År 2019 fortsatte Fazer sin omvandling till ett modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning. Koncernen fattade beslutet att sälja Fazer Food Services för att fokusera på snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG) och sin direkt till konsument inriktade verksamhet.

Förvärvet av Kaslink, en expert på högklassiga havrebaserade matprodukter, och det strategiska beslutet att investera i en fördubbling av havrekvarnskapaciteten i Lahtis i Finland och i Lidköping i Sverige, förde Fazer närmare målet att bli den ledande aktören inom växtbaserat i Norra Europa. Fazer inledde en investering på 50 miljoner euro för att bygga en banbrytande xylitolfabrik i Lahtis i Finland. Fabriken är en innovation där havreskal, en biprodukt från havrekvarnen, kommer att användas för tillverkning av xylitol, och produktionsavfallet kommer att användas som bränsle i ett biovärmekraftverk som förser hela Fazers fabriksområde med energi. Utöver detta stärkte Fazer sitt konsumentfokus och strävan efter att ställa konsumenten i första rum.

Omsättningen för Fazer-koncernens kvarvarande verksamheter ökade, medan rörelsevinsten minskade jämfört med föregående år. Fazer Food Services rapporteras som avvecklad verksamhet i Fazers bokslut.

Marknad, affärsmiljö och försäljning

I Finland var den ekonomiska utvecklingen fortsatt positiv, men BNP-tillväxten avtog jämfört med året innan. Även i Sverige avtog den ekonomiska tillväxten och i Ryssland var BNP-tillväxten svagare än föregående år. Den största valutakurseffekten kom från den svenska kronan, som försvagades med 3 % gentemot euron, och från den ryska rubeln, som stärktes med 2 % gentemot euron. Nettoeffekten av valutakursförändringarna var negativ på omsättningen, men svagt positiv på rörelsevinsten.

Fazers bageriverksamhet utsattes för hård konkurrens framförallt i Sverige och Ryssland. Samtidigt utvecklades verksamheten positivt i Finland och Baltikum, och Fazer Bageri ökade sin marknadsandel i Finland och Lettland. Hantverksbakat bröd var fortsättningsvis populärt och Fazer Bageri investerade i hantverksbakning genom sina butiksbagerier och bake off-koncept. Allt som allt öppnades 21 nya butiksbagerier i Finland och konceptet lanserades i Baltikum. I kategorin förpackat färskt bröd fick lanseringen av Fazer Street Food, surdegs- och havreprodukterna ett positivt mottagande. Fazer Bageris omsättning ökade med 2 % till 565,2 M€ (2018: 552,3). För att främja lokalt beslutsfattande, förenklades Fazer Bageris organisation i oktober. Värdeskapande program genomförs för att öka den operativa effektiviteten inom alla områden i Fazer Bageri.

Fazer Konfektyrs fokus på lönsam tillväxt gav utmärkta resultat och försäljningen ökade inom alla huvudkategorier. Starka produktnyheter och marknadsföringskampanjer skapade tillväxt inom kategorierna chokladstycksaker, godispåsar och chokladkakor. Säsongsprodukterna var också fortsatt framgångsrika. Fazer Konfektyrs omsättning ökade med 6 % till 353,1 M€ (2018: 333,1). I Finland ökade Fazers marknadsandel, såsom också på merparten av marknaderna. Den internationella tillväxten understöddes av en stark utveckling i Danmark, framgångsrika försäljningsinitiativ i Asien och lanseringen av premiumchoklad under varumärket Fazer Nordi i USA. Nätbutiken Fazer Candy Store, som öppnades 2018, utökades i slutet av året med produkter från alla Fazers affärsområden och bytte namn till Fazer Store.

Fazer Lifestyle Foods erbjuder intressanta tillväxtmöjligheter för Fazer. Marknaden för mjölkfria produkter utvecklades fortsättningsvis starkt och Fazer Yosas kärnsortiment uppvisade en fin utveckling på de flesta marknaderna. Tillväxten inom smoothie-kategorin var inte på önskad nivå, men åtgärder har vidtagits för att förbättra situationen. Fazer Lifestyle Foods omsättning ökade med 30 % och uppgick till 158,1 M€ (2018: 121,8). Investeringar i Fazer Lifestyle Foods varumärken och kategorier drev den fortsatta tillväxten. Fazer förvärvade Kaslink, en aktör med en stark position på den finska marknaden som erbjuder nordiska matprodukter inom matlagning, drycker och mellanmål. Fazer fattade beslut om en investering på 30 miljoner euro för att fördubbla kvarnkapaciteten för havre i Lahtis i Finland och i Lidköping i Sverige. Syftet med investeringen är att tillgodose den ökande efterfrågan på havre och tillhandahålla förstklassiga ingredienser för Fazers verksamheter, särskilt inom kategorierna mjölkfria produkter, växtbaserade måltider och frukostprodukter. En banbrytande investering på 50 miljoner euro i en xylitolfabrik i Lahtis inleddes.

Fazer Retails omsättning ökade något till 47,1 M€ (2018: 46,4), trots att marknadsläget var krävande särskilt i Sverige. Nya aktörer stärkte sin närvaro på marknaden,och andelen av oförpackat bröd ökade i livsmedelsbutikerna. Under 2019 öppnade Fazer Retail sex nya butiker i Finland och Sverige.

Besökscentret Fazer Experience hade över 230 000 besökare 2019, vilket är ett nytt rekord.

Avvecklad verksamhet

Fazer fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG) och direkt till konsument inriktade verksamhet. Som ett led i denna utveckling och i enlighet med sin strategi, meddelade Fazer-koncernen om försäljningen av Fazer Food Services till Compass Group i juni. Försäljningen godkändes av EU-kommissionens konkurrensmyndigheter den 28 januari 2020 och slutfördes den 31 januari 2020. 2019 förbättrade Fazer Food Services sitt resultat från föregående år främst tack vare operativa förbättringar och förmåga att behålla befintliga avtal. Omsättningen uppgick till 597,3 M€ (2018: 593,2). Ett program som fokuserar på fyra lönsamhetsdrivare – hantering av produktportfölj, intäktsstyrning, marginalförbättring och hantering av fasta kostnader – implementerades med framgång för att förbättra resultatet. Försäljningen i jämförbara enheter ökade i alla länder, men framför allt i Finland. Värdet av nytecknade avtal översteg värdet av förlorade avtal, vilket stöder planen för lönsam tillväxt.

Fazer Food Services rapporteras som avvecklad verksamhet i Fazers-koncernens bokslut. Resultatet efter skatt för den avvecklade verksamheten presenteras i resultaträkningen på raden ”Resultat för perioden, avvecklad verksamhet” och de jämförande uppgifterna omräknas i överensstämmelse med detta. I balansräkningen rapporteras tillgångar relaterade till avvecklad verksamhet som ”Tillgångar som innehas för försäljning” och skulder som ”Skulder relaterade till tillgångar som innehas för försäljning”. Balansräkningen omräknas inte för jämförande period. Kassaflödesanalysen omräknas inte, dvs. den innehåller avvecklad verksamhet under 2019 och 2018.

Finansiellt resultat för kvarvarande verksamheter

Omsättningen för Fazers kvarvarande verksamhet ökade med 7 % från föregående år och uppgick till 1 097,0 M€ (1 029,2). Förändringarna i valutakurserna minskade omsättningen med 4,4 M€. De år 2019 förvärvade verksamheterna ökade omsättningen med 23,6 M€ jämfört med föregående år.

Koncernens rörelsevinst för kvarvarande verksamheter minskade till 49,1 M€ (55,9). Rörelsevinsten omfattar engångskostnader för omstruktureringar och avskrivningar (netto) på 4,2 M€ (2,7), vilka främst härrör sig från omstruktureringar av bageributiksnätverket i Sverige och bageriverksamheten i Ryssland samt nedläggningen av bageriet i Uleåborg i Finland. Resultatet för 2019 belastades även av kostnader på 5,2 M€, som härrör sig från förvärvet av Kaslink och ökade kreditförlustreserveringar relaterat till en rysk detaljhandelskedja, som gick i konkurs. Räkenskapsperiodens vinst för den kvarvarande verksamheten var 38,9 M€ (41,6).

Nyckeltal

2019 

2018 

2017 

Omsättning, M€

1,097.0 

1,029.2 

1,038.2 

Rörelsevinst, M€

49.1 

55.9 

60.5 

− andel av omsättningen, %

4.5 

5.4 

5.8 

Avkastning på eget kapital, %

13.4 

11.6 

13.3 

Soliditet, %

52.6 

56.8 

55.1 

Nettoskuldsättningsgrad, %

22.5 

17.5 

14.2 

SE_FINANCIAL_Net_Sales_By_Country_144ppi.png
SE_FINANCIAL_Net_Sales_BoD_Report_144ppi.pngSE_FINANCIAL_Operating_Profit_144ppi.png

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens finansiella ställning var fortsatt stark. Rapporterade räntebärande nettoskulder uppgick till 127,0 M€ (95,0) och nettoskuldsättningsgraden var 22,5 % (17,5 %). Koncernens soliditet uppgick till 52,6 % (56,8 %).

Koncernens rapporterade kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 144,8 M€ (114,6) och bruttoinvesteringarna till 107,1 M€ (50,5). Utöver förvärvet av Kaslink, gjordes majoriteten av investeringarna i ny produktionsutrustning och uppgraderingar av befintliga maskiner i bageri- och konfektyrverksamheten samt i byggandet av den nya xylitolfabriken.

SE_FINANCIAL_Interest-bearing_Net_Debt_144ppi.pngSE_FINANCIAL_Gearing_144ppi.pngSE_FINANCIAL_Gross_Investments_144ppi.pngSE_FINANCIAL_Cash_Flows_From_Operating_Activities_144ppi.png

Personal

Vid utgången av året hade Fazer 8 805 anställda (8 884) i den kvarvarande verksamheten och 6 958 (6 857) i den avvecklade verksamheten. Av dessa var 65 (91) anställda i moderbolaget.

Personal, kvarvarande verksamhet

2019 

2018 

2017 

Antal anställda, 31.12. 

8,805 

8,884 

9,094 

Antal anställda (heltidsekvivalent, i medeltal under året)

7,532 

7,646 

7,589 

Löner och arvoden, M€

249.6 

227.5 

237.0 

 

Personal, avvecklad verksamhet

2019 

2018 

2017 

Antal anställda 31.12.

6,958 

6,857 

6,939 

Antal anställda (heltidsekvivalent, i medeltal under året)

5,541 

5,596 

5,609 

Löner och arvoden, M€

196.0 

196.2 

196.3 

Implementering av strategin

2019 fortsatte Fazer att implementera sin strategi med målet att omvandlas till ett modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning i Norra Europa och internationellt. Fazer fokuserar på att skapa tillväxt och mervärde genom portföljval, forskning och innovationer, investeringar i foodtech, ständig förbättring av den operativa verksamheten och strukturell utveckling.

Gällande portföljval beslutade Fazer att fokusera på snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG) och direkt till konsument inriktade verksamhet och ingick avtal om att sälja Fazer Food Services till Compass Group. Transaktionen slutfördes den 31 januari 2020. Fazer stärkte affärsområdet Fazer Lifestyle Foods genom förvärvet av Kaslink. Inom ramen för innovationer och foodtech inledde Fazer bygget av en xylitolfabrik i Lahtis, lanserade de första magvänliga Fazer LOFO -produkterna med lågt FODMAP-innehåll och ingick ett strategiskt partnerskap med Solar Foods för att forska i användningen av en ny hållbar proteinråvara i framtidens mat. Fazer beslöt även att fördubbla sin havrekvarnskapacitet för att svara på det ökande behovet av havre i mjölkfria produkter, växtbaserade måltider och frukostprodukter.

Implementeringen av strategin var även synlig i Fazer Konfektyr där man framförallt fokuserade på tillväxt och operativ effektivitet. Detta resulterade i en årlig organisk tillväxt på 6 % och att man inledde planeringen av en omfattande uppgradering av konfektyrproduktionen. I Fazer Bageri var fokus på utökandet av butiksbagerinätverket, vilket ledde till en årlig organisk tillväxt på 24 % samt på förhandlingar om Vuohelan Herkkus glutenfria bageriverksamhet, som förvärvades i januari 2020. Alla affärsverksamheter och koncernfunktioner fortsatte med arbetet att effektivisera verksamheten genom att verkställa ett stort antal värdeskapande satsningar.

Kvalitet, miljö, arbetshälsa och säkerhet samt livsmedelssäkerhet

Hanteringen av frågor gällande kvalitet, arbetshälsa och säkerhet samt miljö förbättrades ytterligare genom interna program och tredjepartscertifiering. Under 2019 implementerade Fazer ett system för QEHS-hantering i Finland. Det har säkerställt en mer systematisk hantering av olyckor och incidenter samt datatillgänglighet och -transparens. Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro steg med 15 % från 2018 i den kvarvarande verksamheten.

2019 hade Fazer tre produktåterkallelser som gällde livsmedelssäkerhet. Produkterna återkallades på grund av mikrobiologiska och allergena avvikelser.

Alla Fazers interna produktionsanläggningar har certifierade ledningssystem för livsmedelssäkerhet (enligt FSSC 22000 och/eller IFS), som godkänts av Global Food Safety Initiative (GFSI). De förebyggande åtgärderna för livsmedelsskydd och livsmedelsbedrägerier fortsatte. Ett nytt koncernomfattande passersystem infördes i de flesta av verksamhetsländerna.

Fazer fortsatte att arbeta med energieffektivisering, började jobba med sin långsiktiga energiplan för 2021 och framåt samt genomförde lagstadgade energirevisioner i Finland. Åtgärder för att minska mängden avfall genomfördes i hela koncernen, med fokus på matsvinn och återvinning av biprodukter. Som en del av vattenåtagandet genomfördes anläggningsspecifika utvärderingar av de vattenrelaterade riskerna, och detta arbete fortsätter. Energiförbrukningen per producerat ton minskade medan avfall och biprodukter samt vattenförbrukning per producerat ton ökade.

Hållbarhet

2019 fortsatte det systematiska arbetet för att nå Fazers hållbarhetsmål för 2030. Fazer fokuserade på att implementera hållbarhetsarbetet genom fyra hållbarhetsmål: 1) 50 % mindre utsläpp, 2) 50 % mindre matsvinn, 3) 100 % ansvarsfulla inköp och 4) mer växtbaserat. Höjdpunkterna i Fazers hållbarhetsarbete under 2019 inkluderar systematiskt arbete i syfte att förbättra energieffektiviteten för att minska klimatutsläppen, fortsatt fokus på minskat matsvinn och skärpt fokus på vattenrelaterade frågor. Fazer fortsatte med sina åtaganden för ansvarsfulla inköp av kakao, spannmål, soja, palmolja, fisk och ägg från frigående höns samt att öka utbudet av växtbaserade livsmedel. Under 2019 var hållbarhetsmålens utveckling följande: utsläppen minskade, mängden matsvinn ökade något, leverantörskraven tydliggjordes och de inköpsrelaterade åtagandena fortsatte. Dessutom ökade utbudet av växtbaserade produkter. Fazers anseende var fortsättningsvis gott på huvudmarknaderna.

Riskhantering

Fazer utvärderar och analyserar regelbundet de strategiska, operativa och finansiella riskerna inom ramen för koncernens riskpolicy och vidtar åtgärder för att minimera riskerna. Under 2019 realiserades en stor risk genom att en brand bröt ut på Fazer Lifestyle Foods kvarn i Lidköping. Tack vare omedelbara åtgärder från personalen på anläggningen uppstod inga personskador, samtidigt som de materiella skadorna kunde begränsas och inverkan på kundleveranserna dämpas. Utöver branden realiserades inga stora risker. Mer information om hantering av finansiell risk finns i not 11.3 i bokslutet.

Forskning och utveckling

I forskningen inom kost och hälsa publicerades de första resultaten av de kliniska Fazer Brainhow-testen vid internationella vetenskapskongresser. Den så kallade BRAVE-studien visade att ett hjärnvänligt kostschema har gynnsamma effekter på hjärt- och kärlhälsa, kognitiv förmåga och vitalitet. I studien Power Meals påvisades att proteinrika måltider förbättrade proteinintaget, den fysiska prestationsförmågan och den hälsorelaterade livskvaliteten hos äldre människor i hemmamiljö.

I forskningen inom livsmedelsteknik inledde Fazer projektet Fazer Oathow, ett FoU-projekt med fokus på livsmedelsteknik med havre. Dessutom inledde Fazer och det finska startupföretaget Solar Foods ett strategiskt FoU-partnerskap för att tillsammans utveckla en ny hållbar proteinråvara för nya livsmedelsprodukter.

Proteinråvaran är koldioxidneutral och kan tillverkas helt oberoende av jordmån, negativ markanvändning, väder och klimat. Fazers samarbete med universitet fortsatte och resulterade i publicering av flera magisteruppsatser.

Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 9,3 M€ (8,5) i den kvarvarande verksamheten.

Förändringar i koncernens juridiska struktur

Fazer fortsatte sitt arbete med att förenkla den juridiska strukturen. Förändringarna i koncernens juridiska struktur redovisas i not 24 i bokslutet.

Aktier och aktiekapital

Vid utgången av 2019 hade moderbolaget 3 958 763 preferensaktier och 2 365 200 stamaktier. Preferensaktierna medför företrädesrätt före stamaktierna till årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinstmedel om minst 6 % av aktiens nominella belopp. Vid den årliga bolagsstämman berättigar varje stamaktie till tio röster och varje preferensaktie till en röst.

Förvaltning och revisorer

På bolagsstämman den 3 april 2019 omvalde stämman följande styrelseledamöter: Berndt Brunow (ordförande), Anders Dreijer (vice ordförande), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Johan Linder, Cecilia Marlow och Juhani Mäkinen.

Den auktoriserade revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers valdes till revisor med Martin Grandell, CGR, som huvudansvarig revisor.

Utsikter för 2020

Fazer fortsätter sin omvandling och fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter och direkt till konsumentinriktad verksamhet. Utvecklingen av Fazers verksamhets- och produktportföljer kommer fortsättningsvis att utgöra hörnstenarna i implementeringen av strategin, tillsammans med det förnyade Fazer-varumärket och flera tillväxtsatsningar. Utöver organisk tillväxt fortsätter det aktiva M&Aarbetet i syfte att främja tillväxt och internationalisering. Fazer kommer också att stärka sin konkurrenskraft genom etablerade program för värdeskapande och genom att ständigt utveckla företagets organisatoriska och strukturella effektivitet.

År 2020 fortsätter arbetet för att förbättra både omsättningen och rörelsevinsten, men utfallet är beroende av utvecklingen av ekonomin i allmänhet, vilken påverkas märkbart av den osäkerhet som coronavirus (COVID-19) orsakar.

Händelser efter rapporteringsperioden

I januari 2020 meddelade Fazer om sina planer på att stänga produktionsanläggningen i S:t Karins i Finland, och inledde samarbetsförhandlingar som omfattar samtliga medarbetare i St. Karins. Fazer utvärderade olika alternativ för att effektivisera tillverkningen och möjliggöra tillväxten av Fazer Yosa-havreprodukterna, och beslöt i februari 2020 att stänga produktionsanläggningen i S:t Karins och flytta den mjölkfria verksamheten till Fazers fabrik i Koria.

I januari 2020 meddelade Fazer också om förvärvet av Vuohelan Herkkus bagerioch kvarnverksamheter. Vuohelan Herkku är en föregångare inom glutenfria bageriprodukter i Finland och har ett nytt glutenfritt bageri i Lahtis. I och med förvärvet blir Fazer marknadsledare inom glutenfria bageriprodukter i Finland.

Som en led i Fazers skärpta fokus på snabbrörliga konsumentprodukter och direkt till konsument inriktade verksamhet, meddelade Fazer om försäljningen av Fazer Food Services till Compass Group i juni 2019. Transaktionen godkändes av EU-kommissionens konkurrensmyndigheter den 28 januari 2020 och trädde i kraft den 31 januari 2020.

I februari 2020 beslöt Fazer att omorganisera fältförsäljningen av de olika verksamheterna i Finland i två gemensamma organisationer: en för färskvaror och en för varor med lång hållbarhet.

I mars 2020 meddelade Fazer om sina planer om en organisationsförändring i konfektyrverksamhetens leveranskedja och produktutveckling och inledde samarbetsförhandlingar.

Fazer har övervägt olika alternativ för att effektivisera samarbetet mellan produktutvecklingen och leveranskedjan och har kommit till slutsatsen att en organisationsförändring kunde bidra till förtydligade roller och ansvar.

Utöver de andra åtgärderna som är i gång för att lindra effekterna av coronavirusepidemin (COVID-19), inledde Fazer i mars 2020 samarbetsförhandlingar gällande permitteringar som berör hela personalen i Fazer Ravintolat Oy (huvudsakligen Fazer Retail Finland).

Förslag till disposition av vinst

Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 623 953 740,60 euro, varav 50 002 845,97 euro utgörs av räkenskapsperiodens vinst.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt:

som utdelning betalas 9,10 euro per aktie 57 548 063,30 €
som vinstmedel kvarlämnas 566 405 677,30 €
  623 953 740,60 €

Den föreslagna utdelningen äventyrar inte bolagets betalningsförmåga.

 

SE_FINANCIAL_Equity_And_Return_On_Equity_144ppi.pngSE_FINANCIAL_Equity_Ratio_144ppi.png