Ansvarsfull affärsverksamhet

Mål

 • Vi leder de frågor som påverkar vårt rykte och ökar det mervärde som företagsansvaret genererar.
 • Vi följer Fazers etiska principer i all verksamhet.

Prestationer 2013

 • Undersökningen RepTrak i Finland utvidgades till Sverige och Ryssland. Utmärkta resultat i Finland, goda prestationer i Sverige och Ryssland.
 • Vi redovisade vårt skatteavtryck för första gången.
 • Vi publicerade vår första COP-rapport.
 • Vi utvecklade en riskhanteringsprocess i koncernenheterna.

2014 och framåt

 • Vi fortsätter att fastställa indikatorer för hanteringen av vårt rykte och använda undersökningen RepTrak
 • Vi utvecklar rapporteringen av företagsansvaret ytterligare.
 • Vi ökar kännedomen om hur viktiga de etiska principerna är i verksamheten samt om hjälplinjen.

 Miljöansvar

Mål

 • Vi minskar energiförbrukningen med 20 procent per produkt (ton) senast år 2020.
 • 70 procent av den elenergi vi förbrukar produceras av förnybara energikällor senast år 2017.
 • Vi förbättrar miljökompetensen, mätningen av miljöbelastning och uppföljningen i restaurangerna.

Prestationer 2013

 • Energieffektivitetsåtgärder genomfördes i produktionsenheterna enligt planerna.
 • Fazers miljöstandard fastställdes och ska fungera som en praktisk riktlinje för enheterna.
 • Fazers Östersjöprogram lanserades och de första åtgärderna vidtogs.

2014 och framåt

 • Vi fortsätter att förbättra energieffektiviteten.
 • Vi implementerar Fazers miljöstandard.
 • Vi främjar en minskning av avfallet, vi förbättrar uppföljning och mätning

 Ansvarsfulla produkter och tjänster

Mål

 • Vi utökar vårt utbud av ansvarsfulla produkter och informerar konsumenterna på ett lättfattligt sätt.
 • Vi ökar vår närvaro i ansvarsfulla konsumenters vardag med hjälp av konsumentundersökningar och genom att föra en dialog med konsumenterna.

Prestationer 2013

 • Vi införde ursprungsmärkningar för kött och fisk i Amica-restaurangerna i Finland.
 • Vi fortsatte våra ansvarsfulla inköp av fisk.
 • Restaurangerna i Sverige, Danmark, Norge och Finland ökade utbudet av ekologiska produkter.

2014 och framåt

 • Vi fortsätter att utveckla vårt utbud av ansvarsfulla produkter.
 • Vi utvecklar konsument-kommunikationen för att möjliggöra ansvarsfulla val.
 • Vi ökar användningen av säsongs-produkter i restaurangernas utbud.

 Intressegrupps-relationer

Mål

 • Vi erbjuder intressegrupperna möjlighet att påverka ansvarsarbetet.
 • Vi stöder de organisationer som har valts enligt sponsrings- och samarbetsstrategin.

Prestationer 2013

 • Vi inledde samarbete med Baltic Sea Action Group.
 • En ny skola öppnades i Biéby, Fazers fadderby i Elfenbenskusten.

2014 och framåt

 • Vi genomför en intressegruppsanalys.
 • Vi fortsätter samarbetet med intressegrupperna och inkluderar dem i allt större utsträckning i ansvarsarbetet.

 Ansvar för medarbetarna

Mål

 • Vi respekterar medarbetarna och erbjuder dem en jämlik arbetsgemenskap och en trygg arbetsmiljö.
 • Vi gör vår mångkulturella arbetsgemenskap till en styrka och en framgångsfaktor.

Prestationer 2013

 • Vi började implementera vår arbetssäkerhetsstandard på alla produktionsanläggningar.
 • Vi införde en strategi för välmående på jobbet i koncernenheterna och -funktionerna.
 • Samtal om värderingarna fördes i hela koncernen.

2014 och framåt

 • Vi fortsätter att vidta åtgärder för att hela tiden förbättra arbetssäkerheten.
 • Vi fortsätter att implementera strategin för välmående på jobbet.

 Ansvarsfulla inköp

Mål

 • Vi förbättrar kontinuerligt ansvaret i inköpskedjan.
 • Vi hanterar och minskar riskerna inom ansvaret för råvarorna.
 • Vi sätter upp mål för varje råvarugrupp, följer upp att målen nås och vidtar korrigerande åtgärder.

Prestationer 2013

 • Andelen kakao som produceras enligt ansvarsprogrammen ökade till 40 procent av de totala kakaoinköpen.
 • Vi utarbetade en preliminär spannmålsplan för att främja ansvarsfull odling.
 • Vi fortsatte främja ansvarsfull palmolja genom GreenPalm-certifikat.

2014 och framåt

 • Vi kontrollerar och uppdaterar ansvarskriterierna för våra huvudråvaror.
 • Vi främjar odlingen av råg i Finland.
 • Vi utvecklar kriterier för ansvarsfulla köttinköp.