Som familjeföretag satsar Fazer-koncernen på utveckling på längre sikt. Denna betoning på långsiktighet har varit bärande under Fazers 123 år långa historia.

Ansvarsfull verksamhet är inte enbart viktig för bolagets arv och traditioner, utan också för att upprätthålla och utveckla Fazers goda rykte som ett premiumvarumärke. Fazers anseende har undersökts under flera års tid i Finland med Reputation Institutes modell RepTrak©. År 2013 genomfördes undersökningen också i Sverige och St. Petersburg. Resultaten visar att Fazers anseende är högt på alla dessa marknader. 

Fazer-koncernen säkerställer sin förmåga att skapa ekonomisk välfärd genom att upprätthålla lönsamhet i sin verksamhet. Trots det tuffa marknadsläget 2013 lyckades Fazer fullgöra sina åtaganden när det gäller utveckling och ledning av verksamheten. Under året betalade koncernen 564 miljoner euro i löner och övriga personalkostnader och 46 miljoner euro i skatter. Koncernen köpte varor och tjänster för 966 miljoner euro av närmare 7 500 leverantörer.

Upprätthåller god lönsamhet

Ekonomiskt ansvar bidrar till Fazers hållbara företagande. En god lönsamhet gynnar såväl kunder, konsumenter, leverantörer och underleverantörer som koncernens egna medarbetare och aktieägare.

”Innovationer, produktutveckling och de nyheter som dessa processer resulterar i är en bra grund för Fazers lönsamma tillväxt på den globala marknaden”, säger Jouni Grönroos, Fazer-koncernens ekonomidirektör och vice VD.

”Det är viktigt för oss att presentera nya, intressanta sortiment för våra kunder och konsumenter och att skapa mervärde. För att göra detta krävs kontinuerlig utveckling och förbättring”, säger Jouni Grönroos. Han nämner även flexibilitet, en tydlig fokusering på kostnader och nära samarbete med kunderna som fördelar som hjälper Fazer att effektivt anpassa sig till snabbt föränderliga behov. 

Fazer följer gällande lagstiftning i sin verksamhet och en av hörnstenarna i företagets ansvarsfulla verksamhet är att tillämpa koncernens etiska principer. Fazers etiska principer grundar sig på koncernens värderingar och på de internationella principerna i FN:s Global Compact. De etiska principerna styr Fazers arbete inom alla affärsområden och verksamhetsländer. Det är viktigt att alla medarbetare har kunskap om de etiska principerna och om konkurrensrättsliga frågor samt har tillgång till relevant handledning. 

Transparent rapportering

Trots att Fazer är ett privatägt bolag väljer Fazer att offentliggöra omfattande information om sin verksamhet och finansiella ställning i sin årsredovisning. För att skapa ökad transparens har koncernen också valt att för första gången publicera sitt skatteavtryck som en del av rapporteringen för 2013.

Efter att Fazer undertecknade FN:s Global Compact år 2012 började bolaget även rapportera sina framsteg när det gäller att följa de tio principerna i initiativet. Principerna gäller mänskliga rättigheter, arbete, miljö och bekämpning av korruption.