Revisorer

Intern revision

Fazers interna revision har som syfte att förstärka och skydda koncernens värde genom att tillhandahålla självständig, objektiv kvalitetskontroll och genom att bidra till kontinuerlig förbättring av riskhantering och interna kontroller. Den interna revisionen rapporterar till revisionskommittén. Den interna revisionen utför revisioner enligt en årlig revisionsplan, som godkänns av revisionskommittén. Resultaten rapporteras regelbundet till koncernledningen, revisorer och revisionskommittén.  

Revisorer

Koncernens revisorer utses av den ordinarie bolagsstämman för ett år framåt. Revisorernas uppgift är att granska koncernens bokföring, bokslut och förvaltning. Uppgifterna är mer detaljerat definierade i tillämplig lagstiftning och i bestämmelserna om god revisionssed. Revisorerna deltar i det årliga styrelsemöte där koncernbokslutet behandlas och i revisionskommitténs möten.