Riskhanteringen är en viktig del av Fazer-koncernens ledningssystem. Styrelsen godkänner Fazer-koncernens riskhanteringspolicy och övervakar att den följs.

Riskhanteringens uppgift är att främja genomförandet av koncernens strategi och affärsmål, säkerställa att risker som inverkar på bolagets affärsverksamhet identifieras, bedöma, följa och förutse hot och möjligheter som påverkar affärsverksamheten samt att säkra affärsverksamhetens kontinuitet. Ledningen för affärsområdena, affärsenheterna och koncernfunktionerna har till uppgift att identifiera och bedöma riskerna som berör det egna området samt att minska dessa risker som en del av den operativa verksamheten.

Finansiella risker hanteras av koncernens ekonomifunktion. Koncernens ekonomidirektör ansvarar för styrning och utveckling av riskhanteringen, rapportering av riskhanteringen till styrelsen och revisionsutskottet samt för att ge affärsområdena, affärsenheterna och koncernfunktionerna stöd vid riskhantering.