Riskhanteringen är en viktig del av Fazer-koncernens ledningssystem. Styrelsen godkänner Fazer-koncernens riskhanteringspolicy och övervakar att den följs.

Riskhanteringen är en viktig del av Fazer-koncernens ledningssystem. Styrelsen godkänner riskhanteringspolicyn och övervakar att den följs. Riskhanteringen är en pågående och systematisk process som syftar till att främja genomförandet av koncernens strategi och affärsmål, säkerställa att risker som inverkar på bolagets affärsverksamhet identifieras, bedöma, följa och förutse hot och möjligheter som påverkar affärsverksamheten samt att säkra affärsverksamhetens kontinuitet. 

Ledningen för affärsområdena, affärsenheterna och koncernfunktionerna har till uppgift att identifiera och bedöma riskerna som berör det egna området samt att minska dessa risker som en del av den operativa verksamheten. Finansiella risker hanteras av koncernens ekonomifunktion. Koncernens ekonomidirektör (CFO) är ansvarig för styrning, utveckling och rapportering av riskhantering till styrelsen och revisionskommittén. Dessutom stöttar ekonomidirektören affärsområdena, affärsenheterna och koncernfunktionerna med riskhantering.

Fazer definierar risk som en extern eller intern osäkerhet som kan påverka koncernen vid implementering av dess strategi, uppnående av dess mål eller kontinuiteten i dess affärsverksamheter. Risker kan uppstå till följd av händelser inom Fazer eller av externa förhållanden eller händelser. För att identifiera och övervaka risker delas dessa in i fyra kategorier: strategiska risker, operativa risker, olycksrisker och finansiella risker.

STRATEGISK RISK
anpassningsförmåga, marknader och kunder, affärsutveckling
OPERATIV RISK
medarbetare, processer och kontroller, operativa riktlinjer

Strategiska risker är externa risker som påverkar hela industrin (förändringar i efterfrågan, tillgången på råvaror, lagstiftningen, konkurrensläget osv.) eller självförvållade risker till följd av strategiska val (ny affärsutveckling, sammanslagningar eller förvärv, partnersamarbeten, beroende av en marknad/kund, hållbarhet o.s.v.). Fokus på strategiperioden: 3-5 år.

Operativa risker hänför sig till implementeringen av strategin och den dagliga affärsverksamheten. Till dessa hör bland annat effektivitet inom leveranskedjan, kundrelationer, råvarupriser, projekthantering, IT samt säkerhets- och medarbetarrelaterade risker. Fokus på budgetperioden: 1–2 år.

OLYCKSRISK
egendom, ansvar, hälsa och säkerhet
FINANSIELLA RISKER
valutor, räntor, likviditet, finansiering, motparter

Olycksrisker är fel, missförhållanden eller olyckor som förekommer inom Fazer eller i affärsmiljön och som orsakar skada eller förlust.

Finansiella risker hänför sig till förändringar i marknadspriser, tillräckliga finansiella tillgångar och motparters förmåga att fullgöra sina finansiella förpliktelser.

Till de mest betydande riskerna relaterade till Fazers verksamhet hör råvarurisker där risker relaterade till pris och tillgång minskas genom t.ex. hedging och avtalsarrangemang, risker relaterade till kunder och konsumentefterfrågan (minskas genom t.ex. hantering av produktportföljer och varumärken), risker relaterade till produktsäkerhet (minskas genom t.ex. livsmedelssäkerhetsledning och kvalitetscertifieringar), politiska risker (minskas genom t.ex. noggrann uppföljning av den politiska utvecklingen) och olycksrisker (minskas genom t.ex. koncernomfattande försäkringsprogram, regelbundet uppdaterade riskanalyser, kontinuitetsplaner för alla viktiga produktionsanläggningar och investeringar i arbetssäkerhet för att förhindra arbetsolyckor och risk för yrkessjukdomar). Dessa risker tillsammans eller separat kan påverka Fazers verksamhet, resultat, finansiella ställning, konkurrenskraft eller anseende.

Klimatförändringar som påverkar tillgång, pris och kvalitet på råvaror samt vattenrelaterade risker är identifierade risker för livsmedelsproduktionen. Fazer har identifierat potentiella risker som äventyrar de mänskliga rättigheterna eller oetiska praxis som kan förekomma särskilt i värdekedjan. Alla eventuella risker relaterade till förverkligandet av de mänskliga rättigheterna eller bekämpning av korruption eller mutor hanteras med hjälp av medarbetarutbildning, interna policyer och revisioner. Risker relaterade till de mänskliga rättigheterna minskas också genom iakttagande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och de processer som beskrivs i dessa vägledande principer. Fazer har implementerat ett visselblåsarsystem som möjliggör rapportering av misstankar om otillåtet beteende. Systemet är tillgängligt för anställda och externa parter.

Alla Fazers marknader påverkades av covid-19-pandemin. De verksamheter som drabbades hårdast var Retail-verksamheten, som omfattar Fazer Cafés och Gateau-bageributikerna, Travel Retail inom Fazer Konfektyr och verksamheten för djupfrysta bageriprodukter. Omedelbara riskreducerande åtgärder vidtogs under hela året för att säkerställa medarbetarnas säkerhet och verksamhetens kontinuitet.