Fazer fortsatte att förbättra sitt resultat och implementera sin strategi under 2017. Koncernens omsättning och rörelsevinst ökade från föregående år.

I mars 2017 gjorde Fazer en ändring i företagets operativa struktur genom att bilda det nya affärsområdet, Fazer Lifestyle Foods, som fokuserar på mjölkfria spannmålsprodukter, vegetabiliska måltider och on-the-go-mat och -dryck. I anknytning till det nyetablerade affärsområdet gjordes två förvärv under 2017 – förvärvet av Bioferme, ett finländskt företag specialiserat på fermenterade havreprodukter, och förvärvet av det ledande nordiska smoothievarumärket Froosh. Därtill inkluderades Fazer Kvarn i affärsområdet Fazer Lifestyle Foods. Fokuseringen på att höja effektiviteten fortsatte med satsningar inom flera områden. Arbetssäkerheten och utvecklingen av säkerhetskulturen var ett fortsatt viktigt tema under 2017 med positiva resultat.

År 2017 började Fazer tillämpa de internationella finansiella rapporteringsstandarderna IFRS (International Financial Reporting Standards) i sitt koncernbokslut. Därtill omräknades jämförbara siffror för 2016 enligt IFRS. Moderbolagets siffror baserade sig fortfarande på de finländska redovisningsstandarderna FAS (Finnish Accounting Standards).

Marknad, affärsmiljö och försäljning

Under 2017 utvecklades det ekonomiska läget positivt på många av Fazers viktigaste marknader: ekonomin i Finland, Norge och Ryssland stärktes och ekonomin i Sverige fortsatte att växa. Den största utländska valutakurseffekten för Fazer härstammar från rubeln, som stärktes med i genomsnitt 11 procent mot euron och stödde Fazers ekonomiska resultat 2017.

Den totala bagerimarknaden minskade något på huvudmarknaderna under 2017, och handelns egna varumärken ökade sin andel av försäljningen. Trots det krävande marknadsläget lyckades Fazer Bageri öka sin försäljning till 614,4 miljoner euro, (2016: 602,4) och implementera värdeskapande åtgärder med framgång, för att förbättra sin operativa effektivitet och lönsamhet. Hälsotrenden fortsatte och stärkte försäljningen av välmåendeerbjudandet, och hantverksbakat bröd var fortsatt lika populärt. I Finland backades en god resultatutveckling upp av den starka portföljen med en lämplig försäljningsmix och framgångsrika nyheter.

Dessutom fortsatte shop-in-shop-verksamheten att prestera ett utmärkt resultat. Verksamheten i Sverige å andra sidan drabbades av marknadsnedgången och konkurrensen från handelns egna varumärken. I Ryssland genomfördes framgångsrika produktlanseringar och operativa förbättringar. Bageriverksamheten i Baltikum förbättrade sin portfölj med framgångsrika nya produktlanseringar och prispositionering. Hantverksbakat bröd var fortsatt populärt bland konsumenterna och bageributikerna ökade sin försäljning.

För Fazer Konfektyr var 2017 ett utmärkt år: den jämförbara omsättningen ökade till 331,2 miljoner euro (2016: 313,4 exklusive punktskatt på 24,0 miljoner euro) med stöd av framgångsrika produktlanseringar, nyheter och kampanjer. Marknadsvolymen för konfektyr ökade, och även kexmarknaden växte något med Domino, Jaffa och Fasupala som presterade bättre än väntat. I Finland var konkurrensen inom chokladkakor hård, men Fazer lyckades försvara denna kärnmarknad. Varumärket Karl Fazer utsågs till det mest omtyckta varumärket i Finland. Fazer Konfektyr ökade sin marknadsandel i Sverige.

Fazer Food Services har cirka 1 200 restauranger i Finland, Sverige, Norge och Danmark, och erbjuder tjänster för specifika sektorer inom tre kluster– Business, Concession och Offentlig sektor. Fazer Food Services behöll en stark marknadsställning år 2017, trots ökande konkurrens särskilt inom den offentliga sektorn. Omsättningen uppgick till 607,7 miljoner euro (600,7). Effekten av nettoförändringen av portföljen var något negativ, men den jämförbara försäljningen ökade särskilt i Finland. Kundnöjdheten (NPS) steg under 2017. Fazer Food Services inledde en varumärkesförnyelse som fortsätter under 2018, med målet att uppdatera varumärket Amica och bygga upp det nya restaurangvarumärket Fazer Food & Co.

Fazer Lifestyle Foods är det nya affärsområdet som bildades i mars 2017 genom förvärvet av havreexperten Bioferme och dess populära varumärke Yosa. Fazer Lifestyle Foods sortiment består av växtbaserade måltider och drycker, mjölkfria produkter och snacks. Smoothievarumärket Froosh, som förvärvades i november, fungerar som en plattform för Fazer Lifestyle Foods sortiment av hälsosamma och hållbara fruktbaserade produkter. Utöver sin starka ställning i Norden exporterar Froosh till flera länder i Europa. Fazer Kvarn, som ingår i Fazer Lifestyle Foods, tillverkar havrebaserade frukostprodukter som gröt, müsli och flingor, utöver traditionella kvarnprodukter. Fazer Kvarn tillverkar också havrederivat som betaglukan och havreprotein för livsmedelsindustrin samt havreolja och -fiber för kosmetika- och läkemedelsindustrin. Omsättningen för det nya affärsområdet uppgick till 99,4 miljoner euro under det första verksamhetsåret. I beloppet ingår Fazer Kvarns försäljning och Biofermes och Froosh försäljning efter förvärven.

     

År 2017 låg Fazer Cafés omsättning på samma nivå som året innan och uppgick till 21,9 miljoner euro (22,0) trots den ständigt hårdnande konkurrensen. Två nya caféer öppnades, ett i Sanomahuset i Helsingfors och ett i Ainoa i Hagalund i Esbo. Fazer Cafés kundnöjdhet förbättrades ytterligare jämfört med den höga nivån året innan.

Besökscentret Fazer Experience, som öppnade 2016 då Fazer firade 125-årsjubileum, hade över 187 000 besökare under 2017. Besökarna gav centret ett gott betyg (kundnöjdhetsindex).

Finansiellt resultat

Fazers rapporterade omsättning ökade med 2 procent från föregående år och uppgick till 1 641,6 miljoner euro (1 603,1). Om punktskatten, som slopades i början av 2017, exkluderas från siffrorna för 2016 ökade den jämförbara omsättningen med nästan 4 procent. De stärkta utländska valutakurserna ökade omsättningen med 14,4 miljoner euro och de förvärvade och avyttrade affärsverksamheterna med 25,8 miljoner euro (netto).

Koncernens rörelsevinst steg till 92,1 miljoner euro (90,1). Rörelsevinsten omfattar engångskostnader för omstruktureringar och avskrivningar (netto) på 3,5 miljoner euro (0,6). Räkenskapsperiodens vinst var 72,1 miljoner euro (70,5). Den förbättrade lönsamheten härstammar huvudsakligen från Fazer Bageri och Fazer Konfektyr.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens finansiella ställning var fortsatt stark. De räntebärande nettoskulderna uppgick till 79,0 miljoner euro (57,3). Koncernens soliditet ökade till 55,1 procent (54,2 procent).

Affärsverksamhetens kassaflöde var 149,6 miljoner euro (146,6) och bruttoinvesteringarna uppgick till 108,0 miljoner euro (104,6). Till de viktigaste investeringarna hörde förvärven av Bioferme och Froosh samt investeringar i ny produktionsutrustning och uppgraderingar av existerande maskiner inom bageri- och konfektyrverksamheterna.

     

Personal

Vid utgången av året hade Fazer 15 478 anställda (15 533). Av dessa var 68 (143) anställda i moderbolaget.

Implementering av strategin

Utöver att bilda det nya affärsområdet Fazer Lifestyle Foods, där tillhörande förvärv och affärsutveckling, genomförde Fazer flera initiativ för att implementera sin strategi. I strategin ingår initiativ för att skapa mervärde i koncernens övriga affärsområden och koncernfunktioner samt planer och verktyg för tillväxt och geografisk expansion.

Kvalitet, arbetshälsa, arbetssäkerhet och miljö

Under 2017 fortsatte Fazer att utveckla och förbättra kvaliteten, arbetshälsan, arbetssäkerheten och miljöansvaret (QEHS), genom både interna program och tredjepartscertifieringar av ledningssystemen. Den nya QEHS-policyn kommunicerades brett och gemensamma QEHS-åtgärder implementerades inom alla Fazers verksamheter.

Fazer implementerade nya kommunikationssätt och ledarskapsaktiviteter för att förbättra arbetshälsan och -säkerheten. Ledningens safety walks, säkerhetsutvärderingar, säkerhetsåtaganden och andra säkerhetsåtgärder har blivit en del av den dagliga verksamheten. Olycksfrekvensen sjönk med 6 procent från 2016.

Fazer fortsatte att förbättra sin kvalitets- och livsmedelssäkerhetsledning på många sätt. Exempel på detta är att Fazer implementerade nya digitala QEHS-lösningar, fortsatte programmet vars mål är att certifiera alla produktionsanläggningar enligt ett globalt livsmedelssäkerhetssystem och utvecklade kontrollen av allergener.

Fazer fortsatte också att förbättra hanteringen av miljöeffekterna. Återvinningen av avfall och biprodukter och certifieringen av energihanteringen utvecklades. I Finland anslöt sig Fazer Konfektyr, Fazer Bageri och Fazer Kvarn till ett nytt nationellt energieffektivitetsavtal med mål som sträcker sig fram till 2025.

Företagsansvar

Under 2017 gjorde Fazer framsteg i sitt systematiska arbete med att nå företagsansvarsmålen. Till höjdpunkterna hör att Fazer uppnådde målet med 100 % ansvarsfull kakao, fastställde målet att använda 100 % hållbart spannmål senast 2025 i Finland och Sverige samt en högre andel grönsaker i restaurangernas utbud. Fazers anseende var fortsatt på en utmärkt nivå på företagets huvudmarknader, arbetet med de mänskliga rättigheterna fortsatte och en plan för vattenhushållning började utarbetas.

Riskhantering

Fazer utvärderar och analyserar regelbundet de strategiska, operativa och finansiella riskerna inom ramen för koncernens riskpolicy och vidtar åtgärder för att minimera riskerna. År 2017 realiserades inga större risker.

     

Forskning och utveckling

Fazer fortsatte att genomföra programmet Fazer Brainhow under 2017. Programmet fokuserar på sambandet mellan mat och kognitiva färdigheter. Två kliniska studier inleddes. FlaSeCo-studien fokuserar på hur kakaoflavanoler påverkar den kognitiva förmågan hos äldre personer och på biomarkörer för hälsoeffekter. Studien genomförs i samarbete med Gery (förening för gerontologisk näringsforskning i Finland). En annan klinisk studie med namnet BRAVE genomförs i samarbete med Nokia Technologies och Nightingale Health. BRAVE-studien undersöker effekterna av hjärnvänlig mat på kognitiva funktioner, fysiologi och biomarkörer i blodet. Resultaten av båda studierna kommer att bli klara 2018.

Utvecklingen av tekniker för magvänliga matlösningar fortsatte. År 2017 låg fokus på att utveckla ett eget förbättringsmedel för magvänliga bageriprodukter. Samarbetet med Helsingfors universitet och Aalto-universitetet fortsatte, med fem pågående magister- eller diplomarbeten.

Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 9,9 miljoner euro (9,0).

Förändringar i koncernens juridiska struktur

Förändringarna i koncernens juridiska struktur redovisas i not 25 till bokslutet.

Aktier och aktiekapital

Vid utgången av 2017 hade moderbolaget 3 958 763 preferensaktier och 2 365 200 stamaktier. Preferensaktierna medför företrädesrätt före stamaktierna till årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinstmedel om minst 6 procent av aktiens nominella belopp. Vid den årliga bolagsstämman berättigar varje stamaktie till tio röster och varje preferensaktie till en röst.

Förvaltning och revisorer

På bolagsstämman den 30 mars 2017 omvalde stämman följande styrelseledamöter: Berndt Brunow (ordförande), Anders Dreijer (vice ordförande), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder, Cecilia Marlow och Juhani Mäkinen.

Revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers valdes till revisor med Martin Grandell, CGR som huvudansvarig revisor.

Utsikter för 2018

BNP-tillväxten på de flesta av Fazers huvudmarknader förväntas ligga på ungefär samma nivå som år 2017. Konkurrensläget förväntas dock fortsatt vara utmanande för Fazers samtliga affärsverksamheter.

     

Fazer fokuserar på lönsam tillväxt, för att nå de långsiktiga försäljnings- och lönsamhetsmålen i linje med sin strategi att skapa mervärde. Fazer fortsätter målmedvetet att driva organisk tillväxt inom de etablerade affärsverksamheterna och produktkategorierna. Därtill fortgår det aktiva arbetet, med målet att stöda tillväxten och internationaliseringen, genom företagsförvärv. Fazers omsättning förväntas öka år 2018, men beror på valutakursutvecklingen. Fazer fortsätter också arbetet med att stärka sin konkurrenskraft. Arbetet drivs genom etablerade program för värdeskapande och genom att ständigt utveckla företagets organisatoriska och strukturella effektivitet.

     

Händelser efter rapportperioden

En separat Fazer Retail affärsenhet bildades i början av 2018, för att stärka Fazers direkta försäljning till konsumenter. Den nya affärsenheten kombinerar Gateau-bageributikerna i Finland och Sverige samt Fazer Cafés i Finland. Fazer Retail erbjuder högklassigt hantverksbakat bröd, söta och salta delikatesser, choklad samt varma och kalla drycker till kunder i caféerna och bageributikerna.

Förslag till disposition av vinst

Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 643 230 795,57 euro, varav 41 511 658,90 euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt:

-  som utdelning betalas 9,60 € per aktie, dvs. sammanlagt    60 710 044,80 €
-  som vinstmedel kvarlämnas  582 520 750,77 €
  643 230 795,57 €

Den föreslagna utdelningen äventyrar inte bolagets betalningsförmåga.

Vanda, Finland den 8 mars 2018
Oy Karl Fazer Ab
Styrelsen