Ägarrådet, som utsetts av aktieägarna, utser och sammankallar valberedningen, vars uppgift är att förbereda förslag om styrelsens sammansättning och styrelsemedlemmarnas arvode. Till valberedningen hör en representant för ägarrådet, styrelsens ordförande och en oberoende styrelsemedlem.

Berndt Brunow
f. 1950
Diplomekonom
Styrelseordförande,
Oy Karl Fazer Ab 2009–
Ordförande, HR-utskottet
Anders Dreijer
f. 1953
Civilingenjör
Vice ordförande,
Oy Karl Fazer Ab 1994–
Medlem, Revisionsutskottet

Klaus Cawén
f. 1957
Juris kandidat
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2002–
Medlem, HR-utskottet

Casper von Koskull.jpg
Ketil Eriksen
f. 1963
Ekonomie kandidat
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2009–
Medlem, Revisionsutskottet
Jan Fazer
f. 1975
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2012–
Ordförande, Revisionsutskottet
Casper von Koskull
f. 1960
Ekonomie magister 
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2020-  
Johan Linder
f. 1959
Juris kandidat 
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2000– 
Medlem, HR-utskottet
Cecilia Marlow
f. 1960
Civilekonom 
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2016–
Medlem, HR-utskottet 
Juhani Mäkinen
f. 1956
Juris kandidat, lagman 
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2006– 
Medlem, Revisionsutskottet

Styrelsens sammansättning och uppgifter

Enligt Fazers bolagsordning består styrelsen av minst fem och högst tio medlemmar som utses årligen vid den ordinarie bolagsstämman. Styrelsen har högsta befogenhet i alla de ärenden som inte enligt den finska aktiebolagslagen eller bolagsordningen hör till andra organ. I enlighet med den finska aktiebolagslagen sörjer styrelsen för koncernens förvaltning och en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Styrelsen ansvarar för att tillsynen av bokföringen och medelsförvaltningen organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Till styrelsens uppgifter hör även att fastställa bland annat koncernens värderingar, strategi och årliga affärsplaner. Styrelsen beslutar om företagsförvärv och strategiska investeringar samt har tillsyn över koncernens resultatutveckling och finansiella ställning. Styrelsen utser verkställande direktören samt beslutar om koncernledningens löner och ersättningar.

Därtill utvärderar styrelsen sin egen verksamhet och samarbetet med ledningen. Styrelsen består av Berndt Brunow (ordförande), Anders Dreijer (vice ordförande), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Casper von Koskull, Johan Linder, Cecilia Marlow och Juhani Mäkinen.

Mötesordning

Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per år. Bokslutet godkänns senast i mars och delårsrapporterna per tertial. Koncernens strategi fastställs i regel i juni. Affärsplanerna för året och ledningens bonusprogram godkänns på årets första möte. Extra möten kan hållas om styrelsens ordförande, verkställande direktören eller en medlem av styrelsen anser det vara påkallat.

Styrelsens ordförande

Styrelsen väljer internt en ordförande, vars uppgift är att leda det aktiva styrelsearbetet, sammankalla styrelsen och förbereda styrelsemötena tillsammans med verkställande direktören. Styrelsens ordförande samarbetar nära och aktivt med verkställande direktören och håller sig välunderrättad om väsentliga händelser som påverkar bolaget och dess intressenter. Ordföranden och verkställande direktören ansvarar för att styrelsemedlemmarna informeras om ärenden som berör bolaget samt att möteskallelser, föredragningslistor och nödvändiga bilagor skickas till styrelsemedlemmarna i god tid före mötena. Ordföranden och verkställande direktören ansvarar också för att hålla kontakt med ägarrådet.

Styrelsens utskott

Styrelsen bestämmer om tillsättandet av utskott och deras medlemmar. Utskottens uppgift är att förbereda ärenden som kommer upp på styrelsemötena för beslut. Fazers styrelse har tillsatt ett revisions- och ett HR-utskott. Revisionsutskottets uppgift är att noggrant ta del av revisioner, övervaka den interna revisionen, den ekonomiska rapporteringen, riskhanteringen och bolagets Bolagsstyrning ekonomiska situation samt att delta i delårsrevisioner. HR-utskottet ska förbereda ärenden som hänför sig till anställningar och ersättningar gällande verkställande direktören och koncernens högsta ledning, övervaka den totala ersättningen till ledningen och personalens incitamentsprogram samt utvärdera ledningens arbete, inklusive se över resultaten av medarbetarundersökningen.

Revisionsutskottet består av Jan Fazer (ordförande), Anders Dreijer, Ketil Eriksen och Juhani Mäkinen. Utskottet sammanträdde fyra gånger under räkenskapsperioden och utöver sedvanliga ärenden behandlade utskottet bland annat frågor relaterade till informationssäkerhet och utveckling av tillgångar som inte hör till kärnverksamheten.

HR-utskottet består av Berndt Brunow (ordförande), Klaus Cawén och Johan Linder. Utskottet sammanträdde två gånger under räkenskapsperioden och beredde styrelseärenden som hänförde sig till exempelvis Fazers medarbetarstrategi, ledarskapsutveckling och personalens incitamentsprogram.