Verkställande direktör och vice verkställande direktör

Fazers styrelse utnämner, och vid behov avsätter, verkställande direktören som även verkar som koncernchef. I enlighet med finska aktiebolagslagen ansvarar verkställande direktören för bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner och för att bolagets bokföring är lagenlig samt att den finansiella förvaltningen sköts på ett korrekt sätt. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och håller styrelsen informerad om Fazers affärsmiljö, till exempel kunder, konkurrens- och marknadsläge samt Fazers ekonomiska situation och utveckling.

Verkställande direktören får stöd av koncernens ledningsgrupp samt av vice verkställande direktören, som vid behov utses av styrelsen. Christoph Vitzthum är nuvarande verkställande direktör och koncernchef och Jouni Grönroos vice verkställande direktör.

Koncernens ledningsgrupp

Koncernens ledningsgrupp består av verkställande direktören (ordförande), verkställande direktörerna för affärsområdena och cheferna för vissa koncernfunktioner. Ledningsgruppens uppgift är att stödja verkställande direktören i hans/hennes uppgifter och förbereda ärenden för styrelsen. Koncernens ledningsgrupp har också till uppgift att till exempel koordinera koncernens olika verksamheter och säkerställa en effektiv verksamhet på koncernnivå. Den nuvarande ledningsgruppen består av Christoph Vitzthum (verkställande direktör och koncernchef, ordförande), Jouni Grönroos (ekonomidirektör och vice verkställande direktör), Nathalie Ahlström (verkställande direktör för Fazer Konfektyr), Sebastian Jägerhorn (EVP, chefsjurist), Mats Liedholm (verkställande direktör för Fazer Lifestyle Foods), Ulrika Romantschuk (EVP, kommunikation och varumärkesledning) och Lara Saulo (EVP, People & Transformation). Andreas Berggren (verkställande direktör för Fazer Food Services) var medlem i ledningsgruppen till den 31 januari 2020 då försäljningen av Fazer Food Services till Compass Group slutfördes.

Christoph Vitzthum
f. 1969
Ekonomie magister
Fazers koncernchef och
verkställande direktör

Jouni Grönroos
f. 1965
Ekonomie magister
Ekonomidirektör och
vice verkställande direktör,
Fazer-koncernen

Nathalie Ahlström
f. 1974
Diplomingenjör
Verkställande direktör för 
Fazer Konfektyr och Executive 
Vice President, Fazer-koncernen

Sebastian Jägerhorn
f. 1969
Juris kandidat
Ekonomie magister
Chefsjurist och Executive
Vice President, Fazer-koncernen

Mats Liedholm
f. 1965
Civilekonom
Verkställande direktör för 
Fazer Lifestyle Foods och
Executive Vice President,
Fazer-koncernen

Ulrika Romantschuk
f. 1966
Politices kandidat 
Kommunikation & 
varumärkesledning och
Executive Vice President,
Fazer-koncernen

Lara Saulo
f. 1972
Ekonomie magister
People & Transformation och
Executive Vice President,
Fazer-koncernen


Fazer-koncernen har även en utvidgad ledningsgrupp – Fazer Leadership Team – i vilken även VD:na för affärsenheterna inom Fazer Bageri; Klavs Berzins, Fazer Bageri Baltikum, Markus Hellström, Fazer Bageri Finland, Vladimir Kalyavin, Fazer Bageri Ryssland, Petri Kujala, Fazer Bageri Sverige och Fazer Retail, Johan Rosenblom, ingår.