Fazer strävar efter att utveckla en säker arbetsmiljö med en arbetsgemenskap som stöder både hälsan och arbetsförmågan. Fazer vill säkerställa att medarbetarna är motiverade och har tydliga ansvarsområden.

Fazers mål är att vara en ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder meningsfulla, utmanande och stimulerande jobb i en säker och sporrande miljö. Fazer anser att välmående medarbetare är en ovärderlig resurs. Koncernen gör kontinuerliga satsningar för att behålla sin status som en attraktiv arbetsgivare i branschen.

”Fazer är ett prestationsinriktat företag. Genom tydliga mål och ansvarsområden kan vi säkerställa att alla medarbetare har ett jobb som de trivs med och har möjligheter till personlig utveckling samt att de förstår sin roll i arbetet med att uppnå våra mål”, säger Fazer-koncernens personaldirektör Mika Videman.

Implementering av strategin för välmående på jobbet

År 2013 inleddes implementering av koncernens strategi för välmående på jobbet i alla verksamhetsländer. Strategin utvecklades under 2011 och 2012 och grundar sig på åtta faktorer: ledarskap, flexibilitet i arbetet, säkerhet, hälsa, kompetens, meningsfullhet, gemenskap och medarbetarskap samt hantering av arbetslivscykeln. Processerna och verktygen för implementering av strategin har införlivats i ledningssystemen och andra funktioner som sträcker sig utanför området personalutveckling.

Rekordhög svarsfrekvens i medarbetarundersökningen

Det första utfallet av strategin för välmående på jobbet kan ses i resultaten av medarbetarundersökningen People Power Survey. År 2013 var svarsfrekvensen i den årliga undersökningen som mäter hur engagerade medarbetarna är mycket bra, hela 80,4 procent. Detta är klart bättre än rekordnivån på 73,1 procent från året innan och visar Fazer-medarbetarnas engagemang. Medarbetarindex, som mäter det totala engagemanget, steg något.

Välmåendeindex, som omfattar 16 punkter gällande välmående i undersökningen, steg också. Den punkt som gäller företagets fokus på välmående var etta bland de punkter där resultatförbättringen var störst.

Fazers resultat i medarbetarunder­sökningen ligger klart över genomsnittet i Europa när det gäller frågorna om förtroende för chefer, medarbetarnas möjlighet att säga sin åsikt vid meningsskiljaktigheter och chefernas förmåga att ta itu med problem.

Utveckling av medarbetarskap

”En avgörande faktor i vår medarbetar­utveckling är att vi inte enbart utvecklar ledarskapet, utan även medarbetarskapet. Målet är att skapa en öppen atmosfär där vi respekterar varandras åsikter och där vi dessutom kan utmana varandra till en konstruktiv dialog. På så sätt kan vi skapa en kultur för kontinuerlig förbättring som främjar både effektivitet och välmående”, säger Mika Videman.

En satsning på utveckling av medarbetar­skapet var lanseringen av konkreta riktlinjer för att förhindra mobbning på arbetsplatser inom Fazer 2013.

Diskussioner om värderingarna har förts i hela koncernen

Samtalen om koncernens värderingar, som började i slutet av 2012, slutfördes inom hela koncernen före utgången av 2013. Varje team deltog i ett ingående samtal om Fazers värderingar för att undersöka hur väl företaget och medarbetarna omsätter dem i praktiken. Samtidigt visade samtalen vilka nuvarande rutiner medarbetarna vill bevara. Bland dessa var följande särskilt framträdande: Fazers kvalitetstänkande, starka konsumentorientering och öppna atmosfär på arbetsplatserna samt medarbetarnas vilja att hjälpa varandra.

Resultaten av medarbetarundersökningen visar att närmare 9 av 10 medarbetare anser att Fazers anställda lever upp till företagets principer och värderingar och att dessa värderingar är värda att sträva efter. Detta resultat ligger tydligt över genomsnittet i Europa.