Ägarrådet, som utsetts av aktieägarna, utser och sammankallar valberedningen, vars uppgift är att förbereda förslag om styrelsens sammansättning och styrelsemedlemmarnas arvode. Till valberedningen hör en representant för ägarrådet, styrelsens ordförande och en oberoende styrelsemedlem.

Berndt Brunow
f. 1950
Diplomekonom
Styrelseordförande,
Oy Karl Fazer Ab 2009–
Ordförande, HR-utskottet
Anders Dreijer
f. 1953
Civilingenjör
Vice ordförande,
Oy Karl Fazer Ab 1994–
Medlem, Revisionsutskottet

Klaus Cawén
f. 1957
Juris kandidat
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2002–
Medlem, HR-utskottet

Casper von Koskull.jpg
Ketil Eriksen
f. 1963
Ekonomie kandidat
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2009–
Medlem, Revisionsutskottet
Jan Fazer
f. 1975
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2012–
Ordförande, Revisionsutskottet
Casper von Koskull
f. 1960
Ekonomie magister 
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2020-  
Johan Linder
f. 1959
Juris kandidat 
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2000– 
Medlem, HR-utskottet
Cecilia Marlow
f. 1960
Civilekonom 
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2016–
Medlem, HR-utskottet 
Juhani Mäkinen
f. 1956
Juris kandidat, lagman 
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2006– 
Medlem, Revisionsutskottet

Styrelsens sammansättning och uppgifter

Enligt Fazers bolagsordning består styrelsen av minst fem och högst tio medlemmar som utses årligen vid den ordinarie bolagsstämman. Styrelsen har högsta befogenhet i alla de ärenden som inte enligt finska aktiebolagslagen eller bolagsordningen hör till andra organ. I enlighet med den finska aktiebolagslagen sörjer styrelsen för koncernens förvaltning och en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Styrelsen har en allmän skyldighet att arbeta i företagets och samtliga aktieägares bästa intresse och är ansvariga inför dessa. 

Styrelsen är ansvarig för att:

  • säkerställa att tillsynen av företagets bokföring och ekonomistyrning sköts på rätt sätt
  • godkänna koncernens värderingar och strategi 
  • godkänna de årliga affärsplanerna
  • fatta beslut om förvärv, avyttringar och strategiska investeringar
  • bevaka koncernens ekonomiska resultat och ställning
  • utse verkställande direktör (vd) och besluta om ersättning till koncernens högsta ledning

Därtill utvärderar styrelsen sin egen verksamhet och samarbetet med ledningen. 

Styrelsen består av Berndt Brunow (ordförande), Anders Dreijer (vice ordförande), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Johan Linder, Casper von Koskull, Cecilia Marlow och Juhani Mäkinen.

Mötesordning

Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per år. Bokslutet godkänns senast i april och delårsrapporterna per kvartal. Koncernens strategi fastställs i regel i juni. Affärsplanerna för året och ledningens bonusprogram godkänns på årets första möte. Ytterligare möten kan arrangeras om styrelsens ordförande, verkställande direktören eller en medlem av styrelsen anser det vara påkallat.

För att kunna sköta sina uppgifter på lämpligt sätt ska styrelsen sammanträda så ofta som behövs. Under 2020 sammanträdde styrelsen 16 gånger. Covid-19-pandemins påverkan på affärsmiljön har inneburit ett ökat fokus på säkerhet och verksamhetens kontinuitet. 

Styrelseordförande

Styrelsen utser en ordförande inom sig. Ordförandens uppgift är att leda det aktiva styrelsearbetet, sammankalla styrelsen och förbereda styrelsemötena tillsammans med verkställande direktören. Styrelseordförande samarbetar nära och aktivt med verkställande direktören och håller sig välunderrättad om väsentliga händelser som påverkar koncernen och dess intressenter. Ordföranden och verkställande direktören ansvarar för att styrelsemedlemmarna informeras om ärenden som berör koncernen samt att möteskallelser, föredragningslistor och nödvändiga bilagor skickas till styrelsemedlemmarna i god tid före mötena.

Ordföranden och verkställande direktören ansvarar också för att hålla kontakt med ägarrådet.

Styrelsens kommittéer

Styrelsen bestämmer om tillsättandet av kommittéer och deras medlemmar. Kommittéernas uppgift är att förbereda ärenden som kommer upp på styrelsemötena för beslut. Fazers styrelse har tillsatt en revisions- och en HR-kommitté. 

Revisionskommittén  

Revisionskommitténs uppgift är att bistå styrelsen med dess ansvarsområden när det gäller tillbörlig styrning av koncernens redovisning och finanser. Revisionskommittén ska noggrant ta del av revisioner, övervaka den interna kontrollen, den ekonomiska rapporteringen, riskhanteringen och bolagets ekonomiska situation samt delta i mellanrevisioner. 

Revisionskommittén bestod av Jan Fazer (ordförande), Anders Dreijer, Ketil Eriksen och Juhani Mäkinen. Kommittén sammanträdde sex gånger under räkenskapsperioden och utöver sedvanliga ärenden behandlade kommittén bland annat frågor relaterade till informationssäkerhet, utvecklingen av tillgångar som inte hör till kärnverksamheten, uppgradering av compliance-processer samt affärsrisker som uppkommit i samband med covid-19-pandemin.

HR-kommittén 

HR-kommittén (Human Resources) har till uppgift att bistå styrelsen med dess ansvarsområden rörande anställning av och ersättning till verkställande direktören och koncernens högsta ledning, övervaka den totala ersättningen till ledningen och personalens incitamentsprogram samt utvärdera ledningens arbete, inklusive att granska resultaten av medarbetarundersökningen.

HR-kommittén bestod av Berndt Brunow (ordförande), Klaus Cawén, Johan Linder och Cecilia Marlow. Kommittén sammanträdde fyra gånger under räkenskapsperioden och beredde styrelseärenden som hänförde sig till exempelvis Fazers medarbetarstrategi, ledarskapsutveckling och personalens incitamentsprogram.

Verkställande direktör och vice verkställande direktör

Fazers styrelse utnämner, och vid behov avsätter, verkställande direktören som samtidigt verkar som koncernchef. I enlighet med finska aktiebolagslagen ansvarar verkställande direktören för bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner samt för att bolagets bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och håller styrelsen informerad om Fazers affärsmiljö, till exempel kunder, konkurrens- och marknadsläge samt Fazers finansiella ställning och utveckling. Verkställande direktören får stöd av Fazer-koncernens ledningsgrupp (Fazer Leadership Team FLT, till den 28 februari 2021 kallad Group Management Team GMT) samt av vice verkställande direktören, som vid behov utses av styrelsen. Christoph Vitzthum är Fazers nuvarande verkställande direktör och koncernchef och Jouni Grönroos vice verkställande direktör.