Aktieägarna vid bolagsstämman är Fazer-koncernens högsta beslutande organ. Den ordinarie bolagsstämman hålls årligen senast i juni i Helsingfors eller Vanda.

Bolagsstämman handlägger de ärenden som ankommer på den enligt gällande lag och Fazers bolagsordning, som fastställande av bokslut och utdelning, val av styrelse och revisorer samt beslut om deras ersättningar.

I enlighet med bolagsordningen skickas kallelsen till bolagsstämman per post senast 14 dygn före bolagsstämman.