan intressent eller du har prenumererat på något av våra nyhetsbrev. Vi gör så här utifrån kundrelationen eller Fazers berättigade intressen. Vi ber om samtycke till kommunikation om den lokala lagstiftningen kräver det. Om du får denna typ av marknadskommunikation från Fazer i anknytning till ditt arbete eller ansvarsområde kan du enklast förbjuda den genom att klicka på en länk som finns i slutet av det meddelande du fått.

Feedback, reklamationer och annan kundservice

Via vår kundservice för konsumenter kan du ge oss feedback, göra reklamationer på våra produkter eller tjänster eller skicka idéer till oss. Utifrån kundrelationen samlar vi i anslutning till detta in uppgifter om dig, som namn och kontaktuppgifter samt eventuella representationsuppgifter, som underlättar behandlingen av idén eller reklamationen och ger oss möjlighet att svara dig. Vi kan också samla in uppgifter om din hälsa, om det är nödvändigt för att behandla kompensationen eller utreda det juridiska ansvaret. Det gör vi till exempel om en av våra produkter har gett dig något slags hälsosymptom.

Opinionsundersökningar och -enkäter

Med hjälp av opinionsundersökningar och enkäter samlar vi in information som är viktig för vår verksamhet. Det är frivilligt att delta i dem och vi behandlar dina uppgifter utifrån ditt samtycke. I samband med att du deltar i enkäter eller undersökningar kan vi be dig uppge sådana personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra den aktuella enkäten eller undersökningen, eller om det i samband med enkäten eller undersökningen ordnas en utlottning, behöver vi dina personuppgifter, som namn och kontaktuppgifter, för att kunna skicka ett pris.

Mobilappar

Vi tillhandahåller mobilappar som våra kunder kan använda för att göra till exempel beställningar eller få förmåner när de besöker våra caféer och restauranger. För att du ska kunna använda apparna samlar vi in personuppgifter om dig, som kontaktuppgifter, ändringsuppgifter samt kundrelationsuppgifter och uppgifter om dina intressen, till exempel information om användning av appen, så att vi kan skicka lämpliga erbjudanden till dig.

MyFazerCafé

MyFazerCafé är ett kundprogram som inkluderar ett mobilkort som kan laddas ned till smarttelefoner. Med mobilkortet får du förmåner som du kan använda i alla Fazer Caféer. För att du ska kunna använda programmet samlar vi utifrån kundrelationen in uppgifter om dig: namn och kontaktuppgifter, kundrelationsuppgifter, ändringsuppgifter och uppgifter om dina intressen. Om du vill kan du också ge oss marknadsföringstillstånd.

Tjänsten Fazer Brainhow

Fazer Brainhow är en välmåendetjänst som Oy Karl Fazer Ab tillhandahåller. I denna integritetspolicy beskriver vi hur Fazer som personuppgiftsansvarig behandlar dina uppgifter i tjänsten.

Tjänsten är utvecklad på Wellmo Mobile Wellness Solutions MWS Oy:s (nedan ”Wellmo”) plattform och använder sig av Wellness Foundry Holding Oy:s (nedan ”MealLogger”) tjänster, vilket möjliggör övervakning av måltidsdata. Wellmo och MealLogger behandlar som självständiga personuppgiftsansvariga en del av de uppgifter som användaren uppger i tjänsten. Vi uppmanar dig att även ta del av Wellmos och MealLoggers dataskyddsprinciper innan du börjar använda tjänsten.

Fazer samlar in och behandlar dina personuppgifter i anknytning till Fazer Brainhow för att vi ska kunna hjälpa dig att främja din hälsa, möjliggöra kamratstöd och för att du ska kunna bokföra hur din hälsa förbättras. För detta samlar vi in uppgifter om dig, bland annat namn och kontaktuppgifter, stegantal, vikt, längd, uppgifter om dina medlemskap i grupper och gemenskaper i tjänsten och uppgifter om din kost. I tjänsten kan du ange uppgifter om dig själv, till exempel kön, sömn och aktivitetsnivå, och om du vill kan du också ange vilket slags uppgifter som helst som kan hjälpa dig till ett bättre välmående. Till denna typ av uppgifter hör till exempel uppgifter om hur du motionerar eller om din stressnivå. Du kan också ladda upp foton i tjänsten.

Du själv bestämmer vilka uppgifter om dig vi samlar in och du kan när som helst radera dina uppgifter i vår tjänst. Eftersom det är fråga om känslig information om din hälsa ber vi om ditt uttryckliga samtycke till att dessa uppgifter samlas in och behandlas.

Om din arbetsgivare har tillhandahållit dig tjänsten kan dina insamlade uppgifter användas för att skapa anonymiserad statistik över din arbetsplats. Inga uppgifter förutom anonymiserad statistik lämnas ut till din arbetsgivare. Om du vill kan dina uppgifter dessutom användas i olika jämförelser med de övriga användarna på din arbetsplats. Du kan själv i inställningarna i tjänsten bestämma om du vill dela dina uppgifter med andra användare.

Fazer-kort

Med Fazer-kortet kan du betala köp i vissa av Fazers restauranger. När du får kortet anvisas du att skapa en profil där du kan följa upp dina köp. I samband med att du skapar en profil ber vi dig utifrån din kundrelation ange personuppgifter, till exempel namn och kontaktuppgifter samt födelsetid, för att vi ska kunna identifiera dig som användare av ditt kort.

My Fazer-stamkundsprogrammet

My Fazer är Fazer-koncernens stamkundsprogram. I stamkundsprogrammet ingår olika slags tjänster, förmåner och erbjudanden samt möjlighet att delta i utvecklingen av Fazers produkter och tjänster. Du kan bli medlem i stamkundsprogrammet i Fazers online- och mobiltjänster. En medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap i tjänsten My Fazer.

Behandlingen av uppgifter inom ramen för My Fazer-stamkundsprogrammet grundar sig på det stamkundsavtal du har ingått. Vi samlar in ditt namn och dina kontaktuppgifter för administration av My Fazer-stamkundsprogrammet. Du kan redigera och hantera dina uppgifter i tjänsten My Fazer.

Dessutom samlar vi med hjälp av bland annat cookies in följande uppgifter om medlemmarna i My Fazer-stamkundsprogrammet: besök i onlinetjänster, köp, omdömen om produkter och tjänster samt uppgifter som medlemmarna själva har uppgett, till exempel feedback och svar på olika enkäter och undersökningar. Vi kan kombinera insamlade uppgifter med andra kunduppgifter och använda uppgifterna för att rikta intressanta förmåner, tjänster och innehåll till medlemmarna i My Fazer-stamkundsprogrammet samt för analys, statistik och utveckling av programmet.

I My Fazer-stamkundsprogrammet ingår marknadskommunikation, och när du blir medlem får du om du så önskar aktuella nyheter, förmåner och erbjudanden från Fazer per e-post och eventuellt även på annan elektronisk väg. Du kan hantera dina meddelandeinställningar i tjänsten My Fazer. Pushnotiser från stamkundsprogrammet i mobilappar kan du hantera i respektive app.

Vi använder oss av tredjepartstjänster för genomförande av stamkundsprogrammet, och därför kan dina uppgifter överföras till USA. Du kan läsa mer om överföring av uppgifter till tredje länder i punkt 7. Överför vi dina uppgifter utanför EU eller EES (till s.k. tredje land)?

Behandling av personuppgifter om kontaktpersoner i företag och om andra intressenter

I anslutning till sin affärsverksamhet behandlar Fazer uppgifter om företagskunder, potentiella företagskunder, leverantörer, underleverantörer och andra intressenter. Vi behandlar dina personuppgifter i dessa sammanhang när du hanterar ärenden med oss som representant för ett företag eller någon annan organisation eller intressent. Vi behandlar vanligen uppgifter för att fullgöra avtal eller utifrån Fazers berättigade intressen. Du kan läsa mer om berättigat intresse i punkt 4. Vad används uppgifterna till? Vi kan även be om ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter till exempel när den tillämpliga lagstiftningen kräver samtycke för att skicka marknadskommunikation som hänför sig till ditt arbete eller ansvarsområde.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra avtal eller tillhandahålla tjänster, för kundkommunikation och -service samt för analys, statistikföring, rapportering och utveckling av vår affärsverksamhet. Vi använder dina uppgifter även för marknadsföring av våra produkter och tjänster, och exempelvis utifrån de uppgifter om dina intressen i anknytning till ditt arbete som du uppgett kan vi rikta marknadsföringen till dig så att den är till så stor nytta i ditt arbete som möjligt. Om du får denna typ av marknadskommunikation från Fazer i anknytning till ditt arbete eller ansvarsområde kan du när som helst avregistrera dig genom att klicka på en länk som finns i slutet av det meddelande du fått.

När du hanterar ärenden med oss som representant för ett företag eller någon annan organisation eller intressent, samlar vi uppgifter om dig, bland annat namn, position, uppgifter och/eller titel i det företag eller den organisation du representerar. I vissa situationer kan vi även samla in uppgifter om dina intressen samt eventuellt andra uppgifter som är nödvändiga för att sköta relationen mellan Fazer och ditt företag eller din organisation. Dessutom samlar vi in uppgifter från allmänt tillgängliga källor, till exempel företags webbplatser, sociala medietjänster samt register och kontaktdatabaser som upprätthålls av myndigheter eller tjänsteleverantörer.

Visa mindre
Gå upp