Revisorer

Intern revision

Den interna revisionen utvärderar de olika verksamheternas effektivitet och ändamålsenlighet samt övervakar hur den interna kontrollen fungerar. Den säkerställer att den ekonomiska och operativa rapporteringen är tillförlitlig och att fastslagna verksamhetsprinciper och givna instruktioner följs. Den interna revisionen sammanställer årligen en revisionsplan. Resultaten rapporteras regelbundet till koncernledningen, revisorer och revisionsutskottet. Den interna revisionen rapporterar till revisionsutskottet.

Revisorer

Koncernens revisorer utses av den ordinarie bolagsstämman för en ettårs-period. Revisorernas uppgift är att granska koncernens bokföring, bokslut och förvaltning. Uppgifterna är mer detaljerat definierade i tillämplig lagstiftning och i bestämmelserna om god revisionssed. Revisorerna deltar i det årliga styrelsemöte där koncernbokslutet behandlas och i revisionsutskottets möten.