Riskhanteringen är en viktig del av Fazer-koncernens ledningssystem. Styrelsen godkänner Fazer-koncernens riskhanteringspolicy och övervakar att den följs.

Riskhanteringen är en viktig del av Fazer-koncernens ledningssystem. Styrelsen godkänner riskhanteringspolicyn och övervakar att den följs. Riskhanteringens uppgift är att främja genomförandet av koncernens strategi och affärsmål, säkerställa att risker som inverkar på bolagets affärsverksamhet identifieras, bedöma, följa och förutse hot och möjligheter som påverkar affärsverksamheten samt att säkra affärsverksamhetens kontinuitet. Ledningen för affärsområdena, affärsenheterna och koncernfunktionerna har till uppgift, som en del av den operativa verksamheten, att identifiera och bedöma riskerna som berör det egna området samt att minska dessa risker. Finansiella risker hanteras av koncernens ekonomifunktion.

Koncernens ekonomidirektör ansvarar för styrning och utveckling av riskhanteringen, rapportering av riskhanteringen till styrelsen och revisionsutskottet samt för att ge affärsområdena, affärsenheterna och koncernfunktionerna stöd vid riskhantering.

Fazer definierar risk som en extern eller intern osäkerhet som kan påverka koncernens implementering av sin strategi, uppnående av sina mål eller kontinuiteten i sina affärsverksamheter. Risker kan uppstå till följd av händelser inom Fazer, externa förhållanden eller händelser. För att identifiera och övervaka risker delas dessa in i fyra kategorier: strategiska risker, operativa risker, olycksrisker och finansiella risker.

STRATEGISK RISK
anpassningsförmåga, marknader och kunder, affärsutveckling
OPERATIV RISK
medarbetare, processer och kontroller, operativa riktlinjer
Strategiska risker är externa risker som påverkar hela industrin (förändringar i efterfrågan, tillgången på råvaror, lagstiftningen, konkurrensläget osv.) eller självförvållade risker till följd av strategiska val (ny affärsutveckling, sammanslagningar eller förvärv, partnersamarbeten, beroende av en marknad/kund, socialt företagsansvar osv.). Fokus på strategiperioden: 3–5 år. Operativa risker hänför sig till implementeringen av strategin och den dagliga affärsverksamheten. Till dessa hör bland annat effektivitet inom leveranskedjan, kundrelationer, råvarupriser, projekthantering, IT, säkerhets- och medarbetarrelaterade risker osv. Fokus på budgetperioden: 1–2 år.
OLYCKSRISK
egendom, ansvar, hälsa och säkerhet
FINANSIELLA RISKER
valutor, räntor, likviditet, finansiering, motparter
Olycksrisker är fel, missförhållanden eller olyckor som förekommer inom Fazer eller i affärsmiljön och som orsakar skada eller förlust. Finansiella risker hänför sig till förändringar i marknadspriser, tillräckliga finansiella tillgångar och motparters förmåga att fullgöra sina finansiella förpliktelser.

 

Till de mest betydande riskerna relaterade till Fazers verksamhet hör råvarurisker (risker relaterade till pris och tillgång minskas genom t.ex. säkring och avtalsarrangemang), risker relaterade till kunder och konsumentefterfrågan (minskas genom t.ex. hantering av produktportföljer och varumärken), risker relaterade till produktsäkerhet (minskas genom t.ex. hantering av livsmedelssäkerhet och kvalitetscertifieringar), risker i det politiska klimatet (minskas genom t.ex. noggrann uppföljning av den politiska utvecklingen) och olycksrisker (minskas genom t.ex. koncernomfattande försäkringsprogram, regelbundet uppdaterade riskanalyser, kontinuitetsplaner för alla viktiga produktionsanläggningar och investeringar i arbetssäkerhet för att förhindra arbetsolyckor och risk för yrkessjukdomar). Dessa risker tillsammans eller separat kan påverka Fazers verksamhet, resultat, finansiella ställning, konkurrenskraft eller anseende.

Klimatförändringar som påverkar tillgång, pris och kvalitet på råvaror samt vattenrelaterade risker är identifierade risker för livsmedelsproduktionen. Fazer har identifierat potentiella risker som äventyrar de mänskliga rättigheterna eller etiska praxis som kan förekomma särskilt i värdekedjan. Alla eventuella risker relaterade till förverkligande av mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption eller mutor hanteras med hjälp av medarbetarutbildning, interna policyer och revisioner.

Risker relaterade till mänskliga rättigheter kan också minimeras genom att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt de processer som beskrivs i dessa vägledande principer. Fazer har implementerat ett visselblåsarsystem som möjliggör rapportering av misstankar om otillåtet beteende. Systemet är tillgängligt för anställda och externa parter.