År 2018 inledde Fazer implementeringen av sin nya strategi med målet att omvandlas till ett modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning. Även om det ekonomiska läget på Fazers huvudmarknader fortsatte att utvecklas gynnsamt, har konkurrensen hårdnat inom alla verksamheter. Därtill påverkade den ovanligt varma sommaren verksamheten. Prestationen var svag i Fazer Bageri i Ryssland och Sverige samtidigt som alla Fazers viktigaste utländska valutor försvagades gentemot euron. Till följd av detta, minskade Fazer-koncernens omsättning och rörelsevinst från föregående år.

Under 2018 ompositionerades varumärket Fazer i syfte att stärka konsumentfokus. I början av 2018 bildades Fazer Retail som en separat affärsenhet för att främja den direkta konsumentkontakten. Därtill utvecklades Fazer Lifestyle Foods organisation ytterligare. Fazer fortsatte fokusera på att förbättra sin effektivitet med satsningar inom flera områden. Arbetssäkerheten och utvecklingen av Fazers säkerhetskultur var fortsättningsvis ett viktigt tema, som uppvisade positiva resultat.

Marknad, affärsmiljö och försäljning

Under 2018 fortsatte ekonomin på Fazers viktigaste marknader att utvecklas gynnsamt. Å andra sidan försvagades samtliga av Fazers viktigaste utländska valutor gentemot euron, vilket hade en negativ inverkan på Fazers finansiella resultat. Den största valutakurseffekten kom från den svenska kronan, som försvagades med 6 % gentemot euron.

År 2018 var ett utmanande år för Fazer Bageri Ryssland och Sverige. Samtidigt nådde resultatet i Finland nya rekord och verksamheten i Baltikum utvecklades positivt: på dessa marknader ökade också Fazers marknadsandel. Hantverksbakat bröd är alltjämt populärt, särskilt i Finland och Sverige. Brödkonsumtionen i Ryssland övergick till segment med lägre priser. Den ovanligt varma sommaren påverkade brödkonsumtionen på alla marknader. Fazer Bageris omsättning minskade till 552,3 M€ (2017: 583,2 uteslutande omsättningen av de bageributiker som överförts till Fazer Retail och Fazer Alku-grötprodukter som överförts till Fazer Lifestyle Foods). Program har inletts för att vända utvecklingen och öka den operativa effektiviteten inom alla områden i Fazer Bageri.

Fazer Konfektyrs omsättning för 2018 ökade till 333,1 M€ (2017: 331,2). Marknadsandelen inom chokladkakor växte och kexförsäljningen steg i Finland. I Sverige behöll Fazer sin marknadsandel inom konfektyr. Fazer Candy Store lanserades i syfte att betjäna kunder online. För närvarande levererar nätbutiken enbart till EU-länder, men en geografisk expansion planeras. Ett samarbete med JD.com inleddes i syfte att utforska möjligheter på den kinesiska marknaden.

Fazer Food Services, med över 1 000 restauranger i Finland, Sverige, Norge och Danmark uppnådde en omsättning på 593,2 M€ (607,7). I jämförbara valutor låg omsättningen på föregående års nivå. Fazer förmådde behålla befintliga avtal på en bra nivå och avslutade ett antal olönsamma avtal. För att förbättra verksamhetens konkurrenskraft vidtogs åtgärder, som fortsätter under 2019. Fazer Culinary Teams från Sverige och Finland tog en dubbel seger i Culinary World Cup i Luxemburg i november.

Konkurrensen hårdnade på marknaderna för smoothies och mjölkfria produkter. Både varumärken och handelns egna omfattande private label produkter tävlar om marknadsandelar. Fazer Lifestyle Foods omsättning ökade med 21 % och uppgick till 121,8 M€ (100,4). Flera nya produkter lanserades under året. Froosh-smoothiesortimentet kompletterades med funktionella smoothies. Flingor och ekologisk gröt lanserades under frukostvarumärket Fazer Alku. Havreproduktfamiljen Fazer Yosa utökades med åtta produkter, och varumärket uppgraderades med bland annat en ny förpackningsdesign. Havrebaserade produkter har väckt uppmärksamhet globalt och den nordiska havren har högt anseende runt om i världen. Omfattande investeringar gjordes i utvecklingen av organisationen i Fazer Lifestyle Foods och på marknadsföringsaktiviteter för att säkerställa framtida tillväxt.

Fazer Retail bildades som en separat affärsenhet i början av 2018 för att stärka Fazers direkta konsumentkontakt. Affärsenheten förenar Gateau-bageributikerna i Finland och Sverige med Fazer Cafés i Finland. Den nya affärsenheten kombinerar hantverksbakade produkter och högklassiga delikatesser med en förstklassig upplevelse. Under 2018 låg fokus på att bygga upp en organisation och operativ plattform för framtida tillväxt och för att stärka detaljhandelskunnandet. Omsättningen för den nya affärsenheten uppgick till 46,4 M€ under det första verksamhetsåret.

Besökscentret Fazer Experience hade över 200 000 besökare 2018, vilket är ett nytt rekord.

Finansiellt resultat

Fazers rapporterade omsättning minskade med 1% från föregående år och uppgick till 1 618,2 M€ (1 641,6). De försvagade valutakurserna minskade omsättningen med 48,6 M€. De år 2017 förvärvade verksamheterna ökade omsättningen år 2018 med 18,8 M€ jämfört med föregående år.

Koncernens rörelsevinst minskade till 84,2 M€ (92,1). Rörelsevinsten omfattar engångskostnader för omstruktureringar och avskrivningar (netto) på 4,2 M€ (3,5). Räkenskapsperiodens vinst var 63,9 M€ (72,1). Fazer Konfektyr var det enda affärsområde som förbättrade sin lönsamhet.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens finansiella ställning var fortsatt stark. Räntebärande nettoskulder uppgick till 95,0 M€ (79,0). Koncernens soliditet uppgick till 56,8% (55,1%).

Kassaflödet från affärsverksamheten uppgick till 114,6 M€ (149,6) och bruttoinvesteringarna till 50,5 M€ (108,0). Majoriteten av investeringarna gjordes i ny produktionsutrustning och uppgraderingar av befintliga maskiner i bageri- och konfektyrverksamheten.

Net Sales SV.jpgNet Sales by Country SV.jpg

Operating Profit SV.jpgCapital Employed and Profitability SV.jpg

Key Figures table SV.jpg

Implementering av strategin

Under 2018 började Fazer implementera sin nya strategi med sikte på att bli ett modernt hållbart matföretag i Norra Europa och internationellt. Med detta strategiska mål i åtanke har Fazer förstärkt sin konsumentfokus och uppdaterat Fazer varumärkets positionering. Fazer fokuserar på att skapa mervärde genom portföljval, tillväxt, ständig förbättring av den operativa verksamheten och strukturella förbättringar. Även om 2018 var ett utmanande år, avser Fazer att förbättra resultatet inom alla verksamheter och geografiska områden. Implementeringen av Fazers nya strategi omfattade under 2018 ett stort antal värdeskapande satsningar inom olika verksamheter och koncernfunktioner, uppbyggandet av organisationen och prestationsförmågan i det nya affärsområdet Fazer Lifestyle Foods, skapandet av den nya affärsenheten Fazer Retail, etablerandet av ett distributionsföretag för Fazer Konfektyr i USA samt planerandet och utvecklandet av andra medel för lönsamhet, tillväxt och geografisk expansion.

Kvalitet, miljö, arbetshälsa och säkerhet samt livsmedelssäkerhet

Under 2018 låg fokus inom kvalitet, miljö, arbetshälsa och säkerhet på utveckling och digitalisering av det relaterade managementsystemet samt på säkerställandet av att regelverk uppfylls, kompetensutveckling, förstärkandet av riskhantering och befrämjandet av säkerhetsledarskap.

Nya metoder för kommunikation och ledarskap förbättrade fortsättningsvis arbetshälsan och -säkerheten. Ledningens säkerhetsrundturer, säkerhetsöversyner, säkerhetsåtaganden och andra säkerhetsrutiner är en del av den dagliga verksamheten. Olycksfrekvensen sjönk med 17 % från 2017. Alla verksamheter har en utarbetad säkerhetsplan.

Fazer fortsatte att förbättra sin kvalitets- och livsmedelssäkerhetsledning på många sätt. Utöver att det nya digitala QEHS-systemet togs i bruk, fortsatte programmet för certifiering av alla produktionsanläggningar enligt ett globalt livsmedelssäkerhetssystem och allergenkontrollen utvecklades.

Fazer har certifierat alla sina produktionsanläggningar enligt en global standard för livsmedelssäkerhet (FSSC 22000). Utöver detta har också andra QEHS-hanteringssystem certifierats utgående från kraven hos marknader och kunder. Fazer Food Services HACCP-process (förebyggande livsmedelssäkerhet) digitaliserades och samordnades i Norden. Under 2018 skedde inga produktåterkallelser.

Fazers miljöstyrning fortsatte att förbättras genom interna program och certifieringar av tredje part. Fazer fortsatte att arbeta med energieffektivisering och genomförde kartläggningar och självutvärderingar. Åtgärder för att minska mängden avfall genomfördes i hela koncernen, med fokus på svinn och återvinning av biprodukter. Fazer blev det första livsmedelsföretaget som förband sig till vattenåtagandet i Finland.

Hållbarhet

Under 2018 reviderade och uppdaterade Fazer sin förhållning till hållbarhet så att den stöder omvandlingen till ett modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning. Fazers ambitiösa riktning mot 2030 består av fyra centrala mål som hjälper bolaget att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling genom livsmedel. De centrala målen är: 1) 50 % mindre utsläpp, 2) 50 % mindre matsvinn, 3) 100 % ansvarsfulla inköp och 4) mer växtbaserat. Höjdpunkterna i Fazers hållbarhetsarbete under 2018 innefattade systematiskt arbete i syfte att förbättra energieffektiviteten och minska klimatutsläppen samt fortsatt fokus på att minska svinn. Fazer fortsatte med sina åtaganden rörande hållbara inköp av kakao, spannmål, soja, palmolja och fisk samt att öka utbudet av växtbaserade livsmedel. Fazers anseende var fortsättningsvis gott på huvudmarknaderna.

Riskhantering

Fazer utvärderar och analyserar regelbundet de strategiska, operativa och finansiella riskerna inom ramen för koncernens riskpolicy och vidtar åtgärder för att minimera riskerna. År 2018 realiserades inga större risker. Mer information om hantering av finansiell risk finns i not 11.3 i bokslutet.

Interest-Bearing Net Debt SV.jpgGearing SV.jpg

Forskning och utveckling

Fazer fortsatte att genomföra programmet Fazer Brainhow, som fokuserar på sambandet mellan mat och kognitiva färdigheter. Två kliniska test slutfördes framgångsrikt under 2018. BRAVE-studien, ett samarbete med Nokia och Nightingale Health, undersöker effekterna av hjärnvänliga livsmedel på kognitiva funktioner, fysiologi och biomarkörer i blodet, och har uppvisat mycket lovande resultat som kommer att publiceras under 2019.

Utvecklingen av teknologi och nya produkter i Fazer Lifestyle Foods resulterade i lanseringen av nya mjölkfria havreprodukter under varumärket Fazer Yosa. Ingrediensen Fazer LOFO, som är resultatet av långvarig forskning, presenterades på den internationella bagerimässan IBA i München. Den patenterade tillsatsen LOFO är världens första enzymbaserade lösning för att minska mängden FODMAP-komponenter i bröd, som gör brödet mera lättsmält.

Fazers samarbete med universitet och forskare fortsatte och resulterade i publicering av en doktorsavhandling och flera magisteruppsatser.

Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 9,8 M€ (9,9).

Förändringar i koncernens juridiska struktur

Fazer fortsatte sitt arbete med att förenkla den juridiska strukturen och flera juridiska enheter fusionerades år 2018. Förändringarna i koncernens juridiska struktur redovisas i not 22 i bokslutet.

Aktier och aktiekapital

Vid utgången av 2018 hade moderbolaget 3 958 763 preferensaktier och 2 365 200 stamaktier. Preferensaktierna medför företrädesrätt före stamaktierna till årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinstmedel om minst 6 % av aktiens nominella belopp. Vid den årliga bolagsstämman berättigar varje stamaktie till tio röster och varje preferensaktie till en röst.

Förvaltning och revisorer

På bolagsstämman den 10 april 2018 omvalde stämman följande styrelseledamöter: Berndt Brunow (ordförande), Anders Dreijer (vice ordförande), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder, Cecilia Marlow och Juhani Mäkinen.

Revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers valdes till revisor med Martin Grandell, CGR, som huvudansvarig revisor.

Utsikter för 2019

BNP förväntas fortsätta växa på de flesta av Fazers viktigaste marknader, men tillväxten mattas av under 2019. Konkurrensläget uppskattas fortsatt vara utmanande för alla Fazers affärsverksamheter.

Gross Investments SV.jpgCash Flow SV.jpg

Fazer kommer att fortsätta sin omvandling, med ett tydligt fokus på utförande. Utvecklingen av Fazers verksamhets- och produktportföljer kommer fortsättningsvis att utgöra hörnstenarna i implementeringen av strategin, tillsammans med det förnyade Fazer-varumärket och flera tillväxtsatsningar. Utöver organisk tillväxt fortsätter det aktiva M&A-arbetet i syfte att ytterligare främja tillväxt och internationalisering. Fazer fortsätter också arbeta med att stärka sin konkurrenskraft. Arbetet drivs genom etablerade program för värdeskapande och genom att ständigt utveckla företagets organisatoriska och strukturella effektivitet. År 2019 förväntas Fazers omsättning och rörelsevinst öka jämfört med föregående år.

Equity and return on Equity SV.jpgEquity Ratio SV.jpg

Händelser efter rappoteringsperioden

I januari 2019 tillkännagav Fazer att det överväger att stänga bageriet i Uleåborg i syfte att förbättra effektiviteten av sitt bagerinätverk. Samarbetsförhandlingarna gällande bageriet i Uleåborg avslutades i mars 2019. Verksamheten i bageriet i Uleåborg kommer stegvis att överföras till Fazers övriga bagerier. Verksamheten i bageriet i Uleåborg upphör och samtliga medarbetares anställning avslutas i september 2019.

I januari tillkännagav Fazer även sin plan att investera 40 miljoner euro i en ny produktionsanläggning i Lahtis, Finland. I och med denna investering återinför Fazer tillverkningen av xylitol baserad på inhemska råvaror till Finland genom att låta bygga den första produktionsanläggningen i världen som utnyttjar havreskal som råvara i xylitolproduktionen. Xylitolmarknaden förväntas växa och Fazers mål är att nå marknader i norra Europa och internationellt med denna växtbaserade innovation.

Förslag till disposition av vinst

Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 634 028 543,13 euro, varav 51 507 792,36 euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt:

- som utdelning betalas 9,50 euro per aktie 60 077 648,50 €
- som vinstmedel kvarlämnas 573 950 894,63 €
  634 028 543,13 €

Den föreslagna utdelningen äventyrar inte bolagets betalningsförmåga.