Verkställande direktör och vice verkställande direktör

Fazers styrelse utnämner, och vid behov avsätter, verkställande direktören som samtidigt verkar som koncernchef. I enlighet med den finska aktiebolagslagen ansvarar verkställande direktören för bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner samt för att bolagets bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och håller styrelsen informerad om Fazers affärsmiljö, till exempel kunder, konkurrens- och marknadsläge samt Fazers ekonomiska situation och utveckling. Verkställande direktören får stöd av koncernens ledningsgrupp samt av vice verkställande direktören som vid behov utses av styrelsen. Christoph Vitzthum är nuvarande verkställande direktör och koncernchef och Jouni Grönroos vice verkställande direktör.

Koncernens ledningsgrupp

Koncernens ledningsgrupp består av verkställande direktören (ordförande), verkställande direktörerna för affärsområdena och cheferna för vissa koncernfunktioner. Ledningsgruppens uppgift är att stödja verkställande direktören i hans/hennes uppgifter och förbereda ärenden för styrelsen. Koncernens ledningsgrupp har också till uppgift att till exempel koordinera koncernens olika verksamheter och säkerställa en effektiv verksamhet på koncernnivå. Den nuvarande ledningsgruppen består av Christoph Vitzthum (verkställande direktör och koncernchef, ordförande), Andreas Berggren (verkställande direktör för Fazer Food Services), Nathalie Ahlström (verkställande direktör för Fazer Konfektyr), Mats Liedholm (verkställande direktör för Fazer Lifestyle Foods), Petri Kujala (verkställande direktör för Fazer Bageri), Jouni Grönroos (ekonomidirektör och vice verkställande direktör), Sebastian Jägerhorn (EVP, chefsjurist), Ulrika Romantschuk (EVP, kommunikation och varumärkesledning) och Lara Saulo (EVP, People & Transformation).

Nathalie_Ahlstrom255x150.jpg
Christoph Vitzthum
f. 1969
Ekonomie magister
Fazers koncernchef och
verkställande direktör

Jouni Grönroos
f. 1965
Ekonomie magister
Ekonomidirektör och
vice verkställande direktör,
Fazer-koncernen

Nathalie Ahlström
f. 1974
Diplomingenjör
Verkställande direktör för 
Fazer Konfektyr och Executive 
Vice President, Fazer-koncernen
     
Andreas Berggren
f. 1966
Civilekonom
Verkställande direktör för
Fazer Food Services och
Executive Vice President,
Fazer-koncernen
Sebastian Jägerhorn
f. 1969
Juris kandidat
Ekonomie magister
Chefsjurist och Executive
Vice President, Fazer-koncernen
Petri Kujala
f. 1962
Ekonomie kandidat
Verkställande direktör för
Fazer Bageri och Executive
Vice President, Fazer-koncernen
M_Liedholm_255x150.jpg
Mats Liedholm
f. 1965
Civilekonom
Verkställande direktör för 
Fazer Lifestyle Foods och
Executive Vice President,
Fazer-koncernen
Ulrika Romantschuk
f. 1966
Politices kandidat 
Kommunikation & 
varumärkesledning och
Executive Vice President,
Fazer-koncernen
Lara Saulo
f. 1972
Ekonomie magister
People & Transformation och
Executive Vice President,
Fazer-koncernen